Елементи моделювання виробничих аспектів у сфері туристичної діяльності

2010;
: cc. 138 - 142
Authors: 

Н. Крап

Львівський інститут економіки і туризму, кафедра природничо-математичних дисциплін

апропоновано методику вдосконалення виробничих аспектів туристичних послуг з врахуванням оцінки якості туристичної продукції.

The method of perfection of aspects of productions of tourist services taking into account the estimation of quality of tourist products is offered.

  1. Банько В.Г. Туристська логістика: Навч. посібник. – К.: Дакор, КНТ, 2008. – 204 с.
  2. Фомин В.Н. Квалиметрия. Управления качеством. Сертификация: Курс лекций. – М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ»; Изд. «ТАНДЕМ», 2000. – 320 с.
  3. Затолкин В.М. Методы анализа качества продукции. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 214 с.
  4. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.
  5. Крап Н., Юзевич В. Моделювання рекреаційної інфраструктури і туристичних послуг // Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – Львів, 2009. – № 650. – С. 108–114.
  6. Качанов С. Удосконалення діяльності з державного нагляду і контролю на основі підвищення якості нормативно-методичного забезпечення / С. Качанов // Вісник Хмельницького національного університету – 2009. – № 1. – С. 113–118.
  7. Математичне програмування: Навч. посібник / В.М. Дякон, Л.Є. Ковальов; за заг. ред. В.М. Міхайленка. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2007. – 497 с.
  8. Послуги в Україні. Туризм. Готелі. Харчування. Законодавство. Стандартизація. Класифікація.Сертифікація. Нормативні документи: Довідник (за заг. ред. В.Л. Іванова.– Львів: НІЦ «Леонорм», 1999. – 347 с.
  9. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Європ. ун-т фінансів, інформсистем, менеджменту і бізнесу, 2000.