математичне моделювання

Управління процесом математичного моделювання динаміки концентрацій шкідливих речовин на основі онтологічного підходу

Проблема побудови математичної моделі динаміки концентрацій діоксиду азоту на різних ділянках міста розглянута в цій статті. Розглянуто особливості побудови таких моделей на основі періодичного вимірювання концентрацій шкідливих речовин та ідентифікації на основі отриманих вимірювань.

Математичне моделювання перехідних процесів у лінії електропередачі надвисокої напруги в режимах коротких замикань

Проаналізовано публікації та з’ясовано, що сьогодні популярні два підходи до аналізу перехідних процесів у довгих лініях електропередач із розподіленими пара- метрами: на основі спрощених методів розв’язування рівняння довгої лінії або еквівалентації відомого рівняння довгої лінії коловими схемами заміщення. У разі застосування першого підходу автори не враховують погонних активних опору, фазної та міжфазної провідностей, обчислюючи зазвичай згадані процеси за відомими методами Д’Аламбера та «блукаючих хвиль».

Математичне моделювання перехідних процесів у трифазній лінії електропередачі в режимі двофазного короткого замикання

Проаналізовано наукових публікацій, який показав, що здебільшого дослідження перехідних процесів у довгих лініях електропередач з розподіленими параметрами здійсню- ють шляхом еквівалентації відомого рівняння довгої лінії з розподіленими параметрами коловим еквівалентом або розв’язують це рівняння за допомогою спрощених підходів. Ці підходи потребують детермінованих крайових умов до рівняння довгої лінії, що не завше можливо під час моделювання перехідних процесів в електричних мережах.

Застосування нечіткого фільтра частинок для спостереження станів динамічної системи в режимі реального часу

Однією із ключових проблем реалізації замкнених систем керування є вимірювання усіх станів динамічної системи, яка перебуває у складних навколишніх умовах, де застосування певних видів датчиків є технічно неможливим чи економічно необґрунто- ваним. Також, у електромеханічних системах існує низка величин, які неможливо безпосередньо виміряти фізичними датчиками. У таких випадках для  обчислення невідомих координат вектора стану динамічної системи використовують математичні алгоритми – спостерігачі та естиматори.

Математичне моделювання комутаційних електромагнітних процесів у довгих лініях електропередач у циклі апв

Виконано аналіз наукових публікацій, який показав, що здебільшого дослідження комутаційних перехідних процесів в електричних мережах під час циклів авто- матичного повторного ввімкнення (АПВ) вимикачів здійснюють без урахування впливу на них електромеханічних процесів у механізмах переміщення контактів вимикачів, незважаючи на те, що швидкість їх перебігу співмірна з швидкістю проходження електромагнітних процесів.

Математичне моделювання в реальному часі асинхронного генератора з інвертором напруги в колі ротора

Описано математичну модель електромеханічної системи із асинхронним генератором з регулюванням струму ротора перетворювачем частоти з автономним інвертором напруги, керованим регуляторами струму.

Асинхронні генератори завдяки їх простоті доволі широко використовують у вітроенергетичних установках. Регулювання струмів ротора за допомогою перетво- рювача частоти дає змогу регулювати швидкість та коефіцієнт потужності в колі статора. Потужність перетворювача частоти визначається діапазоном зміни ковзання і може становити 25–30 % сумарної потужності генератора.

Моделювання вимикача надвисокої напруги для аналізу перехідних процесів в електротехнічних системах пересилання енергії

На основі узагальненого міждисциплінарного (інтердисциплінарного) методу ма- тематичного моделювання, який ґрунтується на модифікації інтегрального варіаційного принципу Гамільтона — Остроградського, запропоновано математичну модель вимика- ча надвисокої напруги, основний акцент у якій зроблено на моделюванні роботи ме- ханізму переміщення його контактів. Представлено результати комп’ютерної симуляції характерних перехідних процесів фрагмента електротехнічної системи пересилання енергії з врахуванням впливу на них електромеханічних процесів механізму переміщен- ня контактів вимикача.

Аналіз режимів початкового збудження турбогенератора за гібридною REAL-TIME моделлю системи генерування електроенергії

Проаналізовано перехідні електромагнітні процеси в системі генерування електроенергії турбогенератором із безщітковою системою збудження в режимі початкового збудження турбогенератора. Дослідження проведено в гібридній системі, що поєднує комп’ютерну модель силової частини з реальним регулятором збудження. Проаналізо- вано вплив налаштування системи автоматичного регулювання на якісні показники регулювання напруги та струму збудження генератора.

Аналіз неусталених процесів у лінії електропередачі, що з’єднує ПС «Західноукраїнська» та ПС «Вінницька»

За міждисциплінарними підходами, представлено математичну модель фрагмента електроенергетичної системи ключовим елементом якої є лінія електропередачі ПС «Західноукраїнська» — ПС «Вінницька». Проаналізовано неусталені процеси у лінії електропередачі в однолінійному виконанні. Результати перехідних процесів наведено у вигляді рисунків, що аналізуються.

Аналіз системи автоматичного регулювання рівня за використання частотно-керованого електропривода насоса

Проаналізовано систему автоматичного регулювання (САР) рівня рідини у резервуарі за використання частотно-керованого асинхронного електропривода насосного агрегату. Обґрунтовано доцільність та умови використання П- та ПІ- регулятора. Надано рекомендації щодо налаштування параметрів регуляторів. Наведено результати досліджень САР рівня, які виконано комп’ютерним симулюванням у середовищі Matlab-Simulink