З досвіду геодезичного контролю геометричних параметрів підкранових колій на Рівненській АС

1
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
2
ВП «Рівненська АЕС»

Наведено результати експериментальних досліджень у виробничих умовах пропонованих методик геодезичного контролю експлуатаційної надійності підкранових колій вантажопідйомного обладнання АС з використанням електронних тахеометрів. Результати підтвердили ефективність методик і досягнення необхідної точності.

1. Бурак К.О. Використання електронних тахеометрів при геодезичному контролі під¬кранових колій[Текст] / К. О. Бурак, М. Я. Гринішак, В. П. Михайлишин, О.П. Шпаківський // Вісн. Геодез. та картограф.  2011.  № 3.  С. 5–7. 
2. Бурак К.О. Визначення точності  відхилення положення близькостворної точки за допомогою електронного  тахеометра[Текст] / К.О.Бурак, В.М. Ковтун, М.Я. Гринішак, В.П. Михайлишин, О.П. Шпаківський // Вісн. Геодез. та картограф.  2012.  № 2(77).  С. 15–17.
3. Методические указания  по организации и проведению наблюдений за осадкой фундаментов и деформациями зданий и сооружений строящихся и эксплуатируемых теплових электростанций: СО 153-34.21.322-2003 [Затверджено міністерством енергетики Російської федерації від 30 червня 2003р., № 283]. – 54 с. –
4. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів. Державний нормативний акт по охороні праці: ДНАОП № 0,00-1.02.02 [Затверджено ДКУ з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18 червня 2007р., № 132].  86 с.