Вимоги до оформлення тез доповідей

 1. До опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися раніше.
 2. Автор несе особисту відповідальність за достовірність поданої інформації.
 3. Обсяг тез доповідей повинен бути одна або дві повні сторінки друкованого тексту формату А4.
 4. Береги: зліва – 20 мм, справа – 15 мм,
  зверху – 30 мм, знизу – 25 мм. 
 5. Гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір) – 10 pt, міжрядковий інтервал – 1,2, абзацний відступ – 8 мм.
 6. Порядок розміщення матеріалу:
  • у першому рядку справа вказують УДК (кегель шрифта – 10 pt); В кожному наступному рядку:
   • назва наукової праці (кегель шрифта – 12, по центру, Bold, відступи: верхн. – 12 pt, нижн. – 6 pt);
   • знак “©”, автор i спiвавтори, рік (кегель шрифта – 10, по правому краю, Italic, відступи: верхн. – 0 pt, нижн. – 6 pt);
   • назва органiзацiї, в якiй працює автор (кегель шрифта – 10, по центру, normal, відступи: верхн. – 0 pt, нижн. – 12 pt).
 7. Використання ілюстративних матеріалів у тезах повинно бути мінімальним. Рисунки повинні бути згруповані як єдиний об'єкт.
 8. Перелік посилань (повинен бути обов’язково) подається в кінці публікації курсивом (слово «Література» не ставиться). В тексті статті обов’язкові посилання на використані джерела.
 9. У разі, якщо особа не взяла участь у конференції, але надіслала тези доповіді та оплатила оргвнесок, їй буде надіслано збірник матеріалів конференції.
 10. Роботи, що не відповідають вимогам, чи не подані у встановлений термін, не розглядаються.