ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка"

Зроблено спробу з’ясувати сутність організування діяльності промислових підприємств на інноваційних засадах, показати важливість вирішення цієї проблеми в умовах прискореного науково-технічного прогресу і перманентних кризових явищ, окреслити важливість і переваги удосконалення організування виробничої діяльності промислових підприємств на інноваційних засадах як важливого чинника використання внутрішньовиробничих резервів підвищення ефективності їхньої діяльності упровадженням комплексу заходів удосконалення організування виробництва із інноваційним наповненням, переважну більшість яких можна застосувати у виробничому процесі без значного інвестиційного забезпечення. І що найважливіше, заходи такого спрямування сприятимуть ефективному використанню наявного ресурсного потенціалу діючих промислових підприємств, зростанню їхньої конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках в умовах жорсткої конкуренції.

1. (2007). Економіка знань – модернізаційний проект України. За ред. Акад. НАН України В.М. Гейця, акад. НАН України В.П. Семеноженка, чл.-кор. НАН України Б.Є. Квасюка. К.: Фенікс, 544 с.

2. (2007). Інноваційно-технологічний розвиток економіки. За ред. Акад. НАН НАН України В.П. Семеноженка, чл.-кор. НАН України Б.Є. Квасюка. К.: Фенікс, 564 с.

3. Федулова Л.І., Шовкун І.А., Захарін С.В. (2008). Технологічна модернізація промисловості України. НАН України: Державна установа «Інститут економіки та прогнозування». 472 с.

4. Федулова Л.І. (2011). Науково-технологічний та інноваційний процес в Україні: тенденції в кризових ситуаціях. Економіст. №1. 24-28 с.

5. Ружанська Т.М. (2012). Зміст процесу модернізації української економіки. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. №2. 215-224 с.

6. Валінкович Н.В. (2012). Управлінням потенціалом та розвитком підприємств на основі модернізації. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. №1(45). 128-134 с.

7. Петрович Й.М., Лущак Н.С. (2013). Організаційні передумови та шляхи прискорення модернізації промислових підприємств. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління». №754. 3-10 с.

8.Лущак Н.С., Новаківський І.І., Борбулевич В.В. (2016). Перспективи модернізації вітчизняних промислових підприємств. Маркетинг і менеджмент інновацій №3. Сумський державний університет. 230-245 с.

9. Сірко А.В., Найдич Н.М. (2012). Модернізація та інноваційний розвиток вітчизняної економіки, проблеми та їх вирішення. Вісник Київського Національного інституту: бізнесу та технологій. К.:1(17). 22-23 с.

10. Петренко П.С. (2011). Модернізація української економіки і державне управління. Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал. К.:9(123).  22-32 с.

11. Бужанська К.О. (2009). Деякі складові теоретико-методологічної бази інноваціно-технологічної модернізації. Вісник НСДТУ, 4, 202-207 с.

12. Качала Т.М. (2011). Модернізація як необхідна умова економічної відбудови національної соціально-економічної системи. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту, 2, 115-121 с.

13. Сулун М.М. (2011). Загально методологічні і загальні наочні принципи модернізації ресурсного потенціалу підприємств. Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций. Сб. науч. тр. Донецк.: ДОННУ, Т.2, 267-273 с.