Модель акустичного сиґналу для виявлення порушень стану дихальної системи та голосового апарату як частковий випадок стохастичної коливної системи

2011;
: cc. 155 - 159
Authors: 

1Н. Джичка, 1І. Дедів, 1В. Дозорський, 1,2Я. Драґан

1Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 2Національний університет «Львівська політехніка»

Обґрунтовано математичну модель акустичного сиґналу у вигляді періодично корельованого випадкового процесу із використанням енерґетичної теорії стохастичних сиґналів, що враховує часову структуру, поєднання випадковості та періодичності його, показано індикативність такої математичної моделі. Обґрунтовано процедуру статистичного оцінювання характеристик акустичного сиґналу методами статистики періодично корельованих випадкових процесів.

Grounded mathematical model of acoustic signal as the periodically correlated random process with the use of power theory of stochastic signals, which takes into account a time structure, combination of randomness and periodicity. The indicativity of such mathematical model is shown. The procedure of statistical estimation of acoustic signal characteristics by the periodically correlated random process statistics methods is substantiated.

  1. Dragan Y.P. Energetic concept in the theory of nonstationary stochastic signals: representations, transformations, statistical estimations // Latvian signal processing international conference: Proc. V.1 – Riga: Zinatne, 1990. – P.32–36.
  2. Драґан Я.П. Математичне й алгоритмічно- програмне забезпечення комп’ютерних засобів статистичного опрацювання стохастичних коливань (ритмічних процесів) // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка», інформаційні системи та мережі, 2008, №621. – С.124–130.
  3. Драґан Я.П., Медиковський М.О., Овсяк В.К., Сікора Л.С., Яворський Б.І. Системний аналіз концепції та принципів побудови математичної моделі досліджуваного об’єкта в фізико-технічних науках та оцінювання її якості // Вісник Нац. ун-ту«Львівська політехніка», комп’ютерні науки та інформаційні технології, 2010, №686. – С.170–179.
  4. Абакумов В.Г. Біомедичні сиґнали та їх обробка / В.Г. Абакумов, В.О. Геранін, О.І. Рибін, Й.Сватош, Ю.С. Синєкоп. – К. : ВЕК+, 1997. — 352 с.
  5. Петунин Ю.И. Приложение теории случайных процессов в биологии и медицине / Ю.И. Петунин. – К. : Наукова думка, 1981. – 320 с.
  6. Драґан Я.П. Енерґетична теорія лінійних моделей стохастичних сиґналів: монографія / Я. П. Драґан. – Львів: Центр стратегічних досліджень еко-біо-технічних систем, 1997. –ХVІ+333 с.
  7. Чорна Л.Б. Стохастична модель голосового сиґналу для задачі діагностики ритміки серця людини: дис. … канд. техн. наук: 01.05.02 / Л.Б. Чорна / Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. – Т., 1999. – 162 с. – Бібліогр. : с. 149-161.
  8. Хвостівський М.О. Математична модель макромеханізму формування електроретиносиґналу для задач підвищення достовірності офтальмодіагностичних систем: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / М.О. Хвостівський; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Т. : 2010. – 20 с.
  9. Дозорський В. Обгрунтування математичної моделі фрикативного звуку у вигляді періодично корельованого випадкового процесу / Я. Драґан, Є. Яворська, В. Дозорський // Вісник тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2010. – Т15, №10. – С. 159–164.
  10. Дедів І. Обгрунтування математичної моделі дихальних шумів у вигляді періодично корельованого випадкового процесу / Я. Драґан, І. Дедів // Науковий вісник Чернівецького університету. Фізика. Електроніка. ЧНУ – Чернівці: Рута. – 2008. – Вип. 423.– Ч. ІІ. – С. 93–97.
  11. Джичка Н. Обґрунтування математичної моделі коливань голосових зв‘язок людини у вигляді періодично корельованого випадкового процесу для задачі діагностування мікропошкоджень голосових зв‘язок // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»– 2011. – №694. – С. 232–239.
  12. Драґан Я.П. Математичне й алгоритмічно-програмне забезпечення комп’ютерних засобів статистичного опрацювання стохастичних коливань (ритмічних процесів) // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2008 – №621. – С.124–130.
  13. Драґан Я.П., Сікора Л.С., Яворський Б.І. Основи сучасної теорії стохастичних сиґналів: енерґетична концепція, математичний апарат, фізичне тлумачення. – Львів: Центр стратегічних досліджень еко-біотехнічних систем, 1999. – 133 с.
  14. Информационные связи био-гелио- геофизических явлений и элементы их прогноза / К.С. Войчишин, Я.П. Драґан, В.И. Куксенко, В.Н. Михайловский. – К.: Наукова думка, 1983. – 366 с.