ОЦІНЮВАННЯ САМООРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ

2022;
: 143-153
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Львівський національний університет ім. І. Франка
3
Lviv Polytechnic National University
4
Національний університет “Львівська політехніка”

У статті розглянуто підходи до аналізування інтеграційних процесів на підприємствах та відповідні їм способи реалізації, що забезпечують системну інтеграцію суб’єктів господарювання і підвищення рівня прийнятих управлінських рішень у сфері інтеграції, доведено необхідність досліджень здатності підприємств самостійно організовувати інтеграційні процеси у підсистемах управління.

Для оцінювання рівня самоорганізації інтеграційних процесів в управлінні підприємствами у статті рекомендовано перелік індикаторів, сформовано послідовність їх розрахунку. Для цього використано коефіцієнт варіації, що вказує на стан однорідності інтеграційних систем підприємства та рівень їх самоорганізації. 

1. Vernadat F. B. (2009). Enterprise integration and interoperability. In Springer handbook of automation. Springer, Berlin, Heidelberg, pp. 1529–1538.

2. Lam W., Shankararaman V. (2004). An enterprise integration methodology. IT Professional, Vol. 6, No. 2, pp. 40–48, March-April 2004. DOI: 10.1109/MITP.2004.1278864.

3. Molina A., Panetto H., Chen D., Whitman L., Chapurlat V. (2007). Enterprise Integration and Networking: challenges and trends. Studies in Informatics and Control, Informatics and Control Publications, Vol. 16. No. (4), pp. 353–368.

4. Євдокімов Ф. І., Розумна Н. В. (2007). До проблеми оцінки ефективності інтеграції промислових підприємств. Економіка промисловості, № 1 (36), С. 139–145.

5. Брінь П. В., Прохоренко О. В. (2014). Кiлькісне оцінювання ступеня інтеграції підприємства. Актуальні проблеми економіки, № 7, С. 484–494. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2014_7_61

6. Верхоглядова Н. І., Барінов Д. Ю. (2017). Підходи до визначення ефективності інтеграції будівельних підприємств. Причорноморські економічні студії, Вип. 13(1), С. 78–83. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/bses_2017_13(1)__18

7. Гамма Т. М., Терещенко О. М. (2015). Критерії оцінки економічної ефективності інтеграційних процесів у харчовій промисловості. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, № 3, С. 181–192. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2015_3_21

8. Базилюк В. Б. (2012). Сучасні підходи до оцінки доцільності інтеграції підприємств видавничополіграфічної галузі. Наукові записки Української академії друкарства, № 2, С. 88–93. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_2012_2_16

9. Линенко А. В., Завальнюк А. О. (2016). Аналіз доцільності інтеграції машинобудівних підприємств Причорноморського регіону до холдингової компанії. Причорноморські економічні студії, Вип. 10, С. 109– 112. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_10_24

10. Сисоєнко І. А. (2010). Формування стратегії інтеграційного розвитку підприємств льонопереробної галузі: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)”. Київ: НУХТ. 20 с.

11. Парубок Н. В. (2016). Методичні підходи щодо оцінки ефективності інтеграції підприємств АПК. Економіка в контексті інноваційного розвитку: стан та перспективи: матеріали доповідей Міжнар. наук.- практ. конфер. Ужгород: Видавничий дім “Гельветика”, Ч. 1, 180 с.

12. Кравченко О. С. (2014). Практичні аспекти оцінки синергії як основного критерію відбору ефективних угод злиття або поглинання при трансформації бізнес-моделей вітчизняних підприємств. Mechanism of Economic Regulation, № 2, С. 79–87.

13. Базилюк В. Б. (2013). Алгоритм енергетичного ефекту інтеграції підприємств видавничополіграфічної галузі. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка: зб. наук. праць, Вип. 1 (38), С. 22–25.

14. Конрад Ю. В. (2015). Синергетичні ефекти виробничої інтеграції підприємств. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, Вип. 6(2), С. 33–38. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkdpu_2015_6(2)__6

15. Кухній Л. (2015). Методичні аспекти оцінювання синергетичного ефекту інтегрування підприємств (на прикладі підприємств світлотехнічної галузі України). Соціально-економічні проблеми і держава, Вип. 2 (13), С. 340–349. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15klashu.pdf.

16. Пасенко В. М., Лещенко М. М. (2013). Використання матричних методів портфельного аналізу для оцінки ефективності інтеграційних стратегій ТНК. Фінансовий простір, № 2, С. 37–43.

17. Маслій Н. Д., Маслий Н. Д. (2018). Механізм інтеграції підприємств та послуг сфери зв’язку та інформатизації. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія “Економіка і менеджмент”, вип. 12 (78), С. 91–98.

18. Ліхоносова Г. С. (2011). Моделювання поведінки підприємства в процесі самоорганізації. Економічний вісник Донбасу, № 1 (23), С. 197–202.

19. Крухмаль О. В. (2007). Оцінка фінансової стійкості як динамічної характеристики банку. Вісник Української академії банківської справи, № 1 (22), С. 75–78.

20. Марченко В. М. (2011). Класифікація флуктуацій та методичних підходів до оцінки стійкості корпорацій. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури, № 30. URL: https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/view/320.

21. Кічор В. П., Фещур Р. В., Якимів А. І., Копитко С. Б. (2017). Економіко-статистичне моделювання: навч. посіб. Львів: Растр-7. 350 c.