Теоретико-методичні засади управління ризиками страхових компаній

2020;
: сс. 70 - 78
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Висвітлено основі теоретичні та методичні засади управління ризиками страхових компаній в Україні. Досліджено динаміку та особливості розвитку страхового ринку, визначені основні тенденції. Проаналізовано етапи формування комплексних страхових систем управління ризиками, встановлено, що система управління ризиками страхових організацій передбачає ідентифікацію і специфікацію ризиків, визначення цілей і методів управління ризиками, формування і розвиток операційної системи управління ризиками. Здійснено аналіз інноваційних методів управління ризиками, заснованих на використанні EVA та RAROC показників, а також проведено порівняльний аналіз та визначено переваги та недоліки деяких методів аналізу ризиків страхових компаній.

  1. Лук’янoвa В.В. Екoнoмічний ризик : нaвчaльний пoсібник / В.В. Лук’янoвa, Т.В. Гoлoвaч. — К. : ВЦ «Aкaдемія», 2007. — 462 с.
  2. Мaтвійчук A.В. Aнaліз і упрaвління екoнoмічним ризикoм : нaвч. пoсібник / A.В. Мaтвійчук. — К. : Центр нaвчaльнoї літерaтури, 2005. — 224 с.
  3. Баранов А. Л. Методологічні основи управління ризиками страхової компанії. 2014. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://kneu.edu.ua/userfiles/arch/14-4873.pdf.
  4. Вітлінський В.В., Верченко П.І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком. — К.: КНЕУ, 2000. — 292 с.
  5. Говорушко Т. А. Управління фінансовою діяльністю страхової компанії з метою забезпечення її ефективного розвитку. монографія/ Т.А. Говорушко, В.М. Стецюк, О.Ю. Толстенко- К.: «Центр учбової літератури», 2012. — 168с.
  6. Жабинець О.Й. Проблема класифікації ризиків страхових компаній: наукові підходи і законодавчі ініціативи в умовах євроінтеграції // Науковий вісник ЛДУМВС № 2. — 2013. — с. 38-46.
  7. Золотарьова О.В. Ключові тенденції та пріоритети розвитку ринку страхових послуг в Україні / О.В. Золотарьова // Економіка і суспільство. 2017. № 11. С. 413-420
  8. Мних М. В. Страхування в Україні: сучасна теорія і практика / М. В. Мних. — К. : Знання України, 2010. — 284 с.
  9. Підсумки діяльності страхових компаній за 9 місяців 2019 року. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/SK/sk_9_mis_2019.pdf
  10. Приказюк Н. В. Теоретичне упорядкування методів та інструментів фінансового ризик- менеджменту страхових компаній / Н. В. Приказюк, Л. О. Білокінь // Економічний аналіз: зб. наук. Праць. — 2017. — Том 27. — № 1. — С. 139-149.