Enforcement of foreign judgements within EU

Authors: 

M. Malskyy

The article is devoted to the analysis of the means of recognition and enforcement of foreign judgments, made in the EU, under the normative regulation of EU. In particular, the instruments of enforcement of judgments in civil and commercial cases are investigated. There are distinguished separate means of enforcement of judgments in the cases with or without dispute, as well as in small claims cases.

1. Kiselychnyk V. Rehlament Rady YeS shchodo yurysdyktsiyi, vyznannya i vykonannya sudovykh rishen’ u tsyvil’nykh ta komertsiynykh spravakh (u konteksti harmonizatsiyi pryvatnoho prava YeS). Visnyk Natsional’noyi akademiyi prokuratury Ukrayiny. [Council Regulation (EU) on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (in the context of harmonization of EU private law)]. 2014. – No 2. – pp. 5–10. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnapu_2014_2_3. 2. Tsirat H. Osoblyvosti rehulyuvannya protsedur vyznannya ta vykonannya sudovykh rishen’ v Yevropeys’komu Soyuzi. Yevropeys’ki perspektyvy. [Peculiarities of regulation of the procedures for recognition and enforcement of judgments in the European Union]. 2012. No 4(2). pp. 195-200. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2012_4(2)__37. 3. Kozelets’ka M. Vyznannya ta vykonannya sudovykh rishen’ u tsyvil’nykh ta komertsiynykh spravakh v Yevropeys’komu Soyuzi [Tekst]: avtoref. dys. kand. yuryd. nauk : 12.00.03; Hen. prokuratura Ukrayiny, Nats. akad. prokuratury Ukrayiny. [Recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters in the European Union]. Kyyiv, 2015. – 18 p. 4. Regulation (EC) No 805/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 creating a European Enforcement Order for uncontested claims. Available at: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/
EN/TXT/?uri=URISERV%3Al33190. 5. Practice Guide for the Application of the Regulation on the European Enforcement Order // European Commission. – 2008. – Available at: https://ejustice. europa.eu/ content_european_enforcement_order-54-en.do. 6.Regulation (EC) No 1896/2006 creating a European order for payment. – Available at: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ EN/TXT/?uri=CELEX% 3A32006R1896. 7.Practice Guide for the application of the Regulation on the European Order for Payment // European Commission. – 2011. – Available at: https://ejustice. europa.eu/content_order_ for_payment_procedures-41-en.do. 8.Regulation (EC) No 861/2007 establishing a European Small Claims Procedure . – Available at:http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ EN/ALL/?uri=celex%3A32007R0861. 9.Regulation (EU) No1215/2012of the European Parliament
and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters. – Available at: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ EN/ALL/?uri=celex%3A32012R1215// 10.The Recast Brussels Regulation: What It Means For Commercial Parties // Arthut Cox. Letigation and Dispute Resolution.. – 2015. – Available at: http://www.arthurcox.com/wp- content/uploads/2015/02/Arthur-Cox-The-Recast-Brussels-Regulation- What-It-Means-For-Commercial-Parties-Feb-2015.pdf. 11.Council Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility. – Available at:http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32003R2201. 12.Council Regulation (EC) No 1346/2000 on insolvency proceedings. – Available at: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/ uri=CELEX%3A32000R1346.