РЕКОНСТРУКТИВНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАБУДОВИ ІСТОРИЧНОГО ЦЕНТРУ МАЛОГО МІСТА (НА ПРИКЛАДІ ПЛОЩІ ПАМ’ЯТІ В МІСТІ БАР ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

SA.
2018;
: 59-66
Автори:
1
Kиївський Національний Університет Будівництва і Архітектури, кафедра інформаційних технологій в архітектурі

В статті аналізуються реконструктивні трансформації, які вібулися із забудовою ринкової площі малого історичного міста, що привели до втрати нею її історичної функції, але в той же час отримання нею нових, не меньш важливих функцій. Показано, як це вплинуло на сучасне планування та забудову площі. Визначена стратегія її ревалоризації в якості необхідної реконструктивної трансформації для її активізації. Надані рекомендації, як розвинути її існуючі сучасні функції, відновити історичну і гармонічно їх поєднати для створення якісного міського публічного простору

1. Сердюк О. М. Збірник нормативно-правових актів сфери охорони культурної спадщини / О. М. Сердюк., Т. А. Бобровський, Л. М. Кириленко. – Чернігів: «Деснянська правда», 2011. – 796 с.

2. ДБН 360-92**: Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. – К.: Мінрегіонбуд України, 2002. -100 с.

3. ДБН Б.2.2-2-2008: Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування. – К.: Мінрегіонбуд України, 2008. – 16 с.

4. Бевз  М.В.  Методологічні  основи  збереження  та  регенерації  заповідних архітектурних  комплексів  історичних  міст:  автореф.  дис.  …  д.  арх: 18.00.01 / М. Бевз. – Харків, 2004. – 32 с.

5. Методические рекомендации по исследованию историко-архитектурного наследия в городах Украинской ССР / Е.Е.Водзинский и др. – К.: КиевНИИ градостроительства, 1982. – 120 с.

6. Кодін В.О. Основи реконструкції історичних міст / В.О. Кодін. Харків,  2009. – 172 с.

7. Прибєга  Л.  Охорона  та  реставрація  архітектурно-містобудівної спадщини  України:  методологічний  аспект  /  Л.  Прибєга.  –  Київ: “Мистецтво”, 2009. – 304 с.

8. Сторожук  А.І.  Подільський Бар та його околиці: історія і сучасність (події. особистості. факти): Навчальний посібник /А.І.Сторожук. – Киів, 2010. – 282 с.

9. Там само.

10. Там само.

11. Грушевський М.С. Барське староство: іст. нариси (XV-XVIIIст.) / М.С. Грушевський. – Львів: МІСІОНЕР,  1996.  – 624 с.

12. Орловский М. Историческое описание уездного города Бара Подольской губернии Могилевского уезда / М.Орловский // Подольские епархиальные ведомости. – Каменец-Подольск.: Тип. С.П. Киржацкого, 1863. − № 18. − С.722-730.

13. Сторожук  А.І.  Подільський Бар та його околиці … – 282 с.

14. Там само.

15. Сецинский Е. И. Приходы и церкви Подольской епархии / Е. И. Сецинский // Труды Подольского Епархиальнаго историко-статистического комитета. – Каменец-Подольск.: Тип. С.П. Киржацкого, 1901. – Вып. 9.  – 1064 с.