СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ І ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1
Lviv Polytechnic National University, Ukraine
2
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра обліку та аналізу

Досліджено основні статистичні показники Закарпатської області: валовий регіональний продукт (ВРП), інфляцію, економічну активність населення, безробіття, рівень споживчих цін, капітальні вкладення, зовнішньоекономічну діяльність, видатки домогосподарств, рівень заробітної плати та доходів населення у 2007–2019 рр., динаміку яких відображають два кризові періоди: 2008 та 2014–2015 рр. Визначено пріоритетні напрями вдосконалення територіальної організації Закарпатської області, які забезпечать стійкість регіонального розвитку. Унікальне геополітичне розташування Закарпатської області та її аграрна спрямованість є вирішальними факторами для подолання криз та пожвавлення соціально-економічного розвитку регіону. 

1. Алєксєєв І. В. (2014). Бюджетний механізм і соціально-економічний розвиток регіонів: монографія. Львів: Ліга-Прес, 248 с.

2. Савчук Л. М. (2017). Економічна кібернетика: моделювання соціально-економічних систем: колективна монографія. Дніпро: Пороги, 480 с.

3. Kuzmin О. Y., Stanasiuk N. S., Yastrubskyi M. Y., Mohylevska O. Y., Artiushok V. S. (2020). Industrial potential: assessment, modeling and administration under the condition of sustainable development. Науковий вісник Нац гірничого ун-ту. № 6, С. 128–135. (Scopus)

4. Карий О. І., Глинський Н. Ю. (2020). Об’єднання зусиль територіальних громад з метою використання їх туристично-рекреаційного потенціалу. Ефективна економіка, № 5. Аvailable at: http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=7886

5. Odrekhivskyi Mykola, Kunanets Nataliia, Pasichnyk Volodymyr, Rzheuskyi Antonii, Tabachishin Danylo (2019). Information-Analytical Support for the Processes of Formation of “Smart Sociopolis” of Truskavets. Proc. 15th Int. Conf. on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (ICTERI2019), Vol. II: Workshops, Kherson, Ukraine, June 12–15 CEUR-WS .org, Vol. 2393. Аvailable at: http://ceur-ws.org/Vol-2393/ (Scopus)

6. Теребух А. А., Кошова Б. Р. (2017). Прогнозування впливу соціально-економічного розвитку на формування туристичної сфери західного регіону України. Ефективна економіка, № 17, С. 5. Аvailable at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5963

7. Одрехівський М. В., Пшик-Ковальська О. О., Побурко О. Я. (2018). Проблеми формування рекреаційної інноваційної інфраструктури агломеративних утворень Карпатського єврорегіону. Ефективна економіка, № 8. Аvailable at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6476. 

8. Шевчук Л. Т. (2008). Стимулювання регіонального розвитку Закарпатської області: монографія, 241 с.

9. Іртищева І. О., Стегней М. І. (2014). Сталий розвиток територіальних одиниць Закарпаття в контексті транскордонного співробітництва. Науковий вісник Мукачівського держ. ун-ту. Серія Економіка, Вип. 2, С. 47–52.

10. Білак Г. Г. (2015). Пріоритетні напрями удосконалення територіальної організації розвитку Закарпатської області. Ефективна економіка, № 5. Аvailable at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4110

11. Проскура В. Ф. (2011). Аналіз економічної оцінки в життєвому циклі ресурсів регіону. зб. праць Черкаського держ. технологічного ун-ту. (Серія: Економічні науки), Вип. 28, ч. ІІІ, С. 43–46.

12. Чучка І. М., Кобаль Н. М. (2012). Менеджментові засади вдосконалення механізму функціонування Карпатського євро регіону. Науковий вісник Ужгородського нац. ун-ту. Серія: Економіка. 07/2012, Вип. 35, Ч. 2, С. 257–260.

13. Varchenko O., Shepel T., Utechenko D., Khakhula L., Slobodeniuk O., Byba V., Portyan M. (2019). Key components of sustainable supply chain development of the agricultural sector of Ukraine. International Journal of Supply Chain Management, Vol. 8, No. 2, рр. 874–884. (Scopus)

14. Kozlovskyi S., Mazur H., Vdovenko N., Shepel T., Kozlovskyi V.9 (2018). Modeling and forecasting the level of state stimulation of agricultural production in Ukraine based on the theory of fuzzy logic. Montenegrin Journal of Economics, Vol. 14, No. 3, рp. 37–53. (Scopus)

15. Статистичний щорічник. Державна служба статистики України. Аvailable at: http://ukrstat.gov.ua/ druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm

16. Паспорт Закарпатської області. Закарпатська обласна державна адміністрація. Аvailable at: https://carpathia.gov.ua/sites/default/files/imce/190503_pasport-2019.pdf

17. Соціально-економічне становище Закарпатської області: щомісячне повідомлення. Головне управління статистики у Закарпатській області. Аvailable at: http://www.uz.ukrstat.gov.ua/

18. Швець Ю. О., Бурдило О. В. (2017). Оцінка інвестиційного клімату в Україні: стан, проблеми та шляхи його поліпшення. Науковий вісник Ужгородського нац. ун-ту. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство, № 12(2), С. 165–168. Аvailable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_12(2)__37.

19. Пилипенко Л. М., Іличок Б. І. (2021). Формування концепції земельної реформи в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток, № 1, С. 5. Аvailable at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1937

20. Головне Управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв’язків та туризму Закарпатської обласної державної адміністрації. Аvailable at: http://www.uzez.uz.ua/3.3.html