ОЦІНЮВАННЯ ПЛАНУВАЛЬНИХ РІШЕНЬ З РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОГО ПРОСТОРУ МІСТА

1
Department of Management Technologies, Institute of Administration and Postgraduate Education
2
Lviv Polytechnic National University, Department of Urban Planning and Design

Розглянуто підходи до оцінки загальної привабливості  міських громадських просторів на основі різних критеріїв – економічних, соціальних, екологічних та безпекових. Розроблені моделі планування громадських просторів призначені для обґрунтованого вибору з сукупності альтернативних проектів, передбачених до впровадження, за домінантним критерієм або за багатьма критеріями в умовах ресурсної обмеженості.

Bushuev S. D., Kharytonov D. A. 2010. Tsennostnыi podkhod v upravlenyy razvytyem slozhnыkh system. Upravlinnia rozvytkom skladnykh system. Tom 1. KNUBA. S. 10-15.
Habrel M. 2018. Ekspertni metody v doslidzhenniakh i proektuvanni urbanizovanykh system. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. Kyiv : KNUBA. Vyp. 67.
Habrel M. M. 2017. Kryterii bezpechnosti v prostorovii orhanizatsii ta rozvytku mist. Metodolohichnyi pidkhid i vymohy. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. Vyp. 64. S. 33-53.
Hnes I. 2014. Formuvannia arkhitekturno-typolohichnoi struktury suchasnoho miskoho zhytla v Ukraini. Dys. d-ra arkhitektury: 18.00.02. Lviv : Nats. un-t "Lviv. Politekhnika".
Dёmyn N. M., Hoblyk A. V. 2013. O prymenenyy metodov teoryy potentsyala v hradostroytelnыkh zadachakh // Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. S. 140-154.
Kamyshan A. 2013. Mystetstvo urbanistychnoi interventsii. Misto y onovlennia. Urbanistychni studii Predstavnytstvo fondu im. H. Bollia v Ukraini. K. : FOP Moskalenko O. M. S. 269. (360 s.)
Tyshchenko I. M. 2015. Miskyi publichnyi prostir: pidkhody do vyznachennia Mahisterium. Kulturolohiia. Vyp. 59. S. 26-33.
Feshchur R. V., Sadova U. Ia., Yakymiv A. I., Shyshkovskyi S. V. ta in. 2019. Pryiniattia proiektnykh rishen / red. R.V. Feshchur. Lviv : Rastr-7. 402 s.
Chabaniuk O. Ia. 2003. Reheneratsiia zhytlovoho seredovyshcha raioniv bahatopoverkhovoi zabudovy 1970-80 rr. (na prykladi Lvova): dys. kand. arkhitektury: 18.00.01. Lviv : Natsionalnyi un-t "Lvivska politekhnika". 216 ark.
Amin A. and Thrift N. 2016. Seeing Like a City. Cambridge: Polity Press. 216 P.
Benninger C. 2001. Principles of Intelligent Urbanism. Athens. Ekistics.Vol. 69. N. 412. P. 39-65.
Chmielewski J. M, 2001. Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast. Warszawa: Politechnika Warszawska. 410 s.
Gehl J. Svarre B. 2016. Leben in Städten: Wie man den öffentlichen Raum untersucht. Birkhäuser. Basel.
Palicki S. 2015. Zastosowanie analizy wielokryterialnej do wspomagania procesu decyzyjnego w projektowaniu rewitalizacji obszarów miejskich. Studia miejskie. Tom 17. Opolie.
Sutherland J. W. 1975. Systems: Analysis, Administration and Architecture. NY. Van Nostrand Reinhold Co; 2nd Print edition. 339 s.
Wantuch-Matla D. 2016. Przestrzeń publiczna 2.0. Miasto u progu XXI wieku // Księży Młyn. Łódź : Dom Wydawniczy Michał Koliński. 256 s.
Amin А. 2008. Collective culture and urban public space. Journal City. http://publicspace.org/en/text- library/eng/b003-collective-culture-and-urban-public-space.
https://doi.org/10.1080/13604810801933495
Hillier B. 2012. Space syntax. [Elektronnyi resurs:] http://condicionstemporals.blogspot.com/2012/09/space- syntax-bill-hillier.html
Biriukov D.S. Suchasni problemy urbanizatsii v konteksti natsionalnoi bezpeky Ukrainy. Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen. Rezhym dostupu: http://old2.niss.gov.ua/articles/1165/