Математичні моделі управління портфелями проектів з удосконалення системи безпеки життєдіяльності

2010;
: cc. 110 - 119
Authors: 

Ю. Грицюк, І. Малець, Т. Рак

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Наведено типові математичні моделі управління портфелями проектів з удоско- налення системи безпеки життєдіяльності (БЖД), сутність яких полягає у виборі такої оптимальної структури заходів, реалізація яких значно впливає на її ефективність за умови обмеженого обсягу виділених ресурсів для окремо взятої території чи їх групи, а також регіону загалом. Встановлено, що отримані результати числового експерименту в багатьох випадках не тільки збігаються з результатами реального розподілу фінансових ресурсів, але й у багатьох випадках є значно кращими від них. Для порівняння використано тільки ті показники, які реально використовуються у структурних підрозділах БЖД і отриманих у роботі розрахунках.

Typical mathematical case of projects brief-cases frames are resulted from an improvement systems of vital activity safety (VAS), their essence consists in the choice of such optimum structure of measures, its realization great represented on its efficiency on condition of the limited volume of the dedicated resources for the separate taken territory or their group, and also whole region. Described that a results of numerical experiment in many cases not only coincide with the results of the real allocation of financial resources, but in many cases are considerably better from them. For comparison those indexes which are really used in structural subdivisions of VAS and received in these calculations.

  1. Герасимов В. В. Моделирование и оптимизация управления распределенными организацион- ными системами / В. В. Герасимов, С. Л. Иголкин, С. Л. Подвальный // Системы управления и инфор- мационные технологии: Межвузовский сб. научн. тр. — Воронеж: Центрально-Чернозем. кн. изд-во. — 2002. — Вып. 9. — С. 108–116.
  2. Грицюк Ю.I. Регулярне розміщування прямокутних об'єктів вздовж смуг односторонньо обмеженої стрічки: монографія. — Львів: Вид. дім «Панорама», 2002. — 220 с.
  3. Грицюк Ю.І. Формування портфелю проектів з удосконалення системи безпеки життєдіяльності / Ю.І. Грицюк, О. Б. Зачко // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. — Львів: РВВ НЛТУ України. — 2009. — Вип. 19.11. — С. 259-266.
  4. Грицюк Ю.І. Моделювання та оптимізація комплексу заходів з удосконалення системи безпеки життєдіяльності / Ю.І. Грицюк, О. Б. Зачко // Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць. — Львів: РВВ НЛТУ України. — 2009. — Вип. 19.13. — С. 288-302.
  5. Данциг Дж.Б. Линейное программирование, его обобщения и применения: пер. с англ. / под ред. Н. Н. Воробьева. — М. : Изд-во «Прогресс», 1969. — 600 с.
  6. Курицкий Б. Я. Поиск оптимальных решений средствами Excel 7.0. — СПб. : Изд-во «BHV — Санкт-Петербург», 1997. — 384 с.
  7. Лившиц В. Н. Выбор оптимальных решений в технико-экономических расчетах. — М.: Изд-во «Экономика», 1971. — 255 с.
  8. Стоян Ю. Г. Теорія i метод евклідової комбінаторної оптимізаії / Ю. Г. Стоян, О.О. Ємець. — К.: ІСДО, 1993. –188 с.