УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ COVID-19

1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра маркетингу і логістики
2
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра фінансів

Мета статті – довести взаємозалежність економічної безпеки підприємств громадського харчування від прийняття антикризових рішень керівниками підприємств в умовах Covid-19. Охарактеризовано структуру системи економічної безпеки підприємств громадського харчування. Структуровано механізми антикризового управління економічною безпекою підприємств. Систематизовано загрози для економічної безпеки підприємства. Проаналізовано показники діяльності суб’єктів у сфері громадського харчування та виконано SWOT-аналіз галузі громадського харчування. Доведено гіпотезу про те, що діяльність підприємств громадського харчування істотно залежить від умов господарювання, які виникли внаслідок поширення коронавірусної інфекції Covid-19. Зроблено висновок, що антикризові рішення повинні бути ключовими елементами управління підприємствами громадського харчування, оскільки сприяють передбаченню та мінімізації ризиків, запобігають банкрутству.

1. Бурий С. А., Мацеха Д. С. (2006). Антикризове управління та управлінські рішення – проблеми підприємств малого бізнесу: монографія. Хмельницький: ТОВ “Тріаді-М”, 93 с.

2. Маховка В. М. (2015). Формування системи антикризового управління туристичними підприємствами: дис. ... канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)”. Полтава, 277 с.

3. Василенко В. О. (2003). Антикризове управління підприємством: навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 504 с.

4. Мунтіян В. І. (1999). Економічна безпека України. Київ: КВІЦ, 462 с.

5. Терещенко О. О. (2000) Фінансова санація та банкрутство підприємства: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 412 с.

6. Федоров И. А. (1997). Имидж как программирование поведения людей. Р.: Новое время, 240 с.

7. Барна Н. В. (2008). Іміджелогія: навч. посіб. Київ: Ун-т “Україна”, 217 с.

8. Кошкин В. И. (2000). Антикризисное управление: 17-модульная программа для менеджеров. Управление развитием организации. Москва: ИНФРА-М, 512 с.

9. Довгань Д. А. (2013). Антикризове управління як спосіб запобігання та упередження неплатоспроможності корпорації. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки, Вип. 3, С. 152–156.

10. Шпачук В. В. (2011). Сутність терміну “Антикризове управління”. Збірник наук. праць. Серія “Управління”, Вип. 1. Available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nvamu_upravl/2011_1/27.pdf (дата звернення: 24.01.2021 р.).

11. Основы экономической безопасности (Государство, регион, предприятие, личность) (1997). Москва: ЗАО “Бизнес-школа “Интел-Синтез”, 288 с.

12. Стратегия бизнеса: справочник (1998). Под ред. Г. Клейнера. Москва: КОНСЭКО, 287 с.

13. Судоплатов А. П., Лекареп С. В. (2001). Безопасность предпринимательской деятельности. Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 312 с.

14. Економічна безпека України та проблеми її забезпечення. Available at: https://www.ebk. net.ua/Book/synopsis/ekonomika/part1/003.htm (дата звернення: 24.01.2021 р.)

15. Тамбовцев В. (1995). Экономическая безопасность хозяйственных систем: структура и проблемы. Вестник МГУ, № 3, С. 17–24.

16. Васильців Т. Г. (2008). Економічна безпека України: стратегія та механізми зміцнення: монографія. Львів: Арал, 384 с.

17. Мойсеєнко І. П., Шолок О. О. (2011). Механізм управління фінансово-економічною безпекою підприємства. Науковий вісник НЛТУ України: збірник наук.-техн. праць, Вип. 21.2, С. 141–146.

18. Варналій З. С., Мельник П. В., Лихолат С. М. (2009). Економічна безпека: навч. посіб. Київ: Знання, 647 с.

19. Зубка М. І. (2012). Економічна безпека суб’єктів підприємництва: навч. посіб. Київ: Міжнародний фонд соціальної адаптації, 222 с.

20. Державна служба статистики. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper_new.html (дата звернення: 22.01.2021 р.).

21. Громадське харчування: завдання мінімум – вижити. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubriceconomy/3085443-gromadske-harcuvanna-zavd... (дата звернення: 29.03.2021 р.).

22. Українська сфера громадського харчування скоротила виручку на чверть за період локдауну. Available at: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/715565.html (дата звернення: 29.03.2021 р.)

23. Бізнес на карантині: статистика від Опендатабот. Available at: https://news.dtkt.ua/society/economics/61843 (дата звернення: 29.03.2021 р.).

24. Розміри мінімальної заробітної плати. Available at: https://services.dtkt.ua/catalogues/indexes/2 (дата звернення: 22.01.2021 р.).

25. Кирилук Х., Глінська Е. та Баркун Ю. Переваги та бар’єри для співпраці у процесі створення бренду місця: перспектива зацікавлених сторін туристичного регіону в Польщі. Oeconomia Copernicana , 11 (2), С. 289–307. Available at: https://doi.org/10.24136/oc.2020.012 (дата звернення: 20.01.2021 р.)

26. Споживчий кошик: зростання зарплат в Україні випередило зростання цін. Available at: https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/14/655769/ (дата звернення: 22.01.2021 р.)

27. Аналіз ринку громадського харчування (HoReCa, кейтеринг, а також харчування на АЗС). Available at: https://pro-consulting.ua/ua/pressroom/analiz-rynka-obshestvennogo-pitan... (дата звернення: 24.01.2021). 

28. Гросул В. А., Іванова Т. П. (2017). Тенденції сучасного розвитку підприємств ресторанного господарства в Україні та Харківській області. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка”, Вип. 1(49), Т. 1, С. 143–149.

29. П’ятницька Г. Т., Найдюк В. С. (2017). Сучасні тренди розвитку ресторанного господарства в Україні. Економiка та держава, № 9, С. 66–73.

30. Ресторанне господарство в сучасних умовах. Available at: https://tourlib.net/books_ukr/arhipov1.htm (дата звернення: 24.01.2021).