Stages of formation of the logistics system

Authors: 

Ivanova M.

Derzhavnyi VNZ “Natsionalnyi hirnychyi universytet”

The purpose of this study is to identify the sequence of forming and extending stages of the logistics systems using the method of abstraction. The author’s approach is to recommend the following sequence of formation of the logistics system: defining the objectives; consideration of the internal and external environmental factors; identifying the information; defining the key objectives, methods and principles of modeling; general outlining; designing the structure; highlighting the functions; formation of the logistics system; testing the results; and assessing the operational effectiveness. The prospect of further development is to define the efficiency indices for the logistics system.

1. Yeletenko O. V. Mekhanizm upravlinnia lohistychnoiu systemoiu pidpryiemstva / O. V. Yeletenko // Visn. nats. un-tu «Lviv. Politekhnika». – 2008. – # 628. – S. 494–498.
2. Tkachova A. V. Transformatsiia orhanizatsiinykh form lohistychnoi diialnosti: vid systemnoi do sitovoi kontseptsii /A. V. Tkachova // Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu. – 2012. – # 3. –S. 93–102.
3. Pytuliak N. S. Udoskonalennia protsesiv formuvannia systemy lohistyky pidpryiemstv /N. S. Pytuliak // Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, ekonomika pryrodokorystuvannia, ekonomika
pidpryiemstva ta orhanizatsiia vyrobnytstva. – 2009. – # 3 (42). – T. 2. – S. 230–237. 4. Baranowski S. Directions of Development of the Logistic Systems in the Forest Complex of Belarus / S. Baranowski,
E. Busko, S. Shishlo, W. Tanas, M. Szymanek // Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. – 2013. – Vol. 58(2), pp. 6–12. 5. Prokhorova V. V. Formuvannia lohistychno-promyslovykh
system yak faktor pidvyshchennia konkurentospromozhnosti mashynobudivnykh pidpryiemstv/ V. V. Prokhorova // Stratehiia rozvytku Ukrainy. Ekonomika, sotsiolohiia, pravo. – 2013. – # 4. – S. 167–171.
6. Hrytsyna L. A. Formuvannia lohistychnoi systemy pidpryiemstva pry vedenni mizhnarodnoho biznesu /
L. A. Hrytsyna // Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky. – 2013. –# 6. – T. 1. – S. 145–147.
7. Vakhovych I. M. Metodolohichni zasady proektuvannia lohistychnykh system
promyslovykh pidpryiemstv / I. M. Vakhovych, I. M. Kaminska // Lohistyka: teoriia ta praktyka. – 2011. –
# 1. – S. 27–36. 8. Zborovska O.M. Osoblyvosti proektuvannia i rozvytku lohistychnykh system
promyslovosti / O. M. Zborovska // Biuleten Mizhnarodnoho Nobelivskoho ekonomichnoho forumu. –
2010. – # 1(3). – T. 2. – S. 132–136. 9. Chuzhkova O. Yu. Protses pobudovy rehionalnoi lohistychnoi
systemy torhivli / O. Yu. Chuzhkova // Lohistyka: teoriia ta praktyka. – 2011. – # 1. – S. 144–151.