Логістичний потенціал: до питання термінології

2021;
: cc. 121 - 126
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Наголошено на важливості впорядкування української термінології з логістики та управління ланцюгами постачання. Поповнено науковий дискурс щодо терміна «логістичний потенціал». Здійснено порівняльний та критичний аналіз змісту наукового поняття «логістичний потенціал» з наявних напрацювань вітчизняних наукових шкіл та запропоновано уніфікований термін «логістичний потенціал», придатний до подальшої кодифікації в термінологічному словнику з логістики та управління ланцюгами постачання.

 1. Григорак М. Ю. Управління розвитком ринку логістичних послуг в умовах економіки  знань: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н : 08.00.03 / М. Ю. Григорак. – К., 2020 – 40 с.
 2. Смерічевська С. В. Еволюція методологічних підходів до оцінки та формування інноваційного по- тенціалу національної економіки як стратегічної передумови її логістизації [Електронний ресурс] / С. В. Сме- річевська // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. – 2017. – №16. – С. 232–238. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/16-2017/47.pdf
 3. Котова М. В. Логістична стратегія підприємства оптової торгівлі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.04 / М. В. Котова. – К., 2018. – 21 с.
 4. Гуржій Н. М. Оцінка логістичного потенціалу підприємства як основа вибору його логістичної стратегії / Н. М. Гуржій, А. І. Оверченко // Миколаївський національний університет імені В. О. Сухом- линського. – 2016. – Вип. 13. – С. 244–248.
 5. Шостак Л. В. Формування логістичного потенціалу підприємства / Л. В. Шостак // Вісник ОНУЦ ім. Мечнікова. – 2015. – № 20. – Вип. 4. – С. 151–154.
 6. Економічна енциклопедія: у 3-х томах. Т. 3 / Редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – Т. 3. – 952 с.
 7. Bilovodska O., Gryshchenko O., Syhyda L. Specific features of regional logistics potential consideration in the process of the enterprise distribution system development. Economic Annals-XХІ. 2016, 105–110. Doi.10.21003/ea.V160-21
 8. Коблянська І. І. Логістичний потенціал регіону: сутність і методичний підхід щодо його оціню- вання / І. І. Коблянська, Н. О. Рибалко, О. В. Міщенко // Вісник СумДУ. Серія «Економіка». – 2015. – № 2. – С. 23–29.
 9. Крикавський Є. В. Економічний потенціал логістичних систем: монографія / Є. В. Крикавський. – Львів: Державний університет «Львівська політехніка», 1997. – 168 с.
 10. Крикавський Є. В. Логістичні системи: підручник / Є. В. Крикавський, Н. В. Чорнописька. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 288 с.
 11. Arthur Huang&Melissa Farboudi Jahromi. Resilience building in service firms during and post COVID- The service industries journal, Volume 41, 2021. URL: https://doi.org/10.1080/02642069.2020.1862092 (дата звернення 01.08.2021)
 12. The  Logistics  Trend  Radar.  5th    Edition.  URL:  https://www.dhl.com/content/dam/dhl/global/core/documents/pdf/glo-core-logistics-trend-radar-5thedition.pdf (дата звернення 08.08.2021)