ДО ПРОБЛЕМИ ОБОРОННОГО БУДІВНИЦТВА У РУСЬКОМУ КОРОЛІВСТВІ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ ПРО ВИСОКИЙ ЗАМОК ХІІІ-ХVІІІ СТ. У ЛЬВОВІ

1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра архітектурного проектування
2
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра архітектурного проектування
3
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра дизайну та основ архітектури інституту архітектури

У досліджені представлено унікальність оборонного будівництва в Руському Королівстві (Давньоукраїнській державі) на прикладі археологічних розкопок двору (замку) короля Данила у Холмі, вежі у Столп’ю, стовпів «волинського типу», а також Високого Замку у Львові. Піднято питання про збереження пам’яті про королівську фортецю Високий Замок у Львові, як визначної оборонної пам’ятки Давньоукраїнської Держави.

Barąncz, S., 1859. Rys dziejów zakonu kaznodziejskiego w Polsce, t.2, Lwów: nakł. W. Manieckiego

Czolowski, A., 1910. Wysoki Zamek. Lwow: Wydawnictwo towarzystwa fl miłośników przeszłości Lwowa.

Dąbrowski, D., 2009, Źródła pisane do dziejów zespołu wieżowego w stołpiu. Zespół wieżowy w Stołpiu. Badania 2003 – 2005, pod red. Andrzeja Buko, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Kowalski, К., 2009, Ruiny niezwykłego średniowiecznego pałacu z zielonego kamienia kryje Góra Katedralna, Na pograniczu kultur i ideologii: zespół wieżowy w Stołpiu, [online] Режим доступу: <http://www.rp.pl/artykul/542568.html>, [Дата звернення 30 листопада 2018]

Kutyłowska, I., 1985, Związki architektury warowni kultowej w Stołpiu z bizantijskim i romańskim kręgiem kulturowym, Труды V Международного конгресса славянской археологии, Київ, Вип. 2а

Semkowicz, A., 1887. Krytyczny rozbior Dziejow Polskich Jana Długosza (do roku 1384), Kraków: nakł. Akademii Umiejętności, с. 52–55

Zubrzycki, J., 2006, Dwa zamki we Lwowe, Cracovia Leopolis - historia i kultura Lwowa oraz Małopolski Ws, [online] Режим доступу: <http://cracovia-leopolis.pl/index.php?pokaz=art&id=1736>, [Дата звернення 21 вересня 2018]

Багрий, Р.С., та інші, 1976, Раскопки в Львове. Археологические открытия 1975 г. Москва, с.297-299.

Войтович, Л.В., 2001, Роман Мстиславович і утворення Галицько-Волинського князівства. Галичина і Волинь в добу середньовіччя, Львів: Археологічні дослідження Львівського університету, с. 15

Войтович, Л.В., 2012, Князь Лев Данилович. Славетні постаті середновіччя, Львів: НАН України. Інститут Українознаства ім. Крип'якевича, Вип.1, с.39-41

Мишанич, О. В., ред., 1989. Літопис руський. Переклад з давньоруської Л. Є. Махновець. Київ: Дніпро.

Груневег, М., 1986, Опис про заснування, розташування та забудову м. Львова, Історія Львова (Збірник документів і матеріалів), Київ: Наукова Думка, с.61–64

Дашкевич, Р., 2003, Проблема державності на Галицько-Волинських землях (кінець Х–середина ХІV cт. Король Данило Романович і його місце в український історії, Матеріали міжнародної наукової конференції. Львів. Україна, 19-30 листопад 2001.

Делегати ІССROM спільно з делегатами від Канади, США й Великобританїї, Естонії, Латвії, Литви, Білорусі та України, 2000, Ризька хартія про автентичність та історичну реконструкцію культурної спадщини, пункт №6.

Диба, Ю.Р., 2005. Українські храми-ротонди X - першої половини XIV століть, Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка".

Зиморович, Б., 2002. Потрійний Львів (Хроніка міста Львова), Львів: Видавництво «Центр Європи», с.49-51

Кирпичников, А.Н., 1977, Ладога и Переяславль Южный — древнейшие каменные крепости на Руси. Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник Москва: Наука, с.417-434.

Копитко, А., 2003, Галицька та Волинська землі і Візантія в системі міжнародних економічних зв’язків (ХІІІ – перша половина ХІV ст.). Король Данило Романович і його місце в українській історії.  Матеріали міжнародної наукової конференції. Львів, Україна, 19-30 листопад 2001, Львів: с.97-101

Полное собрание русских летописей, издаваемое постоянною Историко-Археографической комиссиею Академии наук СССР (ПСРЛ), 1926-128. Лаврентьевская Летопись, т. 1 Ленинград, 1926-1928.

Майоров, В., 2010, Дочь Византийского императора Иссаака ІІ в Галицко-Волынской Руси, [online] Режим доступу: <http://www.drevnyaya.ru/vyp/2010_1/part_10.pdf>, [Дата звернення 15 грудня 2018], «О происхождении второй жены...», с. 7-8

Масан, О., 1999, Середньовічна Україна і Німецький орден: недосліджена проблеми взаємовідносин. Четвертий міжнародний конгрес україністів. Одеса, 26 – 29 серпня 1999, Доповіді та повідомлення. Історія, ч.1, Одеса-Київ-Львів, с. 75-76

Могитич, Р., 1991, Яким був стольний Львів? До суперечки про львівське будівництво ХІІІ-ХІV ст., Дзвін, 6, с.128-134.

Могитич, І.Р., 2000, Оборонні вежі Галицької і Волинської земель ХІ-початку XIV ст., Вісник інституту “Укрзахідпроектреставрація”, Львів: Видавництво "Центр Європи", ч. 11, c. 3–14

Могитич, Р.І., 2005, Високий Замок у Львові. До питання історії та реконструкції первісного вигляду, Вісник інституту “Укрзахідпроектреставрація”, Львів: Видавництво "Центр Європи", ч 15, с.109

Насонов, А.Н., ред., 1950. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. Москва-Ленинград: Издательство Академии Наук СССР.

Парійчук, К.Р., 2004, Римські впливи в архітектурі Львова, Publishing house Education and Science s.r.o., Архив научных публикаций, [online] Режим доступу: <http://www.rusnauka.com/SND/Istoria/1_pariychuk%20k.doc.htm>, [Дата звернення 21 вересня 2018]

Рапопорт, П., 1986, Зодчество Древней Руси, Москва: Издательство "Наука", с. 11, 89

Ратич, О.О., 1961, Древньоруські матерілаи з розкопок 1955 – 1956 рр. на Замковій горі у Львові. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, т. 3, с.115 – 127.

Хмільовський, М., 2012, До питання про палати князя Лева Даниловича у Львові. Матеріали V Міжнародної наукової конференції. Львів, 23-24 листопада 2012