РОЛЬ МАРКЕТИНГОВИХ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЙ ПРИ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”

У статті досліджено маркетингові інтернет-комунікації під час проведення реінжинірингу бізнес-процесів суб’єктів туристичної діяльності. В контексті активної цифрової трансформації економіки та суспільства використання маркетингових інтернет-комунікацій стає ключовим чинником оптимізації та підвищення ефективності бізнес-процесів туристичних підприємств. Проаналізовано роль соціальних медіа, вебсайтів, блогів та інших інтернет-платформ у поліпшенні якості та підвищенні ефективності процесів реінжинірингу. Розглянуто та доповнено систему факторів, які впливають на результат реінжинірингу бізнес-процесів. Відзначено важливість додаткової уваги до інформаційних комунікаційних стратегій у контексті туристичної галузі та запропоновано рекомендації щодо оптимального використання інтернет-комунікаційних інструментів для досягнення успішних результатів у реінжинірингу бізнес-процесів.

1. Васильців Т. Г., Іляш О. І., Лупак Р. Л. Теоретико-методичні засади удосконалення бізнес-планування реалізації стратегії конкурентоспроможності підприємств на внутрішньому ринку України. Підприємництво та інновації. 2017. Вип. 3. С. 14–20.

2. Варналій З. С., Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Білик Р. Р. Бізнес-планування підприємницької діяльності: навч. посіб. Чернівці: Технодрук. 2019. 400 с.

3. Прийма Л. Р., Кулиняк І. Я. Розвиток підприємства: сутність поняття. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22/10. С. 236–241.

4. Бабак О. А. Реінжиніринг як сучасний інструмент інноваційної діяльності підприємств. Економічний вісник Переяслав-Хмельницького ДПУ. 2011. № 17/1. С. 55–60.

5. Гвоздь М. Я. Ключова роль інформаційних технологій під час реінжинірингу бізнес-процесів. Проблеми економіки і управління. 2015. Вип. 2, № 815(1). С. 202–206.

6. Кривоконь М. О. Основні положення реінжинірингу та концентрації виробництва як інструментів антикризового управління. Глобальні та національні проблеми економіки. 2014. № 2. С. 583–587.

7. Кривов’язюк І. В., Кулик Ю. М. Реінжиніринг логістичних бізнес-процесів і систем як основа їх самовдосконалення та розвитку. Економіка: реалії часу. 2013. № 2. С. 87–94. URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2013/No2/87-94.pdf.

8. Лепейко Т. І. Організаційно-економічні засади реінжинірингу бізнес-процесів сучасного підприємства. Український журнал прикладної економіки. 2019. № 1. С. 143–150. URL: http://ujae.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/ujae_2019_r01_a17.pdf (дата звернення: 22.02.2024).

9. Іпполітова І. Я. Ефективність здійснення реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 13. С. 264–270.

10. Лизанець А. Г., Роман С. А. Реінжиніринг бізнес-процесів як метод вдосконалення ведення бізнесу. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка. 2018. Вип. 2(10). С. 54–59. URL:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvmdue_2018_2_10.pdf (дата звернення: 22.02.2024).

11. Орликовський М. О. Новітні концепції управління ефективності діяльності сучасних підприємств. Ефективна економіка. 2014. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3034 (дата звернення: 22.02.2024).

12. Hashem G. Organizational enablers of business process reengineering implementation: An empirical study on the service sector. International Journal of Productivity and Performance Management, 2020, 69 (2), pp. 321–343.DOI: 10.1108/IJPPM-11-2018-0383.

13. Hesson M., Al-Ameed H., Samaka M. Business process reengineering in UAE public sector: A town planning case study. Business Process Management Journal, 2007, 13 (3), pp. 348–378. DOI: 10.1108/14637150710752281.

14. Рожук Я. В. Особливості використання маркетингових комунікацій у галузі туризму. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Економіка і менеджмент. 2017. Вип. 26(1). С. 106–109. URL:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2017_26%281%29__23. (дата звернення: 22.02.2024).

15. Васильєва Т. А., Ус Я. О., Люльов О. В., Пімоненко Т. В. Реінжиніринг бізнес-процесів підприємств: від традиційного до цифрового маркетингу. Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. 2020. № 3. С. 309−318. DOI: 10.21272/1817-9215.2020.3-35.

16. Кобизський Д. С. Науково-прикладні аспекти стратегічного управління маркетинговою діяльністю промислових підприємств під час проведення реінжинірингу їх бізнес-процесів. Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. 2018. № 2. С. 25–38.

17. Гончарова О. М. Реінжиніринг бізнес-процесів як метод процесного управління. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2013. № 10(151). С. 78–82.

18. Васильців Т. Г., Лупак Р. Л. Механізми та функціонально-структурні інструменти забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в умовах сучасних загроз економічної безпеки. Львів: Вид-во ННВК “АТБ”, 2018. 552 с.

19. Hammer, M. and Champy, J. Reengineering the Corporation: a Manifesto for Business Revolution, Nicholas Brealey Publishing, London. 1993.

20. Кифяк В. І., Лакуста О. О., Водянка Л. Д. Реінжиніринг як процес виходу підприємств з коронакризи. Інвестиції: практика та досвід. 2020. 19–20. С. 88–95. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.88.

21. Hnylianska, O. Rethinking the business process through reengineering. Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv National University Economic Series, 2022, 103, 84–90. https://doi.org/10.26565/2311-2379-2022-103-10

22. Мехович С. А., Розпутько Ю. М. Розвиток інформаційних технологій управління підприємством при реалізації принципів реінжинірингу бізнес-процесів. Вісник НТУ “ХПІ”. Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва. 2013. 66. C. 122–128.

23. Кожухівська Р. Б. Інтегровані маркетингові комунікації та Інтернет. Наука і економіка. 2009. Вип. 3(15). Т. 1. С. 185–189.

24. Ярмола К. М. (2023). Реінжиніринг бізнес-процесів туристичних підприємств. Трансформаційні зміни національної економіки в умовах євроінтеграції: збірник тез VІI Всеукраїнської науково-практ. конференції, м. Львів, 6–7 грудня 2023 р. / за заг. ред. А. О. Линдюка, І. І. Гаврилюк. Львів: ЛНУП. 2023. С. 36–39.

25. Шульгіна Л. М., Ткешелашвілі М. Л. Маркетингове управління туристичними підприємствами: монографія. Київ-Тернопіль: Астон, 2011. 296 с.

26. Пилипчук В. П., Лендєл О.Д. Розвиток комунікаційної моделі маркетингу туристичних послуг. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка. 2015. 2 (2). С. 87–92. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdue_2015_2%282%29__18. (дата звернення: 22.02.2024).

27. Мальська М. П., Бордун О. Ю. Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 310 с.

28. Карий О. І., Новаківський І. І., Ярмола К. М. Управління комунікаціями туристичних організацій. Львів: Растр-7, 2023. 195 с.

29. Державна служба статистики України. ULR: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 02.03.2024).

30. Баран Р. Я. Маркетингові комунікації туристичних підприємств в умовах посилення цифровізації економічних процесів. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія Економічна. 2021. 28. С. 56–61.