ОЦІНЮВАННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ

1
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра маркетингу і логістики

Проаналізовано регіональний ринок мультимодальних перевезень (на прикладі Запорізької області) в частині ідентифікації конкурентних позицій транспортних підприємств та розподілу “ринкової влади” в сегменті вантажних перевезень між учасниками ринку мультимодальних перевезень. Здійснено оцінювання концентрації ринку мультимодальних перевезень Запорізької області із використанням індексу концентрації, індексу Лінда, індексу Херфіндаля–Хіршмана та індексу Джині. Ідентифіковано результати аналізу з позицій визначення рівня ринкової влади і конкурентної структури ринку мультимодальних перевезень вантажів. Ідентифіковано підприємство, яке формує “ядро” досліджуваного ринку, та визначено його роль у формуванні гостроти конкуренції на регіональному ринку мультимодальних перевезень. За аналітичними розрахунками до такого зараховано ПАТ “Укрзалізниця”. Запропоновано напрями розвитку регіонального ринку мультимодальних перевезень із вичлененням ідентифікації рівнів конкурентної боротьби на ньому. 

1. Васелевський М., Білик І., Дейнека О. та ін. (2015). Економіка логістичних систем: монографія / за заг. ред. Є. Крикавського та І. Кубіва. Львів: Національний університет “Львівська політехніка”.

2. Головне управління статистики у Запорізькій області. Режим доступу: www.zp.ukrstat.gov.ua (дата звернення 1 березня 2021).

3. Дмитрієва О. І. (2020). Мультимодальні перевезення як ключовий аспект розвитку транспортного потенціалу України. Інтернаука: міжнародний наук. журнал. Серія: Економічні науки, № 5 (37), Т. 2, С. 86–93.

4. Долішній М. І. (2006). Регіональна політика на рубежі ХХ–ХХІ століть: нові пріоритети: монографія. Київ: Наукова думка.

5. Карпенко О. О., Бабина О. Є. (2013). Інтенсифікація розвитку змішаних перевезень вантажів в Україні шляхом формування мережі транспортно-логістичних центрів і транспортно-логістичних кластерів. БізнесІнформ, № 11, С. 180–185. Available at: www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2013-11_0- pages-180_185.pdf (дата звернення 1 березня 2021).

6. Кириченко Г. І., Стрелко О. Г., Бердниченко Ю. А., Петриковець О. В., Павлюк Є. І. (2019). Сучасні тенденції розвитку мультимодальної системи перевезення вантажів. Вчені записки ТНУ ім. В. І. Вернадського. Серія: технічні науки, Т. 30 (69), Ч. 2, № 3,С 148–153. Available at: www.tech.vernadskyjournals. in.ua/journals/2019/3_2019/part_2/28.pdf (дата звернення 1 березня 03.2021).

7. Кірюхіна О. Ю. Транспортно-логістичний центр як ланка в системі комбінованих перевезень. Available at: http://archive.nbuv. gov.ua/portal/natural/Upsal/2008_5/08koysct.pdf (дата звернення 1 березня 2021).

8. Кластери водної транспортної логістики (портові кластери), Available at: http://ucluster.org/ universitet/klastery-ukraina/2012-study/ perspektivni-napryamki-klasterizacii-vodnikh-resursiv/klasterivodnoitransportnoi-logistiki-portovi-klasteri/ (дата звернення 1 березня 2021).

9. Котенко А. М., Крашенінін О. С., Шапатіна О. О. (2014). Удосконалення процесу комбінованих перевезень вантажів. Східно-Європейський журнал передових технологій, Харків, № 4/3 (70), С. 4–8.

10. Котлубай О. М. (2012). Теорія і методологія розвитку транспортно-технологічних систем перевезення вантажів. Одеса: ІПРЕЕД НАН України.

11. Петренко О. І., Дереповська Т. В. (2017). Проблеми розвитку мультимодальних перевезень в Україні та шляхи їх розв’язання. Ефективна економіка, № 5. Дніпро: ТОВ “ДКС- центр”. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5582 (дата звернення 1 березня 2021).

12. Підлісний П. І., Брайковська А. М. (2011). Передумови організації мультимодальних перевезень вантажів вітчизняними операторами на міжнародному ринку транспортних послуг. Економіст, № 10 (300), С. 25–30.

13. Піюренко І. О., Гаркуша О. М., Кухарчик О. Г. (2018). Сучасні аспекти формування системи мультимодальних перевезень на регіональному рівні. Український журнал прикладної економіки, Т. 3–4, C. 131–144.

14. Полякова О. М., Соломніков І. В. (2011). Передумови формування мережі мультимодальних транспортно-логістичних центрів в Україні. Вісник економіки транспорту і промисловості, № 34, C. 217–222.

15. Соколова О. Є. (2014). Концептуальні засади формування мультимодальної системи перевезення вантажів. Наукоємні технології, № 1, C. 114–118.

16. Табалова О. Є., Вахович І. М. (2013). Регіональні асиметрії сталого розвитку України: діагностика та механізми вирівнювання: монографія. Луцьк: Друкарня “Волиньполіграф” ТМ.

17. Хоменко І. О. (2011). Формування та розвиток транспортних кластерів: теорія і практика: монографія. Чернігів: ЧДІП.

18. Цветов Ю. М., Кутах О. П., Макаренко М. В. та ін. (2003). Концепція програми формування мережі логістичних центрів в системі міжнародних транспортних коридорів України. Київ: КУЕТТ.

19. Ширяєва С. В. (2012). Аналіз сучасного стану організації автомобільно-залізничних перевезень вантажів в Україні. Available at: http://publications.ntu.edu.ua/visnyk/26_2_2013/363-369.pdf (дата звернення 1 березня 2021).

20. Bontekoning Y. M., Macharis C. & Trip J. J. (2004). Is a new applied transportation research field emerging? A review of intermodal rail-truck freight transport literature. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 38, рр. 1–34.

21. Flodén, J. (2007) Modelling Intermodal Freight Transport – The Potential of Combined Transport in Sweden. Department of Business Administration. Gøteborg, Gøteborg University

22. Janic M. (2007). Modelling the full costs of an intermodal and road freight transport network. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 12, рр. 33–44.

23. Krykavskyy Y., Prokopenko O., Shandrivska O., Vasyltsiv N., & Nycz-Wojtan S. (2020). Innovations in Management of the Complementary Develоpment of the Territories Adjusted to the River Cargo. Transportation. Marketing and Management of Innovations, 3, рр. 257–275. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.3-19) (in English).

24. Krykavskyi Y., Shandrivska O., Shynkarenko N. (2019). Ukraine’s river transportation potential: between business and sustainable development. Transport means 2019. Sustainability: Research and Solutions: Proceedings of the 23rd International scientific conference, October 02–04, 2019, Palanga, Lithuania, Pt. 2, рр. 634–638 (in English).

25. Rodrigue J.-P., Comtois C. & Slack B. (2009). The geography of transport systems, London, Routledge.

26. Steadie Seifi M., Dellaert N. P., Nuijten W., Van Woensel T., & Raoufi R. (2014). Multimodal freight transportation planning: A literature review. European Journal of Operational Research, 233(1), рр. 1–15. doi:10.1016/j.ejor.2013.06.055

27. Woodburn, A., Browne, M., Piotrowska, M. & Allen, J. (2007). Litterature Review WM7: Scope for modal shift through fiscal, regulatory and organisational change. University of Westminster and University of Leeds.