Цифровізація управлінської праці hr-менеджера

2022;
: cc. 210 - 222
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет “Львівська політехніка”

Предметом дослідження є теоретико-методологічні питання цифровізації роботи HR-менеджера із персоналом та обґрунтування можливості інвестування у діджиталізацію підприємства.

Охарактеризовано структуру та проаналізовано динаміку діяльності ТОВ «Приватні австрійські інвестиції». Досліджено стан цифровізації роботи HR-менеджера; проаналізовано сучасний стан інформаційного та цифрового забезпечення ресурсами менеджера з питань набору персоналу; розроблено рекомендації щодо удосконалення цифровізації роботи HR-менеджера. Досліджено теоретико-прикладні пріоритетності впровадження нових трендів діяльності, а саме аспекти цифровізації роботи HR-менеджера. Обґрунтовано етапи кадрової стратегії із питань цифровізації та напрями впровадження проєкту чат-боту в телеграм-каналі підприємства. HR-менеджер повністю забезпечує всі процеси роботи з персоналом, бере участь у вирішенні управлінських проблем, які стосу- ються роботи з кадрами на підприємстві.

 1. Цифрові компетенції як умова формування якості людського капіталу (2019): аналіт. зап. / [В. С. Куйбіда, О. М. Петроє, Л. І. Федулова, Г. О. Андрощук]. Київ: НАДУ. 28 с.
 2. Нагибина Н. І., Щукина А. А. (2017). HR-Digital: цифрові технології в управлінні людськими ресу- рсами. Науковедение: інтернет-журнал, Т. 9. 17 с. URL: https://webcache.googleusercontent.com/search?
 3. Рудакова С. Г., Данилевич Н. С., Щетініна Л. В., Касяненко Я. А. (2020). Dіgital HR – майбутнє кадрового адміністрування. Бізнес Інформ. № 1. C. 265–270. URL: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-1- 265-270.
 4. Ситник Й. С. (2017). Інтелектуалізація систем менеджменту підприємств: концепція, системний мо- ніторинг та моделювання: монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки.
 5. Захарчин Г. М., Поплавська Ж. В. (2017). Управління персоналом в контексті сучасних викликів. Актуальні проблеми економіки. № 4. С. 125–133. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2017_4_15.
 6. Соціальне забезпечення в Україні (2021): навч. посіб. / кол. авторів; за ред. А. Я. Кузнєцової, З. Е. Скринник, І. В. Жеребило, Л. К. Семів, З. М. Комаринська, О. І. Кадикало, Н. Ю. Олійник, О. Р. Сватюк, А. І. Якимів. Львів: Університет банківської справи, 547 c. URL: http://repository.ubs.edu.ua/ xmlui/handle/123456789/2729.
 7. Інноваційні засади управління людськими ресурсами: можливості, виклики, пріоритети досягнення соціально-економічної безпеки: колективна монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Г. Ю. Міщук [Й. С. Ситник, О. Р. Сватюк]. Рівне: НУВГП, 2020. 408 с.
 8. Захарец А. О., Сватюк О. Р. (керівник) (2021). Цифровізація роботи HR-менеджера з питань набору персоналу (на матеріалах ТОВ “Приватні австрійські інвестиції”): магістерська кваліфікаційна робота / Націо- нальний університет “Львівська політехніка”. Львів. 101 c.
 9. Сук Л. К. Фінансовий облік. Бібліотека українських підручників 2010–2020. URL: https://www.westudents.com.ua/glavy/8538-52-oblk-osobovogo-skladu-pratsvnikv.html.
 10. Head Hanter URL: https://grc.ua/article/23507.
 11. Пачковський Ю. Ф., Максименко А. О. (2014). Споживча поведінка українських домогосподарств: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 292 с.
 12. Work.ua. Сайт пошуку роботи № 1 в Україні. URL: https://www.work.ua/jobs/4568904/
 13. Людський Капітал – 2030. Форум. human capital – 2030. URL: http://humancapital2030.nqa.gov.ua/