ПАЛАЦОВИЙ САДОВО-ПАРКОВИЙ КОМПЛЕКС ЗА ПРОЕКТОМ АРХІТЕКТОРА П’ЄРА РІКО ДЕ ТІРРЕҐАЙЛЯ У КРИСТИНОПОЛІ

Автори:
1
Інститут народознавства НАНУ, Львів

На основі архівних документів проаналізовано ландшафтне та композиційно-планувальне, функціональне, семантичне вирішення садово-паркового закладення при палаці у м. Кристинополі за проектом архітектора П’єра Ріко де Тірреґайля

Aftanazy, R. (1995). Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej (Т. VI). Warszawa.

Archiwum Narodowe. (без дати). Plan pałacu Franciszka Salezego Potockiego wojewody kijowskiego w Krystynopolu oraz pałacyku w Perespie. Archiwum Potockich w Krzeszowic, 3137. 29/635/0/14/3137. Krakow.

Bogdanowski, J. (2000). Polskie ogrody ozdobne. Warszawa: Arkady.

Ciołek, G. (1978). Ogrody polskie. Warszawa: Arkady.

Czernecki, J. (1939). Mały Król na Rusi i jego stolica Krystynopol. Kraków.

Kowalczyk, J. (1988). Pierre Ricaud de Tirregaille – architekt ogrodów i pałaców (Т. 33). Kwartalnik Architektury i Urbanistyki.

Kriegsarchiv des Österreichischen Staatsarchivs. (1763–1787). Josephinische Landesaufnahme. IX, a390. Wien.

Kriegsarchiv des Österreichischen Staatsarchivs. (1861–1864). Galizien und Bukowina. Franziszeische Landesaufnahme, IX (a 387). Wien.

Majdecki, L. (2008.). Historia Ogrodów (Т. 1). Warszawa: Wydawnictwo naukowe PNW.

Mańkowski, T. (1948). Architekt – Pierre Ricaud de Tirregaille. Wrocław.

Przyboś, A. (1983). Potocki Feliks (Felicjan, Szczęsny) Kazimierz h. Pilawa (zm. 1702) (11 вид., Т. XXVII). Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Świeykowski, E. (1907-1912). Plany zamku Franciszka Salezego Potockiego wojewody kijowskiego w Krystynopolu nad Bugiem w powiecie Sokalskim // Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce (Т. 8). Warszawa.

Wątroba, P. (2000). Pierre'a Ricauda de Tirregaille'a nieznany plan założenia pałacowo-parkowego księżnej Eleonory Michałowej Czartoryskiej w Wołczynie // Ikonotheka. Ikonotheka. Prace Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego(14), 35-48.

Аchiwum Karmelitów Bosych. (без дати). 322,323.

Центральний державний історичний архів у Києві. (без дати). Ф. 49. п. 1, 2127.