Вибір способу представлення знань у інформаційній системі дистанційного бібліотечного обслуговування осіб із особливими потребами

2017;
: ст. 257-262
Прийнято: Березень 28, 2017
1
Карпатський університет ім. Августина Волошина, кафедра інформаційних технологій та аналітики
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”, кафедра автоматизованих систем обробки інформації та управління

Оглядово проаналізовано способи подання знань. Запропоновано використо-вувати метод аналізу ієрархій для обрання способу подання знань у інформаційній системі обслуговування користувачів із особливими потребами, ґрунтуючись на вагах об’єктів, отриманих методом експертного оцінювання. За результатами обчислень визначено онтологічний підхід як найзручніший спосіб подання знань, який є гнучким та легко пристосовується до змін, які неодмінно з’являються в процесі інформаційного обслуговування цієї категорії користувачів.

1. Leach A. Looking ahead: Papers and publications 1977–1986 / Leach A. // IFLA. Sect. of Libr. for the Blind, 26–29 Aug. 1987, Stockport.– Stockport, 1987. – P. 36.

2. Schauder D. E. Libraries for the blind an international study / Schauder D. E., Cram M. D. – Amsterdam: Peter Peregrinus Ltd., 1977. – P. 152.

3. Kavanagh R. Preparing for the millenium: linkinglibraries for the print–disabled / Kavanagh R., Moodie M. // 64th IFLA Gen. conf., division of libr. Serving gen. public, open forum, Aug. 17, 1998, Amsterdam. – Booklet 3. –Amsterdam, 1998. – P. 68–73.

4. Макеева А. Д. Библиотечно–библиографическое обслуживание инвалидов по зрению / А. Д. Макеева // Сов. библиотековедение. –1989. – № 1. – С. 71–76.

5. Moodie M. Access to On–line Catalogs: The Experience at Sel. Amer. Libr. / Moodie M. // IFLA. Sect. of Libr. for the Blind Expert meet, 26–29 Aug. 1997, Denmark. – Denmark, 1997. – P. 5.

6. Owen V. The Virtual Library: Strategies, Policy and Copyright / Owen V. // IFLA. Sect. of Libr. for the Blind Expert Meet /, 26–29 Aug. 1997, Denmark. –Denmark, 1997. – P.17.

7. Литвин А. В. Бібліотечно-інформаційне забезпечення користувачів з вадами зору в Україні (ХХ ст.) Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / А. В. Литвин; Київ. нац. ун-т культури і мистец. – К., 2006. – 18 с.

8. Литвин А. В. Соціальна роль спеціальних бібліотек для сліпих у підтримці та оновленні освіти / А. В. Литвин // Наукові праці Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського. Вип. 12. – К., 2004. – С. 255–262.

9. Кунанець Н. Е. Інформаційно-бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами: історія та сучасність [Текст]: монографія / Н. Е. Кунанець; Нац. ун-т “Львів. політехніка”. – Л.: Галицька видавнича спілка, 2013. – 439 с.

10. Гожий О. П. Метод представлення та обробки знань у динамічних експертних системах // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. – 2004. – Т. 35, вип. 22. – С. 111.

11. Приобретение знаний: пер. с япон. / под ред. С. Осуги, Ю. Саэки. – М.: Мир, 1990. – 304 с.

12. Искусственный интеллект: В 3-х кн. Кн. 2: Модели и методы / под ред. Д. А. Поспелова. – М.: Радио и связь, 1990. – 304 с.

13. Жигаревич О. К. Метод побудови семантичної моделі представлення знань / О. К. Жигаревич //Комп`ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: наук. журн. / Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2014. – № 15. – С. 14–20.

14. Minsky Marvin A Framework for Representing Knowledge /Minsky Marvin // The Psychology of Computer Vision / Patrick Henry Winston (ed.). – New York: McGraw-Hill, 1975.

15. Коваленко А. Д. Використання агентних технологій для представлення знань в інелектуальних системах / А. Д. Коваленко // Наукові праці. Комп’ютерні технології: науково-методичний журнал. –Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – Т. 57, № 44. – С. 126–135.

16. Гадецька З. М. Побудова інструментальних програмних систем авто матизації тестування знань в гібридних інтелектуальних середовищах на основі агентних технологій: автореф. дис. … канд. техн. наук: спец. 01.05.03 “ Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і систем “ / Гадецька Зоя Митрофанівна; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, [Східноєвроп. ун-т економіки і менедж.]. – К., 2008. – 18 с.

17. Частиков А. П. Разработка экспертных систем. Среда CLIPS / А. П. Частиков, Т. А. Гаврилова, Д. Л. Белов. – СПб.: БХВ–Петербург, 2003. – 608 с.

18. Інтелектуальні системи, базовані на онтологіях: монографія / Д. Г. Досин, В. В. Литвин, Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник. – Л.: Видавничий дім “Цивілізація”, 2009. – 414 с.

19. Застосування інформаційних технологій для координації наукових досліджень. / Р. Р. Даревич, Д. Г. Досин, В. В. Литвин, Л. С. Мельничок. – Львів: СПОЛОМ, 2008. – 240 с.

20. Литвин В. В. Бази знань інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень: монографія /В. В. Литвин. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 240 с.

21. Кут В. І. Концептуальні засади формування дистанційного навчально-консультаційного центру для осіб з особливими потребами /В. І. Кут // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – Львів, 2011. – № 715: Інформаційні системи та мережі. – С. 167–173.

22. Пасічник В. В. Інформаційні технології та системи дистанційного навчання осіб з особливими потребами / В. В. Пасічник, В. І. Кут // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль, 2012. – №1(65). – С.127 – 137.

23. Кут В. І. Математичне та програмно-алгоритмічне моделювання системи дистанційного навчання осіб з особливими потребами /В. І. Кут, Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – Львів, 2011. –№ 710: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 113–122.