РЕКЛАМА В ІНТЕРНЕТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ОСОБЛИВОСТІ

1
Національний університет водного господарства та природокористування
2
Національний університет водного господарства та природокористування

Проаналізовано основні показники ринку інтернет-реклами в Україні та визначено найпопулярніші види реклами у мережі. Розкрито основні завдання інтернет-реклами як важливого інструменту маркетингової стратегії для будь-якого виду діяльності. Удосконалено класифікацію реклами в інтернеті, основні види згруповані за одинадцятьма виділеними ознаками. Розкрито сутність кожного виду реклами, теоретичне розуміння яких дасть змогу рекламодавцю прийняти ефективне рішення щодо доцільності застосування рекламних інструментів, налаштувань, мінімізації ризиків у просуванні, раціонального використання рекламного бюджету, підвищення результативності після завершення показу. Також здійснено порівняльну оцінку та виділено особливості найпопулярніших видів реклами, розкрито переваги та недоліки інтернетреклами з метою удосконалення її теоретичного аналізу. 

1. Глобальна електронна комерція : + 2 трлн доларів доходу в 2019 році. Available at: https://blog. lengow.com/global-ecommerce-2019-report/

2. Дубовик О. В. (2009). Концептуальні засади Інтернет-реклами торговельного підприємства. Актуальні проблеми економіки, № 11 (101), С. 71–76.

3. Євсейцева О. С., Меркулова Д. Д. (2019) Таргетинг – цілеспрямований вплив на споживача. Економіка та держава, № 3, С. 107–113.

4. Звіт “Цифрові технології 2020” (Digital 2020). Available at: https://wearesocial.com/blog/2020/01/ digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media#

5. Куклінова Т. В. (2017). Інтернет-торгівля як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах глобалізації. Теоретичні, методологічні та практичні аспекти конкурентоспроможності підприємств: монографія / за заг. ред. О. Г. Янкового. Одеса: Атлант, С. 183–191.

6. Мальчик М. В. (2014). Маркетинг : навч. посіб. / за ред. М. В. Мальчик. Рівне: НУВГП, 444 с.

7. Мальчик М. В., Клімавічус Я. І., Мальчик Я. Я. (2017). Маркетингові інтернет-технології в бізнесі. Маркетингові інновації в освіті, туризмі, готельно-ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі: Міжнародна науково-практ. інтернет-конференція, присвячена 50-річчю заснування ХДУХТ, 3 жовтня 2017 р. Харків : ХДУЗТ, С. 57–59.

8. Мартинюк О. В., Зіньков О. П. (2019). Комерційна реклама, як спосіб донесення інформації до споживача. Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: зб. тез VIІ Міжнар. наук.-практ. конференції (16 травня 2019 року). Рівне: НУВГП, С. 270–272.

9. Об’єм рекламно-комунікаційного ринку України 2019 і прогноз об’ємів ринку 2020. Available at: https://vrk.org.ua/news-events/2019/ad-volume-2019.html 

10. Обсяг ринку інтернет-реклами у 2019 році в Україні склав 12,6 мільярдів гривень, що перевищує результати 2018 року на 35 %. Available at: https://inau.ua/news/obsyag-rynku-internet-reklamy-u-2019-roci-vukrayini...

11. Рекламні бюджети світових брендів 2020: ситуація і перспективи. Available at: https://marketer.ua/ ua/advertising-budgets-of-global-brands-2020/

12. Тринчук В. (2012). Product placement в маркетингових комунікаціях страхових компаній. Актуальні проблеми міжнародних відносин, Вип. 105 (частина ІІ), С. 148–160.

13. Хамініч С. Ю. Третьяк К. В. (2015). Інтернет-реклама як основний чинник просування товару в сучасних умовах. Глобальні та національні проблеми економіки, № 7, С. 504–507.

14. Шальман Т. М. (2015). Тенденции развития рекламной деятельности в Украине. Міжнародний науковий журнал. Серія: Соціальні комунікації, № 3, С. 66–72. Available at: http://elibrary.ru/ contents.asp?issueid=1438554.

15. Шиндировський І. М. (2018). Використання глобальної мережі Інтернет у бізнесі. Підприємництво і торгівля: збірник наук. праць. Львів: Видавництво ЛТЕУ, Вип. 22, С. 132–135.

16. Як цифрові технології впливають на світ і Україну. Available at: https:// sergioshtogryn.blogspot.com/2018/06/blog-post.html

17. Яковенко Т. І. (2016) Особливості розвитку маркетингової діяльності підприємств рекламної галузі. Науковий диспут: питання економіки та фінансів: зб. тез наук. робіт V Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Київ, 26 лют. 2016 р.). Київ–Будапешт–Відень: Фінансово-економічна наукова рада, С. 39–41.

18. Global Ecommerce Report. Available at: https://www.ecommercefoundation.org/free-reports

19. 12,6 млрд грн в год: большой анализ рынка онлайн-рекламы в Украине. Available at: https://ain.ua/2020/02/27/126-mlrd-grn-v-god/