математична модель

Розробка математичної моделі для одержання енергетичних характеристик турбоустановки з паровою турбіною К-325-23,5

Представлені результати математичного моделювання турбоустановки з паровою турбіною К-325-23,5. Математична модель турбіни являє собою систему рівнянь елементів теплової схеми та основних залежностей її робочих характеристик, які були отримані завдяки тепловим натурним випробуванням. Розроблена математична модель дозволяє коректувати результати натурних випробувань, будувати нормативні характеристики, а також проводити дослідження проміжних режимів роботи турбіни.

Моделювання зміни густини та в’язкості нафтової сировини при змішуванні

Розглянуто відхилення значень густини та в’язкості нафтових сумішей від розрахованих за правилом адитивності. Розроблено математичні моделі визначення даних властивостей сумішей різного складу з урахуванням групового складу вихідних компонентів. Встановлено, що для сумішей, які містять компоненти з великим вмістом алканів та малим вмістом аренів характерні екстремальні відхилення густини в бік максимуму та кінематичної в’язкості в бік мінімуму. Проведено перевірку створених моделей на адекватність та порівняння із існуючими методами опису фізико-хімічних властивостей нафти.

Математична модель руху сипкого матеріалу у вібраційному сепараторі

Мета. Побудова математичної моделі руху сипкого матеріалу у вібраційному сепараторі. Методика. Побудовано розрахункову схему вібраційного сепаратора з двома ексцентричними вібраторами з незалежним приводом. На основі схеми прийнято вважати, що вібросепаратор здійснює тільки вертикальні коливання в площині обертання ексцентрикових вібраторів. Розглянуто циліндричний вібраційний сепаратор, завдяки можливості передачі вібрацій більшої сили на сито та значно ефективнішому використанню всієї поверхні просіву.

Вплив інтенсивності розгону автомобіля на навантаженість елементів двомасового маховика і трансмісії

Сучасні високомоментні низькообертові двигуни внутрішнього згорання (ДВЗ) генерують крутильні коливання близькі за частотою збурення до власних частот коливань ланок коробок передач (КП). Ефективне поглинання таких коливань вимагає нового конструктивного виконання демпфера крутильних коливань між ДВЗ і КП, що реалізовано у вигляді двомасового маховика (ДММ). Однією з головних причин виходу з ладу ДММ є руйнування його пружних ланок.

Динаміка адсорбції йонів купруму у нерухомому шарі адсорбента та математична інтерпретація першої стадії процесу

Експериментально досліджено динаміку процесу адсорбції у нерухомому шарі адсорбенту на прикладі системи природний цеоліт – водний розчин солі купруму низьких концентрацій, які характерні для процесів очищення стічних вод від токсичних забруднень. Побудовано вихідні криві процесу адсорбції для висоти шару сорбенту 5 та 7см. Рівновагу таких процесів можна описати лінійним рівнянням Генрі. Процес адсорбції у шарі складається з двох стадій, які розглянуто у дослідженні. Перша стадія полягає у формуванні фронту концентрацій, друга – у переміщенні фронту.

Фізико-математична мoдель екстрагування цільового компонента з прямолінійних капілярів

Досліджено екстрагування твердого компонента з прямолінійного капіляра. Підтверджено наявність двох зон екстрагування: конвективної та молекулярно-дифузійної. Досліджено вплив вакуумування системи на швидкість екстрагування. Показано збільшення зони конвекції під час вакуумування внаслідок виникнення бульбашок пароподібної фази. Визначено коефіцієнти масовіддачі для конвективної зони. Наведено математичну модель молекулярно-дифузійної стадії з врахуванням нелінійної зміни концентрації компонента у рідині внаслідок переміщення границі екстрагування.

Розв’язання прямої задачі кінематики зварювального маніпулятора з шістьма ступенями свободи

Запропоновано розв’язок прямої задачі кінематики для зварювального маніпу- лятора з шістьма ступенями свободи. Розв’язання такої задачі є першим необхідним етапом створення системи керування вказаним маніпулятором. Це дасть можливість визначити переміщення, прискорення та моменти в кожній з ланок маніпулятора та забезпечить точне позиціонування зварювального інструменту.

Кратність перенапруг під час дугових однофазних замикань на землю в електричних мережах 35 кВ

Об’єктом дослідження є дугові перенапруги під час однофазних замикань на землю в розподільних електричних мережах 6-35 кВ. Розвиток розподільних електричних мереж 35 кВ пов’язаний з будівництвом нових повітряних і кабельних ліній і призводить до зміни ємнісного струму замикання на землю мережі, що впливає на кратність перенапруг в розподільних електричних мережах під час однофазних замикань на землю.

Моделювання енергодинамічних режимів вітрової електричної станції за наявності акумулюючого елемента

В статті подано результати математичного моделювання енерго-динамічних процесів вітрової електричної станції до складу якої входить акумулюючий елемент, встановлено залежність між потужністю навантаження та можливостями генерації енергії активним складом вітрової електричної станції з врахуванням енергетичної ємності акумулюючого елемента. Розроблено  математичну модель акумулюючого елемента. Порівняно розроблену модель з двома іншими моделями: модулю чорної скриньки; моделлю на основі еквівалентної схеми.

Аналіз магнітних полів електротехнічних пристроїв на підставі їх колових моделей

Запропоновано аналіз магнітних полів електричних машин і електромагнітних апаратів на підставі їх колових математичних моделей. Магнітні системи електротехнічних пристроїв  у цих моделях подано у вигляді планарних нелінійних магнітних кіл зі зосередженими елементами. Параметри цих елементів визначаються на підставі геометричних розмірів з врахуванням конструктивних особливостей пристроїв та фізичних параметрів середовища.