УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ВЕНЧУРНОГО БІЗНЕСУ

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”

Досліджено та проаналізовано показники оцінювання ефективності венчурних інвестицій в інноваційні проєкти. Здійснено критичний аналіз методичних підходів до оцінювання ефективності венчурних інвестицій. Запропоновано здійснювати оцінювання ефективності венчурних проєктів за такими індикаторами, як: внутрішня норма прибутковості, модифікована внутрішня норма прибутковості, чиста теперішня вартість, період окупності, дисконтований період окупності, рентабельність продажів, середня норма рентабельності, індекс дисконтованої прибутковості та індекс дохідності, що сприятиме отриманню комплексної та адекватної оцінки збалансованості показників оцінювання ефективності венчурних інвестицій. 

 

1. Федорович П. П., Харів П. С. (2008). Моделювання розвитку венчурного бізнесу: [монографія]. Тернопіль, 212 с.

2. Лапицкая Л. М. (2019). Венчурное финансирование: учеб. пособ. Минск: БГУ, 184 с.

3. Усатенко О. В. (2017). Економічний аналіз доходності венчурної діяльності венчурних фондів. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, Вип. 2, С. 87–93. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2017_2_19.

4. Владимирова І. Л., Пугачова В. С. (2013). Основные принципы комплексной оценки эффективности венчурного инвестирования в инновационные проекты в строительстве. Эффективность венчурного инвестирования в строительстве. Вестник РЭУ, № 2, С. 32–38.

5. Царев В. В. (2004). Оценка экономической эффективности инвестиций. СПб: Академия финансов, 422 с. 6. Хрущ Н. А. (2008). Стратегія компанії: механізм формування й адаптації в сучасному інвестиційному середовищі. Фінанси України, № 8, С. 45–52.

7. Микула Г. В. (2013). Методи оцінювання ефективності інвестицій в інноваційні проекти: недоліки та переваги. Стратегічні орієнтири. Available at: http://libfor.com/index.php?newsid=1781.

8. Про інвестиції. Все про інвестиційну діяльність, кредити та фінанси. Available at: http://xn---- dtbjmwegiok9b3mho.xn--j1amh. Available at:: https://uk.wikipedia.org/wiki.

9. Енциклопедія економіки. Внутрішня норма прибутку.  Available at:: https://uk.wikipedia.org/wiki (accessed 29 March 2021). 

10. Енциклопедія економіки. Модифікована норма прибутковості. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki.

11. Швець Н. П., Пилипяк О. В. (2010). Особливості та проблеми застосування статистикоймовірнісного методу оцінки ризиків в сфері реального інвестування. Університетські наукові записки, № 1, С. 235–245. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2010_1_44.

12. Мамотенко Д. Ю. (2008). Оцінка ефективності інвестиційних проектів. Вісник Нац ун-ту “Львівська політехніка”, № 628, С. 209–215.

13. Лучко М. Р. (2007). Теоретичні аспекти економічного аналізу. Економічний аналіз, Т. 27, № 4, С. 11–19.

14. Лишенко М. О. (2019). Аналітичний інструментарій визначення основних показників рентабельності. Економічна аналітика: сучасні тенденції та прогностичні можливості: зб. матеріалів МНПК. Київ: КНЕУ, С. 181–183.

15. Дивнич О. Д. (2014). Формальні методи оцінки ефективності проектних рішень. Науковий вісник Херсонського державного університету, Вип. 6, Ч. 2, С. 155–158.

16. Вовк О. М., Ковальчук А. М., Комісаренко Я. І., Джулай А. В. (2020). Прибуток та рентабельність як детермінанти розвитку підприємства. Сучасна економіка, № 21(2020), С. 37–44.

17. Пилипяк О. В, Бакай В. Й. (2010). Особливості та проблеми оцінки ефективності інноваційних проектів за критеріями DPP та NPV. Актуальні проблеми економіки, № 11 (209), С. 78–89.

18. Гусев А. В. (2018). Особенности расчета инвестиционной эффективности проектов по методу NPV. Маркетинг и логистика, № 13, С. 34–39.

19. Ковальов П. (2017). Успешный инвестиционный проект. Риски, проблемы и решения. М.: Альпина Паблишер, 432 с.

20. Секерин В. Д., Горохова А. Е. (2013). Оценка инвестиций: [монографія]. Mосква,152 с.

21. Usatenko O. V., Legenchuk S. F. (2014). Directions and problems of accounting and analytical support for venture activity. Economic Annals XXI, № 11–12, рp. 131–134.