Тhe transformation of judicial system on Ukrainian territories being a part of the grand duchy Lithuanian

Authors: 

B. Stetsyuk

In the article the court system of the Grand Duchy of Lithuania was viewed; characteristic features of its transformation were pointed out. The general features of functioning and the order of court procedures were analyzed. Special attention is paid to the court’s powers at different stages of its activity; the competences of particular court branches were structured.

1. Boyko I. Y. The court structure in Halychyna being a part of Poland (1349 – 1569 years) / I. Y. Boyko// Visnyk L’viv. universytetu. Seriya yurydychna. – 2006. – Vyp. 43. –S.35–42. 2.Tyshchyk B. Y. History of State and Law of Medieval Poland (X century – 1795) Navch. posibn./ B. Y. Tyshchyk. – L’viv, 2003. 3.The institutions of Western Ukraine before its unity into united Ukrainian Soviet Socialistic State. Handbook. – L’vov: Yzd-vo L’vov.un-ta, 1955. ¬ 180 s. 4. Maksymeyko N. A. The Seymy of
Lithuanian-Russian State before Lublin Unity in 1569. / N. A. Maksymeyko. ¬ Khar’kov: Typ. Dare, 1902. – 205 s. 5. Supreme Court of Ukraine: history and present time, portraits and events / Za zah. red. V. F. Boyka. – K.: Vydavnychyy Dim “In Yure”, 2001. – 320 s. 6. Sokal’s’ka O. V. Court structure and court procedure in Ukraine (XVI – beginning of XVII century): avtoref. dys. kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.01 – teoriya ta istoriya derzhavy i prava; istoriya politychnykh i pravovykh uchen’. /
O. V. Sokal’s’ka – K., 2006. ¬ 19 s. 7. History of State and Law of Ukraine: Manual / Ivanov V. M. – K.: Atika, 2007. – 728 s. 8. Zakharchenko P. P. History of State and Law of Ukraine: Manual for distance education / P. P. Zakharchenko. – K.: universytet “Ukrayina”, 2005. – 208 s. 9. Boyars’ka Z. I. History of State and Law of Ukraine: Manual / Z. I. Boyars’ka. – K.: KNEU, 2001. – 280 s. 10. Koval’ova S. H. Evolution of court system and court proceedings on Ukrainian lands of the Grand Duchy Lithuanian: avtoref. dys. kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.01 – teoriya ta istoriya derzhavy i prava; istoriya politychnykh i pravovykh uchen’. / S H. Koval’ova.- Odesa, 2004. – 20 s. 11. Bedriy M. Functioning of kopnykh courts on Ukrainian lands of the Grand Duchy Lithuanian (ХІV–ХVI century) / M. Bedriy // Visnyk L’vivs’koho universytetu. Seriya yurydychna.- 2012. -Vypusk 56- S. 80–87 12. Cherkas’kyy I. Community (kopnyy) court in Ukrain-Rus XVI-XVIII centuries. / Ukrayins’ka Akademiya Nauk. Zbirnyk Sotsiyal’no-Ekonomichnoho Viddilu. # 13. – U Kyyivi: Z drukarni Ukrayins’koyi Akademiyi Nauk, 1928. (Pratsi komisiyi dlya vyuchuvannya istoriyi zakhidno-rus’koho ta vkrayins’koho prava). – Vypusk 4, 5. – 714 s. 13. Koval’ova S. H. Court system and court proceedings on Ukrainian lands of the Grand Duchy Lithuanian: monohrafiya / S. H. Koval’ova. ¬ Mykolayiv: Vyd-vo MDHU im. Petra Mohyly, 2008. – 200 s. 14. Bedriy M. M. Judicial status of a community judge on Ukrainian lands XIV-XVIII centuries / M. M. Bedriy // Aktual’na yurysprudentsiya: yurydychni naukovo-praktychni internet konferentsiyi [Elektronnyy resurs] ¬ Rezhym dostupu: http: // legalactivity.com.ua / index.php.option=com_content&view=article&id=137 %3A2011-12-07-07-16-51 & catid = 283A-1 Itemid=3 15. Tertyshnyk V. Criminal judicial Law of Ukraine / V. Tertyshnyk. – K.: A.S.K., 2007. ¬ 848 s. 16. Borysenok S. Custom Law of Lithuanian-Russian State at the beginning of XVI century // VUAN. Pratsi komisiyi dlya vyuchuvannya zvychayevoho prava Ukrayiny. ¬ K.,1928. ¬ Vyp.3. ¬ S.61 ¬ 98. 17. Yvanyshev N. About ancient village communities in South-Western Russia / N. Yvanyshev. – Kyev: typ. Fedorova y Myn, 1863. ¬ 72 s. 18. Hurbyk A. Сommunity courts on Ukrainian lands in ХІV–ХVI centuries/ Andriy Hurbyk // Ukrayins’kyy istorychnyy zhurnal – 1990. – # 10. – S. 110 – 116. 19. Efymenko A. Ya. National court in Western Russia /A. Ya. Efymenko // Russkaya mysl’. – Kn. VII ¬ VIII. – 40 c. 20. Reader in history of state and law of Ukraine: navch. posib. / uporyad.: A. S. Chaykovs’kyy (ker.), O. L. Kopylenko, V. M. Kryvonis, V. V. Svystunov, H. I. Trofanchuk. – K.: Yurinkom Inter, 2003. – 656 s. 21. Miroshnychenko A. M. Land Law of Ukraine: pidruchnyk / A. M. Miroshnychenko. – K.: Alerta; KNT; TsUL, 2009. – 712 s.