математична модель

Вплив інтенсивності розгону автомобіля на навантаженість елементів двомасового маховика і трансмісії

Сучасні високомоментні низькообертові двигуни внутрішнього згорання (ДВЗ) генерують крутильні коливання близькі за частотою збурення до власних частот коливань ланок коробок передач (КП). Ефективне поглинання таких коливань вимагає нового конструктивного виконання демпфера крутильних коливань між ДВЗ і КП, що реалізовано у вигляді двомасового маховика (ДММ). Однією з головних причин виходу з ладу ДММ є руйнування його пружних ланок.

Динаміка адсорбції йонів купруму у нерухомому шарі адсорбента та математична інтерпретація першої стадії процесу

Експериментально досліджено динаміку процесу адсорбції у нерухомому шарі адсорбенту на прикладі системи природний цеоліт – водний розчин солі купруму низьких концентрацій, які характерні для процесів очищення стічних вод від токсичних забруднень. Побудовано вихідні криві процесу адсорбції для висоти шару сорбенту 5 та 7см. Рівновагу таких процесів можна описати лінійним рівнянням Генрі. Процес адсорбції у шарі складається з двох стадій, які розглянуто у дослідженні. Перша стадія полягає у формуванні фронту концентрацій, друга – у переміщенні фронту.

Фізико-математична мoдель екстрагування цільового компонента з прямолінійних капілярів

Досліджено екстрагування твердого компонента з прямолінійного капіляра. Підтверджено наявність двох зон екстрагування: конвективної та молекулярно-дифузійної. Досліджено вплив вакуумування системи на швидкість екстрагування. Показано збільшення зони конвекції під час вакуумування внаслідок виникнення бульбашок пароподібної фази. Визначено коефіцієнти масовіддачі для конвективної зони. Наведено математичну модель молекулярно-дифузійної стадії з врахуванням нелінійної зміни концентрації компонента у рідині внаслідок переміщення границі екстрагування.

Розв’язання прямої задачі кінематики зварювального маніпулятора з шістьма ступенями свободи

Запропоновано розв’язок прямої задачі кінематики для зварювального маніпу- лятора з шістьма ступенями свободи. Розв’язання такої задачі є першим необхідним етапом створення системи керування вказаним маніпулятором. Це дасть можливість визначити переміщення, прискорення та моменти в кожній з ланок маніпулятора та забезпечить точне позиціонування зварювального інструменту.

Кратність перенапруг під час дугових однофазних замикань на землю в електричних мережах 35 кВ

Об’єктом дослідження є дугові перенапруги під час однофазних замикань на землю в розподільних електричних мережах 6-35 кВ. Розвиток розподільних електричних мереж 35 кВ пов’язаний з будівництвом нових повітряних і кабельних ліній і призводить до зміни ємнісного струму замикання на землю мережі, що впливає на кратність перенапруг в розподільних електричних мережах під час однофазних замикань на землю.

Моделювання енергодинамічних режимів вітрової електричної станції за наявності акумулюючого елемента

В статті подано результати математичного моделювання енерго-динамічних процесів вітрової електричної станції до складу якої входить акумулюючий елемент, встановлено залежність між потужністю навантаження та можливостями генерації енергії активним складом вітрової електричної станції з врахуванням енергетичної ємності акумулюючого елемента. Розроблено  математичну модель акумулюючого елемента. Порівняно розроблену модель з двома іншими моделями: модулю чорної скриньки; моделлю на основі еквівалентної схеми.

Аналіз магнітних полів електротехнічних пристроїв на підставі їх колових моделей

Запропоновано аналіз магнітних полів електричних машин і електромагнітних апаратів на підставі їх колових математичних моделей. Магнітні системи електротехнічних пристроїв  у цих моделях подано у вигляді планарних нелінійних магнітних кіл зі зосередженими елементами. Параметри цих елементів визначаються на підставі геометричних розмірів з врахуванням конструктивних особливостей пристроїв та фізичних параметрів середовища.

Кінетичні закономірності та математичне моделювання розчинення калій хлориду

Досліджено процес розчинення частинок калій хлориду в апараті з механічним перемішуванням дволопатевою мішалкою та визначено коефіцієнт масовіддачі. Експериментальні результати узагальнено критеріальною залежністю. Підтверджено незалежність коефіцієнта масовіддачі від діаметра твердих частинок. Розглянуто протитечійний процес розчинення калійної солі у двох апаратах з механічним перемішуванням. Розроблено математичну модель для протитечійного розчинення та визначено ефективність даного процесу.

Фазова рівновага нафтових дисперсних систем з позиції термодинаміки та кінетики

Розглянуто процес парафіноутворення, включаючи особливості будови парафінів, внаслідок фазових переходів при зниженні температури. Розроблено математичні моделі термодинамічних і кінетичних розрахунків фазової рівноваги системи «тверде тіло-рідина». Встановлено, що для зміщення рівноваги «мазут-парафін» до рідини необхідно зменшити відношення активностей твердої і рідкої фаз за допомогою введення в систему речовини з меншим параметром розчинності. Синтезовано додаток рослинного походження для підвищення стійкості і структурно-механічних характеристик мазуту.

Аналіз стану територіальних громад для моделювання їхнього соціально- економічного розвитку

Розглянуто проблеми розвитку об’єднаних територіальних громад, зокрема безробіття та економічні проблеми. Громадам, здебільшого, не вистачає коштів для вирішення економічних та інших проблем. Тому потрібно створювати самодостатні громади, в яких достатньо фінансових інструментів для власного розвитку. У роботі розглянуто математичну модель системи підтримки прийняття рішень розвитку територіальних громад (агропромислового сектору).