ПОШУК АРХІТЕКТУРНИХ КОНЦЕПЦІЙ РОЗВИТКУ МІСТА ПРИЛУКИ ЯК СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА КАФЕДРІ ДИЗАЙНУ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА НУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

1
Lviv Polytechnic National University Department of Architectural Environment Design
2
Senior Lecturer of the Department of Architectural Environment Design Lviv Polytechnic National University

У статті показано місце конкурсного проектування в навчальному процесі кафедри дизайну архітектурного середовища. Роботи студентів виконувалися за реальними завданнями, представленими адміністрацією міста Прилуки на Чернігівщині. Ці проекти були цікавими з огляду на те, що розкривали дуже різні задачі, пов’язані із дизайном архітектурного середовища у місті: від великих концептуальних рішень до вузьких і прагматичних тем, що дозволило відійти від абстрактних універсальних вправ, які здавна опрацьовуються академічною школою. Півріччя, яке було присвячене пошуку нових концепцій розвитку архітектурного середовища міста Прилуки, висвітлило відмінності між навчальним та реальним проектуванням та дозволило безпосередньо наблизити студентів до виконання задач, які очікують їх у подальшому професійному житті.

Proskuryakov V. I., Ivanov-Кostetsʹkyy S. O., Kopylyak I. M. 2021. Konkursnyy dyzayn za zavdannyamy realʹnykh zamovnykiv v arkhitekturniy shkoli yak novyy vektor formuvannya natsionalʹnoyi osvity maybutnʹoho. (na prykladi diyalʹnosti kafedry dyzaynu arkhitekturnoho seredovyshcha Natsionalʹnoho universytetu «Lʹvivsʹka politekhnika»). Visnyk Natsionalʹnoho universytetu "Lʹvivsʹka politekhnika". Seriya "Arkhitektura". № 2 (6). Р. 69-78. https://doi.org/10.23939/sa2021.02.069
Gropius W., 1937. Education towards Creative Design. American Architect and Architecture, New York. May 1937.
Gropius V. 2021. Krug total'noy arkhitektury. M.: Ad Marginem Press, Muzey sovremennogo iskusstva «Garazh», -208 р.
Proskuryakov, V.I., 2019. Pro futurystychni proyekty Prykarpat·sʹka - ostannʹoho "mista maybutnʹoho" Ukrayiny KHKHI st. Visnyk Natsionalʹnoho universytetu "Lʹvivsʹka politekhnika", "Arkhitektura", Tom 1, Spetsvypusk 2, р.50-51.
Proskuryakov, V., 2017. Wyniki dydaktyczno-naukowego proektowania budynkow publicznej we Lwowie I w Kielcach. Przez szkoly architektonicznej Politechniki Lwowskej s Politechniki Swietokrzyskej. Monografia: Zabudowa na obszarach zurbanizowanych, zagrozonych; oraz trudnych: Kielce, s.11-19.
Proskuryakov, V.I., Cherkes, B.S., 2007. Mizhnarodne kontseptualʹne proyektuvannya yak metod heneruvannya prohresyvnykh idey v arkhitekturi suchasnoyi Ukrayiny (na prykladi rezulʹtativ ukrayinsʹko-avstriysʹkoho proyektnoho seminaru "Portopolis. Odesa 2005 roku"). Rehyonalʹnye problemy arkhytektury y hradostroytelʹstva, 9 - 10, s.651-662.
Marynokha Nadiya, 2014. Taras Shevchenko: "Proyizhdzhayuchy Pryluky, radzhu vam zupynytysya v tsʹomu misti…" Prylutsʹka misʹka rada. Available at: <https://pryluky.cg.gov.ua/index.php?id=15947&tp=1> [Date of reference 17 April 2022].