Functioning of the labour market in the integrating Europe

Authors: 

Ślusarczyk S., Ślusarczyk K., Ślusarczyk R.

Higher School of Computer Science and Management in Rzeszow,
European Parliament

This article displays the characteristics of the European labour market in comparison with the American labour market. On average the unemployment in the EU is two times higher than in the USA. It is the result mainly of lower flexibility of the European labour market. We have analysed the fundamental activities of the integrating Europe aiming improvement of the efficacy of functioning of the labour market. We focused also on the factors which delay the process of systemising of this important European market and on the necessity of working out the common policy in the matter of collective negotiating of the salaries, common system of the social insurance and common social and migration policy.

1. Wołowiec T. Rynek pracy a konkurencyjność gospodarki, „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, 
2003/8.  2.  B.  Winiarski,  Polityka  gospodarcza,  PWN,  Warszawa,  2002.  3.  Kowalik  T.,  Hausner  J.  Polscy 
ekonomiści w Świecie, PWN, Warszawa-Kraków, 2000. 4. Świątkowski M. Europejskie prawo socjalne. T. I.: 
Specyfika,  stanowienie,  stosowanie  europejskiego  prawa  socjalnego,  Warszawa,  1998,  s.  106.  Zob.  też  K.  
5.  Gromek-Broc,  Europejska  polityka  socjalna  przed  i  po  traktacie  Amsterdamskim,  PiP  2002/10,  s.  37.  
6. Wiśniewski Z. Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, Toruń 1999, s. 82.  
7. 93/569/EEC: Commission Decision of 22 October 1993 on the implementing of Council Regulation (EEC) 
No. 1612/68 on freedom of movement for workers within the Community as regards, in particular, a network 
entitled Eures (European Employment Services)  OJ L 274, 6.11.1993, p. 32–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, 
NL, PT) 8. Council Regulation (EEC) No 2434/92 of 27 July 1992 amending Part II of Regulation (EEC) No 
1612/68  on  freedom  of  movement  for  workers  within  the  Community  Official  Journal  L  245  ,  26/08/1992  
P. 0001–0002 Finnish special edition: Chapter 5 Volume 5 P. 0160 Swedish special edition: Chapter 5 Vol. 5. 
P. 0160. 9. 2003/8/EC: Commission Decision of 23 December 2002 implementing Council Regulation (EEC) 
No 1612/68 as regards the clearance of vacancies and applications for employment (Text with EEA relevance) 
(notified  under  document  number  C(2002)  5236)(OJ  L  5,  10.1.2003,  p.  16–19).  10.  Mitrus  L.  Swoboda 
przemieszczania  się  pracowników  po  przystąpieniu  Polski  do  UE,  Wydawnictwo  Prawnicze  Lexis  Nexis, 
Warszawa 2003, s. 359.