КАТЕГОРІЯ “РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ” ТА ЇЇ НАУКОВЕ ТРАКТУВАННЯ

Authors: 

Yo.M. Petrovych, O.O. Trut

Lviv Polytechnic National University, Management of Organizations Department

Досліджено наукові підходи до визначення сутності категорії “результативність”. З позицій системного підходу обґрунтовано структуроутворювальні чинники формування результативності організації. Ідентифіковані чинники та критерії результативності є основою створення систем управління результативністю організації. 

1. ДСТУ  ISO  9000-2001.  Системи  управління  якістю.  Основні  положення  та  словник.  – К.: Держстандарт України, 2001.  2. Друкер П. Управление, нацеленное на результаты / П. Друкер; пер. с англ. – М.: Технологическая школа  бизнеса,  1994.   3. Друкер П. Задачи  менеджмента в  ХХІ  веке.  /  П. Друкер; пер с англ. – М: Издат. дом «Вильямс», 2001. 4  Гэри Кокинз. Управление результативностью. Как  преодолеть  разрыв  между  объявленной  стратегией  и  реальными  процессами  /  Г.  Кокинз.  –  М.: Альпина Паблишер, 2008. 5. Економіка підприємства / О.В. Посилкіна, Р.В. Сагайдак, О.В. Козирєва, П.Д. Латін;  за ред.  О.В. Посилкіної. — Х.,  2006.  6.  Мескон  М.  Основы  менеджмента /М.  Мескон,  М.  Альберт,  Ф.  Хедоури.  – М.: Дело,  1992.  7.  Петрович  Й.М.  Управління  діяльністю  організаційно-виробничих  систем:  навч.  посіб.  /  Й.М.  Петрович.  – К.:  Знання,  2013.  8.  Синк  Д.С.  Управление производительностью: планирование,  измерение  и  оценка, контроль  и  повышение  /  Д.С. Синк.  – М.: Прогресс, 1989. 9. Стадник В. В. Менеджмент: посібник / В.В. Стадник, М.А. Йохна. – К.: Академвидав, 2003.  10. Тищенко  А.Н. Экономическая  результативность  деятельности  предприятий: монография  /  А.Н.  Тищенко,  Н.А.  Кизим,  Я.В.  Догадайло.  – Х.:  ИНЖЕК,  2005.  11 Федулова  Л.І.  Менеджмент організацій: підручник. / Л.І. Федулова – К.: Либідь, 2004. 12. Чейз Р. Производственный и операционный менеджмент: [пер. с англ.] / Р. Чейз, Н. Эквилайн, Р. Якобс. – М.: Вильямс, 2007. 13. http://subject.com.ua/. Словник  з  економіки  та  фінансів.    14.  http://www.ekonomiks.net.ua/.  Сучасний  економічний  словник.  15. http://www.pharmencyclopedia.com.ua/. Фармацевтична енциклопедія.