Logistics risks management of enterprises and approaches to their assessment

Authors: 

Margita N., Krynyts’ka M.

Lviv Polytechnic National University

The article describes the issue of scientific approaches to risk management, methods of logistics risks evaluation, ways to improve the efficiency of enterprise logistics risks management. The stages of integration of risk management information system and enterprise software solutions on different levels of logistics chain management are characterized. An algorithm for logistics risks evaluation in case of PJSC "Carlsberg Ukraine" as one of the key stages of logistics risks management is offered in order to enhance the development of measures to minimize them

1. Rishniak I. V. Systemy upravlinnia ryzykamy IT-proektiv. – 2011. – [Elektronnyi resurs]. –
Rezhym dostupu: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/10978/1/26.pdf. 2. Sahaidak-Nikitiuk R. V.
119
Kontseptualni pidkhody do upravlinnia lohistychnymy ryzykamy v skladnykh bahatopotokovykh
systemakh v umovakh farmatsevtychnoi haluzi / R. V. Sahaidak-Nikitiuk, O. V. Posylkina // Ukrainskyi
zhurnal klinichnoi ta laboratornoi medytsyny. – 2010. – № 1. – S. 8–12. 3. Kondratenko N. O.
Instrumenty upravlinnia ta metody otsinky ryzykiv u lohistychnykh systemakh / N. O. Kondratenko,
O. O. Lobashov // Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk «Komunalne hospodarstvo mist». Seriia «Ekonomichni
nauky». – 2012. – Vyp. 102. – S. 343–350. 4. Mamchyn M. M. Vplyv lohistychnykh ryzykiv na pidvyshchennia
efektyvnosti diialnosti pidpryiemstv / M. M. Mamchyn, O. A. Rusanovska // Visnyk Nats. un-tu
«Lvivska politekhnika». Seriia «Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i
problemy rozvytku». – 2011. – № 720. – S. 45–51. 5. Rovenskykh M. V. Upravlenye rys