Програма перетворення растрових контурних зображень на основі фрактальних сіток

Прийнято: Березень 28, 2017
1
Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна
2
Технічний коледж Національного університету "Львівська політехніка"

Розроблено програмне забезпечення для перетворення растрових контурних зображень
на фрактальні криві Гільберта. Програму можна використовувати для захисту та пере-
творення зображень у друкованих документах. Формат виведення зображень є векторним.

1. Закон України “Про інформацію ” від 2 жовтня 1992 року (зі змінами) // Відомості
Верховної Ради України. – 1992. – № 48.

2. Гостев И. М., Поволоцкий А. М. Защита традиционного
документооборота нетрадиционными средствами // Информационно-методический журнал
“Защита информации. Инсайд” № 3 май-июнь 2005 г. Режим доступу: http://www.insidezi.
ru/pages/3_2005/22.html.

3. Монахов В. В. Язык программирования Java и среда NetBeans. –
3-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 704 с.: ил. + DVD ISBN 978-5-9775-0671-7.

4. Морозов А. Д. Введение в теорию фракталов. – Москва-Ижевск: Институт компьютерных
исследований, 2002. – 160 с.

5. Дронюк І. М., Рибалко Є. Метод захисту документів на основі
фракталів // Вісник Держ. ун-ту “Львівська політехніка”. Комп’ютерні науки та інформаційні
технології. – 2012. – № 732. – С.389 – 395.

6. Дронюк І. М., Квасниця С., Калінчук В. Формування
захисних зображень на основі фрактальної геометрії // Вісник Держ. ун-ту “Львівська
політехніка” Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – № 751. – 2013. – С. 382–387.

7. Tsmots and O. Skorokhoda, “Methods and VLSI-structures for neural element implementation,” 2010
Proceedings of VIth International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design,
Lviv, 2010, pp. 135–135.