Виділення псевдоінваріантів та квазістаціонарних ділянок мовних сигналів на основі сингулярних розкладів

2012;
: cc. 58 - 66
Authors: 

Д. Пелешко, А. Ковальчук, Ю. Пелех, В. Киричук

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних технологій видавничої справи

Запропоновано методи розв’язання задачі побудови квазістаціонарних ділянок мовного сигналу, які ґрунтуються на характеристиках сингулярного розкладу квадратних дійсно визначених матриць операторів, визначених на елементарних ділянках. Особливістю цих методів є їх унезалежнення від моделі мовотворення.

A solution to the problem of building quasistationary intervals of speech signal is presented. These methods are based on the characteristics of singular expansion of square matrices of operators defined on the elementary intervals. Feature of these methods is their independence from the model voice tract.

  1. Алберт А., Регрессия, псевдоинверсия и рекуррентное оценивание: Пер. с англ., 1977. – М.: Наука, 224 с.
  2. Роджер Пенроуз, A generalized inverse for matrices. Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 51, 406-413 (1955).
  3. Жиляков Є.Г., Прохоренко Є.І., Болдишев А.В., Фірсова А.А., Фатова М.В. Сегментація мовних сигналів на основі аналізу особливостей розподілу часток енергії за частотним інтервалам // Вісник НТУ «ХПІ». Тематичний випуск: Інформатика і моделювання. – 2011. – № 17. – С. 44 – 50.
  4. Сорокин В.Н., Цыплихин А.И. Сегментация речи на кардинальные элементы, Информ. процессы. — 2006, Т. 6, № 3. — С. 1772—207.
  5. Дорохин О.А., Старушко Д.Г., Федоров Е.Е., Шелепов В.Ю. Сегментация речевого сигнала // Искусственный интеллект. – 2000. –№3. – С. 450–458.
  6. Сорокин В.Н., Цыплихин А.И. Сегментация и распознавание гласных, Информ. процессы. — 2004, Т. 4, № 2. — С. 202–220.
  7. Рашкевич Ю., Пелешко Д., Купчак М., Ковальчук А. Виділення квазістаціонарних ділянок мовного сигналу за спектром матричного оператора // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». – 2011. –№ 710. – C.70–74.
  8. Peleshko D., Kovalchuk A., Pelekh Y., Peleshko M. Singular decomposition in a speech signal processing. Computer Science And Information Technologies: Materials of the Vith International Scientific and Technical Conference CSIT 2001. Peleshko Lviv: Publishig House Vezha&Co, 2011. – 2011. – C.19–20.
  9. Rashkevych Y., Peleshko D., Kovalchuk A., Kupchak M., Pelekh Y. Speech signal pseudo invariants. Computer Science And Information Technologies: Materials of the Vith International Scientific and Technical Conference CSIT 2001. – Lviv: Publishig House Vezha&Co, 2011. – 2011. – C.21–22.
  10. Wall, Michael E., Andreas Rechtsteiner, Luis M. Rocha, «Singular value decomposition and principal component analysis». In D.P. Berrar, W. Dubitzky, M. Granzow. A Practical Approach to Microarray Data Analysis. Norwell, MA: Kluwer. – 2003. – С. 91–109.