Perspectives of applying legal norms of the constitutional court of Ukraine in the development of language legislation

Authors: 

V. Markovskyi

The perspective of applying legal norms for the reformation of language legislation specified in the decisions of the Constitutional Court of Ukraine is considered. With this purpose the analysis of the decisions in cases concerning the status of the national language, the procedure of the use of the national language and the languages of minorities is made.

1. Pro zasady derzhavnoyi movnoyi polityky: Zakon Ukrayiny vid 03.07.2012 # 5029-VI. [On the principles of State Policy on July 3, 2012]. Available at: http://zakon4. rada. gov. ua/laws/show/ 5029-17. 2. Bryntsev V. Polityko-pravovyy analiz roli Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny u zakonodavchomu protsesi [Political and legal analysis of of the Constitutional Court of Ukraine and it effect on the legislative process]. Visnyk Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny, 2007. Vol. 1, pp. 23–30. 3. Kaplina O. Chy ye rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny “pravovym mayakom” u burkhlyvomu mori reformuvannya kryminal’noho sudochynstva? [What if Decisions of the Constitutional Court of Ukraine Appear to be a “Legal Lighthouse” in the Rough Sea of Reforming Criminal Procedure?]. Pravo Ukrayiny, 2013, Vol. 11,pp. 12–21. 4. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny u spravi za konstytutsiynymy podannyamy 51 narodnoho deputata Ukrayiny pro ofitsiyne tlumachennya polozhen’ statti 10 Konstytutsiyi Ukrayiny shchodo zastosuvannya derzhavnoyi movy orhanamy derzhavnoyi vlady, orhanamy mistsevoho samovryaduvannya ta vykorystannya yiyi u navchal’nomu protsesi v navchal’nykh zakladakh Ukrayiny (sprava pro zastosuvannya ukrayins’koyi movy): Rishennya Konstytutsiynoho sudu vid 14 hrudnya 1999 roku # 10-rp/99. Visnyk Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny, 2000. Vol. 1, pp. 5–13. 5. Konstytutsiya Ukrayiny vid 28 chervnya 1996 roku. Available at: http://zakon3. rada. gov. ua/laws/show/254 %D0 %BA/96-%D0 %B2 %D1 %80. 6. Markovs’kyy V. Ya., Demkiv R. Ya. Pro nevidpovidnist’ Konstytutsiyi Ukrayiny Polozhen’ Zakonu Ukrayiny “Pro zasady derzhavnoyi movnoyi polityky”. Naukovyy visnyk L’vDUVS. Seriya yurydychna, 2015. Vol. 1, pp. 91–106. 7. Proekt Zakonu Ukrayiny vid 29 hrudnya 2012 # 1190 pro vyznannya takym, shcho vtratyv chynnist’, Zakonu Ukrayiny “Pro zasady derzhavnoyi movnoyi polityky” vid 03 lypnya 2012 # 5029-VI. Available at: http://w1. c1. rada. gov. ua/pls/zweb2/webproc4_1? pf3511=45291. 8. Pro Konstytutsiynyy Sud Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 16 zhovtnya 1996 # 422/96-VR. Available at: http://zakon5. rada. gov. ua/laws/show/422/96-%D0 %B2 %D1 %80. 9. Kravchuk V. M. Pochynayte z Konstytutsiyi Ukrayiny. Pravo Ukrayiny – Ukraine Law, 2014, Vol. 3. – pp. 243–246. 10. Plan diy Kabinetu Ministriv Ukrayiny na 2016 rik. Available at: http://www. kmu. gov. ua/control/uk/publish/article art_id=248890479&cat_id=244276429. 11. Slukhannya v Komiteti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny z pytan’ yevropeys’koyi intehratsiyi na temu: “Ukrayins’ka mova v konteksti yevropeys’koyi intehratsiyi: vyklyky i vidpovidi”. Available at: http://rada.
gov. ua/preview/anonsy_podij/125354. html. 12. Oberezhno – mova! Materialy parlament·s’kykh slukhan’ u Verkhovniy Radi Ukrayiny 12 bereznya 2003 roku (…) Kiev: “Parlament·s’ke vydavnytstvo” Publ., 2003. 133 p. 13. Pro derzhavnu sluzhbu: Zakon Ukrayiny vid 10.12.2015 # 889-VIII. Available at: http://zakon0. rada. gov. ua/laws/show/889-19/page. 14. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny u spravi za konstytutsiynym podannyam 60 narodnykh deputativ Ukrayiny pro ofitsiyne tlumachennya polozhen’ chastyny druhoyi statti 14 Zakonu Ukrayiny “Pro kinematohrafiyu” (sprava pro rozpovsyudzhennya inozemnykh fil’my): Rishennya Konstytutsiynoho Sudu vid 20 hrudnya 2007 roku # 13- rp/2007. Available at: http://zakon3. rada. gov. ua/laws/show/v013p710-07. 15. Pro osnovy natsional’noyi bezpeky Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 19 chervnya 2003 r. # 964-IV. Available at: http://zakon3. rada. gov. ua/laws/show/964-15. 16. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny u spravi za konstytutsiynym podannyam 52 narodnykh deputativ Ukrayiny ta za konstytutsiynym podannyam Verkhovnoyi Rady Avtonomnoyi Respubliky Krym shchodo vidpovidnosti Konstytutsiyi Ukrayiny (konstytutsiynosti) statti 15 Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrayiny, statti 7 Tsyvil’noho protsesual’noho kodeksu Ukrayiny (sprava pro movu sudochynstva): Rishennya Konstytutsiynoho Sudu vid 22 kvitnya 2008 roku # 8-rp/2008. Visnyk Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny, 2008. Vol, 4. pp. 10–17. 17. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny u spravi za konstytutsiynym podannyam 54 narodnykh deputativ Ukrayiny shchodo vidpovidnosti Konstytutsiyi Ukrayiny (konstytutsiynosti) okremykh polozhen’ Zakonu
Ukrayiny “Pro sudoustriy i status suddiv”, Kryminal’no-protsesual’noho kodeksu Ukrayiny, Hospodars’koho protsesual’noho kodeksu Ukrayiny, Tsyvil’noho protsesual’noho kodeksu Ukrayiny, Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrayiny: Rishennya Konstytutsiynoho Sudu vid 13 hrudnya 2011 roku #17-rp/2011. Available at: http://zakon4. rada. gov. ua/laws/show/v017p710-11/page. 18. Pro sudoustriy i status suddiv: Zakon Ukrayiny vid 7 lypnya 2010 roku # 2453-VI. Available at: http://zakon5. rada. gov. ua/laws/show/2453-17. 19. Pro zabezpechennya prava na spravedlyvyy sud: Zakon Ukrayiny vid 12 lyutoho 2015 # 192-VIII. Available at: http://zakon5. rada. gov. ua/laws/show/192-19