Синтез нейоногенних пар на основі дизаміщених оксетанів

2017;
: pp. 3-7
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

На основі пентаеритриту, який є дешевим багатотонажним продуктом синтезовано дизаміщені оксетани. Отримані сполуки використано як вихідні речовини для синтезу нових поверхнево-активних речовин нейоногенного типу, які містять як гідрофобну складову кислотний залишок олеїнової кислоти, а гідрофільною складовою є поліетиленґліколевий фрагмент. Вивчено вплив умов проведення реакції на вихід та склад продуктів взаємодії. Будову отриманих сполук підтверджено та охарактеризовано фізико-хімічними константами. Досліджено поверхнево-активні властивості синтезованих ПАР.

Disubstituted oxetanes based a large-tonnage product – pentaerythritol - were synthesized. The resulting compounds used as starting materials for the synthesis of new surfactants nonionic type which containing a hydrophobic component is acid residue of oleic acid, a hydrophilic component is fragment of polyethylene glycol. The impact of the reaction conditions on the yield and composition of the reaction products was studied. The structure of the compounds is confirmed and characterized by physical and chemical constants. The authors are study surface-active properties of obtained synthesized surfactants.

1. Когут А.М. Синтез інвертабельних і реакційно здатних амфіфільних полімерів і формування міцелярних структур на їх основі: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук / А.М. Когут. – Львів, 2015. – 303 с. 2. 2.  Gunstone F.D. Oleochemical manufacture and applications / F.D.Gunstone, R.J.Hamilton. – Sheffield Academic Press, 2001. – 325 p. 3. Sevim Z.E. Industrial uses of vegetable oils / Z.E. Sevim. – AOCS Press, 2005. – 184 р. 4. Поп Г.С. Синтез і властивості поверхнево-активних речовин на базі вищих жирних кислот і продуктів їх хімічної трансформації / Г.С. Поп, Л.Ю. Бодачівська // Катализ и нефтехимия. – 2012. – № 20. –  С. 22–34. 5. 5. Voronov S., Tokarev V., Petrovska G. Heterofunctional Polyperoxides. Theoretical Basis of Their Synthesis and Application in Compounds. – Lviv: State Univ. “Lvivska Politekhnika”, 1994. – 85 p. 6. Asua J.M. Polymeric Dispersions: Principles and Applications. – Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1997. – 328 p. 7. Holmberg K. Novel surfactants: preparation, applications, and biodegradability. – New York: Marcel Dekker, 1998. – 362 p. 8. Guyot А., Tauer K. Reactive Surfactants in Emulsion Polymerization // Adv. Polym. Sci. – 1994. – Vol. 111. – P. 43-65. 9. Capek I. Surface active properties of polyoxyethylene macromonomers and their role in radical polymerization in disperse systems // Adv. Colloid Interface Sci. – 2000. – No. 88. – P. 295-357. 10. Holmberg K. Polymerizable surfactants // Prog. Org. Coat. – 1992. – Vol. 20. – P. 235-241. 11. Гевусь О.І. Функціональні поверхнево-активні пероксиди і мономери як реагенти для одержання реакційно здатних модифікаторів поверхні: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія високомолекулярних сполук / О.І. Гевусь. – Львів, 2010. – 250 с. 12. Боброва К.І., Флейчук Р.І., Гевусь О.І. Одержання гідроксилвмісних та бромовмісних пероксидів на основі оксетанів. Вісник НУ ЛП, 2015, № 812, C. 79-83. 13. Organic Syntheses, Coll. Vol. 4, p.681 (1963); Vol. 38, p.68 (1958). 14. Issidorides and Matar, J.Am.Chem.Soc., 77, 6382 (1955). 15. Searles, S., Jr., and C.F.Butler, J.Am.Chem.Soc., 76, 56, (1954). Reactions of Alcohols and Phenols with Trimethylene Oxide.