До питання про використання оціночних понять у податковому праві

Baik О. "On the question of the use of evaluative concepts in tax law".

Автори:
1
доцент кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», доктор юридичних наук

У статті проаналізовано актуальні питання щодо використання оціночних понять у податковому праві. Зокрема, розглянуто наукові підходи щодо конкретизації оціночних понять у податковому праві, яку вони отримують в нормативному порядку або у судовій практиці. Крім того, підкреслено про конкретизацію оціночних понять у правотлумачній практиці контролюючих органів та в підзаконних нормативно-правових актах Міністерства фінансів України і контролюючих органів, що отримує свою фіксацію в підзаконних актах податкового законодавства, листах, узагальнюючих та індивідуальних податкових консультаціях.

З’ясовано, що використання у текстах податкових нормативно-правових актів норми з оціночними поняттями зумовлено низкою об’єктивних та суб’єктивних чинників. Виокремлено, що особливостями оціночних понять є те, що: 1) вони або взагалі не роз’яснюються в законодавстві, або знаходять у ньому лише часткову інтерпретацію; 2) вони конкретизуються самим правозастосувачем; 3) вони конкретизуються на основі розсуду.

Зважаючи на особливості розсуду в податково-правовому регулюванні, підкреслено, що доволі часто виникають ситуації, за яких використовуються формально невизначені поняття. Констатовано, що оціночні поняття є необхідними за наявності об’єктивної потреби встановлення певних меж розсуду для суб’єкта правозастосування. Оціночні поняття є об’єктивно необхідною складовою податково-правових норм та посідають важливе місце в понятійно-категоріальному апараті податкового права. Як приклад проаналізовано оціночні поняття, що є складовими поняття «податок» та «збір». В цьому випадку серед оціночних понять виокремлено та проаналізовано «безумовний платіж до відповідного бюджету» та «спеціальну вигоду».

Зроблено авторський висновок про те, що в окремих випадках наявною є потреба ґрунтовного роз’яснення оціночних понять у податковому праві з використанням додаткових джерел. Зауважено, що сьогодні питання щодо значення та місця оціночних понять у податковому праві є відкритим для обговорення та потребує подальшого наукового дослідження.

1. Hetmantseva, N. (2017). Vplyv otsinochnykh poniat na dohovirne rehuliuvannia trudovykh vidnosyn [The influence of evaluative concepts on the contractual regulation of labor relations]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo [Entrepreneurship, economy and law]. № 5. Р. 72‒75 [in Ukrainian].

2. Kosovych, V. (2017). Tekhniko-tekhnolohichni pravyla zastosuvannia otsinochnykh poniat [Technical and technological rules of application of evaluation concepts]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna [Bulletin of Lviv University. Legal series]. Issue 65. Р. 3–12 [in Ukrainian].

3. Moiseienko, H. V. (2017). Otsinochni poniattia v administratyvnomu sudochynstvi [Evaluative concepts in administrative proceedings]. Kandydatska dysertatsiia [Candidate’s dissertation]. Zaporizhzhia: Zaporizkyi natsionalnyi universytet. 222 p. [in Ukrainian].

4. Smychok, Ye. M. (2020). Sudova doktryna rozumnoi ekonomichnoi prychyny [Judicial doctrine of reasonable economic reason]. Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: yurydychni nauky [Academic notes of TNU named after V. I. Vernadskyi. Series: legal sciences]. № 5, vol. 31 (70). Р. 82‒88 [in Ukrainian].

5. Kisiliuk, E. M., Smahliuk, O. V. (2018). Osoblyvosti zastosuvannia otsinochnykh poniat u kryminalnomu zakonodavstvi Ukrainy [Peculiarities of the application of evaluative concepts in the criminal legislation of Ukraine]. Yurydychnyi visnyk [Legal Bulletin]. № 1. Р. 166‒170 [in Ukrainian].

6. Smychok, Ye. M. (2021). Otsinochni poniattia yak prychyna formuvannia sudovykh doktryn u podatkovomu pravi [Valuation concepts as a reason for the formation of judicial doctrines in tax law]. Pravovi novely. Naukovyi yurydychnyi zhurnal [Legal novels. Scientific legal journal]. № 13. Р. 160‒166 [in Ukrainian].

7. Kutsovol, K. V. (2023). Otsinochni poniattia u pravi sotsialnoho zabezpechennia Ukrainy [Evaluative concepts in the law of social security of Ukraine]. Dysertatsiia doktora filosofii [Dissertation of Doctor of Philosophy]. Kyiv: Kyivskyi natsionalnyi universytet im. Tarasa Shevchenka. 212 p. [in Ukrainian].

8. Yaroshenko, O. M. (2022) Trudove pravo Ukrainy: pidruchnyk [Labor Law of Ukraine: a textbook]. Kharkiv. 376 p. Retrieved from: https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/2022/07/27/Trudove.pravo.Ukray... (accessed 15.09.2023) [in Ukrainian].

9. Kolomoiets, T. O. (ed.) (2014). Pryntsypy dii otsinnykh poniat u vitchyznianomu podatkovomu pravi [The principles of evaluation concepts in domestic tax law]. Finansove pravo [Finance law]. № 3 (29). Р. 17‒20 [in Ukrainian].

10. Salmanova, O. Yu. (2015). Problemy vykorystannia otsinochnykh poniat v administratyvno-deliktnomu zakonodavstvi [Problems of using evaluative concepts in administrative-delict legislation].  Pravo i bezpeka [Law and security]. № 3 (58). Р. 62‒67 [in Ukrainian].

11. Kucheriavenko, M. P. (2017). Osoblyvosti rozsudu v podatkovo-pravovomu rehuliuvanni [Features of discretion in tax and legal regulation]. Journal «ScienceRise: Juridical Science». № 1. Р. 37‒41 [in Ukrainian].

 12.  Mamalui, O. O. (2020). Materialni pravozastosovni pryntsypy realizatsii podatkovykh vidnosyn [Material principles of enforcement of tax relations]. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal [Legal scientific electronic journal]. № 3. Р. 254‒256 [in Ukrainian].

13. Hlukhyi, O. H. (2013). Otsinochni poniattia v podatkovomu pravi Ukrainy [Evaluative concepts in the tax law of Ukraine]. Avtoreferat kandydatskoi dysertatsii [Abstract of thesis candidate’s dissertation]. Zaporizhzhia: Zaporizkyi natsionalnyi universytet. 20 p. [in Ukrainian].

14. Verkhovna Rada of Ukraine (2010, December 2). Podatkovyi kodeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Information of the Verkhovna Rada of Ukraine] (2011). № 13‒14, № 15‒16, № 17 [in Ukrainian].

15. Kunch, Z. Y. (2007). Universalnyi slovnyk ukrainskoi movy [The universal dictionary of the Ukrainian language]. Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan. 848 p. [in Ukrainian].

16. Borysenko, V. V. (2014). Poniattia ta oznaky mistsevykh podatkiv ta zboriv za zakonodavstvom Ukrainy [Concepts and signs of local taxes and fees under the legislation of Ukraine]. Naukovyi visnyk Akademii munitsypalnoho upravlinnia. Seriia «Pravo» [Scientific Bulletin of the Academy of Municipal Administration. Law series]. Issue 2. Р. 221‒226 [in Ukrainian].

17. Krutova, A. S. (ed.) (2015). Osoblyvosti narakhuvannia ta obliku viiskovoho zboru [Peculiarities of calculation and accounting of military duty]. Peculiarities of calculation and accounting of military duty [Economic strategy and prospects for the development of trade and services]. Issue 1. Р. 19‒29. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2015_1_4 (accessed 21.09.2023) [in Ukrainian].