Напрями вдосконалення системи мотивування персоналу медичних закладів

2023;
: cc. 127 - 141
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Визначено основні засади системи мотивування персоналу комунальних некомерційних підприємств у сфері охорони здоров’я в сучасних умовах та надання рекомендацій для її покращення. Проаналізовано актуальні питанням мотивування персоналу медичних установ в умовах реформування, нестабільності та воєнного стану. Окреслено основні проблеми закладів охорони здоров'я в процесі організаційних та фінансово-бюджетних трансформацій. Досліджено чинну систему мотивування працівників медичного закладу. Запропоновано етапи удосконалення системи стимулювання персоналу, визначено соціально-психологічні фактори, які впливають на ефективність діяльності медичної установи.

 1. Андрійчук Ю.А. Зарубіжний досвід мотивації персоналу в розрізі японської моделі. Вісник Націо- нального університету «Львівська політехніка». Логістика. 2016. №846. с.11-15.
 2. Бабченко В.Л., Андрушко О.Г. Пріоритетні напрями реформування галузі охорони здоров’я у Жи- томирській області. Публічне управління та адміністрування. № 3 (89) 2019. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=657
 3. Винничук Р.О. Система нематеріальної мотивації: теоретичні засади. Східна Європа: Економіка, Бізнес та Управління. Випуск 6 (33). 2021.
 4. Граматик Ірина. Теоретичні основи мотивації та стимулювання праці як засобу підвищення ефек- тивності                      роботи                медичної                                установи.                                   URL: https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=ijCdEAAAQBAJ&oi=fnd
 5. Грінева В.Н., Гольдфарб А.Г. Механізм формування трудового потенціалу промислового підпри- ємства. Економіка розвитку. 2015. №1 (33). с.73-78
 6. Гусарова О.О. Теоретичні та практичні аспекти сучасного менеджменту підприємств: колективна монографія / за заг. редакцією канд. т. наук, доц. Гусарова О.О. Харків: УІПА, 2015. 178 с.
 7. Дробнер І. Формування ефективної системи мотивації професійної активності працівників в закла- дах охорони здоров’я. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція з міжнародною участю. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38830/1/157.pdf
 8. Захарчин Г.М., Поплавська Ж.В. Управління персоналом у контексті сучасних викликів. Актуальні проблеми економіки. 2017. № 4. С. 125–133.
 9. Зеленько Г.І., Ганжурова Л. Ю. Мотивація як чинник підвищення ефективності праці персоналу підприємства. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. 2015. Том 133. с. 65-70.
 10. Нормативні документи КПН ШМР «Шумськa міськa лікaрня» зa 2023 рік. URL: https://shumsk.crl.net.ua/
 11. Про атестацію лікарів. URL: http://poltava.medprof.org.ua/poltava/zakhist-trudovikh-ta-socialno- ekonomichnikh-prav-pracivnikiv-galuzi/pravova-dopomoga/pro-atestaciju-likariv/
 12. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції розвитку системи громадсь- кого   здоров’я".   30   листопада   2016   р.   №  1002-р.  URL:   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1002-2016-%D1%80#Text
 13. Сковронська І.Г., Толокова Т.І. Корпоративна культура та соціально-психологічний клімат у меди- чному закладі. МЕДСЕСТРИНСТВО. 2017. № 3. p. 40-43. URL: https://ojs.tdmu.edu.ua.
 14. Шaрaповa Т. Мотивaція прaцівників: тенденції ринку в медичній сфері. Прaктикa упрaвління ме- дичним зaклaдом. 2019. № 4. С. 37-46.