Моделювання процесів розвитку територіальних громад

2022;
: cc. 173 - 186
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна

Місцевий розвиток певної території формується під впливом багатьох чинників. Швидкий темп поширення процесу глобалізації світової економіки є одним із тих чинників, які істотно впливають на формування нових тенденцій та закономірностей місцевого розвитку. Прояв цього критерію можна помітити, простежуючи посилення ролі громад в економічному розвитку певних територій та країн. Українська держава вже входить у перелік країн, суспільства яких зрозуміли та прийняли важливість зацікавленості та участі громад у місцевому розвитку. Для громад процес децентралізації та зміни принципів самоврядування визначатиме новий рівень відпо- відальності за їх розвиток. Розгляд такої концепції розвитку місцевих громад зумовить їх перетворення із об’єкта управління на суб’єкт управління, з’явиться також можливість само- стійно забезпечувати власну спроможність до розвитку. Загалом територіальні громади беруть на себе відповідальність за планування свого розвитку та економічний добробут у майбутньому. Зважаючи на такі перспективи, місцеві органи територіальної влади повинні добре розуміти особливості сучасного розвитку та володіти необхідними знаннями, інформацією, навичками та досвідом для подальшого забезпечення конкурентноспроможності своїх громад.

Мета цього дослідження – розробити систему вибору найкращого напряму розвитку територіальних громад, на основі ресурсів, що належать цим громадам.

У цій науковій роботі запропонорвано використовувати метод аналізу ієрархій для визна- чення напряму розвитку територіальних громад, оскільки цей метод дає змогу кількісно визна- чити порівняльну важливість критеріїв оцінювання напрямів розвитку. Метод аналізу ієрархій передбачає здійснення попарних порівнянь об’єктів із використанням суб’єктивних суджень, які оцінюють кількісно за визначеною шкалою. Під час порівняння для правильного використання методу аналізу ієрархій важливі неупереджені погляди експертів.

 1. Вороніна, Н. В. (2016). Деякі теоретичні та правові питання децентралізації бюджетної системи України. Вороновські читання (Фінансове право: сучасний стан та перспективи): матеріали міжнар. наук.- практ. конф., м. Київ, 5 жовтня 2016 р.), Київ: Асоціація фінансового права України.
 2. Бориславська, О. М., Заверуха, І. Б., & Захарченко Е. (2012). Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України. Швейцарсько-український проект “Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO”. Київ: Софія.
 3. Нашимець-Наумова, А. Ю. (2016). Децентралізація фінансових ресурсів. Вороновські читання (Фінансове право: сучасний стан та перспективи): матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 5 жовтня 2016 р.), Київ: Асоціація фінансового права України.
 4. Пришва, Н. Ю. (2016). Питання правового регулювання бюджетної системи України. Вороновські читання (Фінансове право: сучасний стан та перспективи): матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 5 жовтня 2016 р.), Київ: Асоціація фінансового права України.
 5. Сторонянська, І. З.. Беновська, & Л. Я. (2015). Фінансова спроможність регіонів у контексті бюджетно-податкової децентралізації. Фінанси України, № 6, 44–57.
 6. Шульц, С. Л. (2016). Адміністративно-територіальний устрій України: методологічні основи та практика реформування: монографія. ДУ “Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України”.
 7. Пелехатий, А. О., & Лук’янська, О. В. (2015). Громадський контроль виконання місцевих бюджетів: сучасні умови та перспективи реалізації. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, Вип. 3 (113), 55–58. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2015_3_13.
 8. Саати, Т. (1993). Принятие решений. Метод анализа иерархий / пер. с англ. Р. Г. Вачнадзе. Москва: Радио и связь.
 9. Качинський, А. Б. (2001). Екологічна безпека країни: системний аналіз перспектив покращення. Київ: НІСД, 310 (1).
 10. Hayrapetyan, L. R. (2019). Random consistency indices for analytic hierarchy processes. International Journal of Business, Marketing, and Decision Sciences,  12(1). URL: https://link.gale.com/apps/doc/A618468444/AONE?u=anon~b3588f2&sid=googleScholar&xid=193c1734.
 11. Fowler, M. (2004). UML distilled: A brief guide to the standard object modeling language. Boston: Addison-Wesley.