The tax law: financial and legal institution, science and academic discipline

Автори: 
Oksana Bayik

The article by analyzing the theoretical opinions of scientists singled out tax law in the system law of Ukraine. In particular, tax law is defined as financial and legal institution. Particular attention is paid to the definition of tax law as a science and academic discipline. Set their interconnection and author’s understanding of these concepts.

Бабін І. І. Податкове право України : навч. посібник / І. І. Бабін. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 504 с.
Хорошаєв Є. С. Фіскальне право країн Великої Вісімки : монографія / Є. С. Хорошаєв. – Ніжин : ТОВ “Видавництво” Аспект-поліграф”, 2012. – 342 с.
Лукашев А. А. Налоговое право как внутренняя структурная часть финансово-правовой отрасли (C. 14-46) // Очерки налогово-правовой науки современности : монография / под общ. ред. Е. Ю. Грачевой и Н. П. Кучерявенко. – Москва-Харьков : Право, 2013. – 680 с.
Еналеева И. Д., Сальникова Л. В. Налоговое право России / Учебник для вузов. – Москва: Юстицинформ, 2006. – 314 с.
Пацурківський П. С., Бабін І. І. Актуальне дослідження в науці податкового права / П. С. Пацурківський, І. І. Бабін // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 636. – 2012. – С. 137–138.
Пришва Н. Ю. Податкове право : навч. посіб / Н. Ю. Пришва. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 368 с.
Музика-Стефанчук О. А. Фінансове право: навч. посібник. – 3-тє вид., доп. і перероб. – К.: Атіка, 2009. – 264 с.
Податкове право : навчально-методичний посібник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуженого юриста України В. Л. Ортинського. – Львів : ННІПП НУ “ЛП”, 2014. – 708 с.
Кучерявенко М. П. Право податкове // Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія: у 3 т. / за ред. Т.І. Єфименко, А.І. Мярковського; ДННУ “Акад. фін. управління”. – Вид. 2-ге, переробл. й доповн. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2013. – Т. 3. – 2013. – 672 с.
Кучерявенко М. П. Податкове право // Фінансова енциклопедія / О. П. Орлюк, Л. К. Воронова, І. Б. Заверуха [та ін.] ; за заг. ред. О. П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 472 с.
Податкове право : навч. посіб. / Я. В. Греца, В. І. Ярема, Ю. М. Бисага, М. В. Сідак. – К. : Знання, 2012. – 389 с.
Вакарюк Л. В. Місце податкового права в системі фінансового права України / Л. В. Вакарюк // Актуальні проблеми держави і права. – 2011. – Вип. 62. – С. 204-210.
Россіхіна Г. В. Щодо вдосконалення норм податкового законодавства / Г. В. Россіхіна // Проблеми законності. – 2012. – Вип. 119. – С. 139–147.
Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін. ; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – Х. : Право, 2012. – Т. 1. – 656 с.
Остапенко О. І., Кісіль З. Р., Ковалів М. В., Кісіль Р.-В. В. Адміністративне право: навч. посіб. – 2-ге вид. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 536 с.
Куньч З. Й. Універсальний словник української мови. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 848 с.
Великий тлумачний словник сучасної української мови / Кер. вид. проекту П. М. Мовчан, В. В. Німчук, В. Й. Клічак. – К. : Видавництво “Дніпро”, 2009. – 1332 с.
Гусарєв С. Д., Тихомиров О. Д. Юридична деонтологія. – К.: ВІРА-Р, 1999. – 506 с.
Машков А. Введение в общую теорию юридических наук. – К.: “К.И.С.”, 2005. – 254 с.
Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол. Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К.: Укр. енцикл., 1998. – Т. 4: Н-П. – 2002. – 720 с.
Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. – Харків: Право, 2011. – 584 с.
Наливайко Л. Р., Беляєва М. В. Тлумачний термінологічний словник з конституційного права (Explanatory Terminological Dictionary on Constitutional law). – 2-ге вид. допов. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2010. – 304 с.
Скакун О. Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. – Харків: Консум, 2001. – 656 с.
Алексеев С. С. Теория права. – М.: Издательство БЕК, 1994. – 224 с.
Про Стратегію сталого розвитку “Україна – 2020”: Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 // Офіц. вісн. Президента України. – 2015. – № 2. – Ст. 154.
Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. / Р. А. Калюжний, С. М. Тимченко, Н. М. Пархоменко, С. М. Легуша. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 296 с.
Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України – 2011. – № 13, / № 15–16 / № 17. – Ст. 112.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 837(9): 14–22