ЧИННИКИ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЕФЕКТИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Надіслано: Вересень 24, 2015
Прийнято: Вересень 24, 2015
Автори: 
L.І.,Halkiv, О.V. Kylyn

Lviv Polytechnic National University kafedra menedzhmentu orhanizatsiy

Розкрито об’єктивну природу відпочинкових подорожей за межі міст. Охарактеризовано специфіку формування попиту на послуги у сфері сільського туризму.

Досліджено термінологічний апарат тематики відпочинку у сільській місцевості. Охарактеризовано підходи до трактування сільського зеленого туризму вітчизняними науковцями, на основі чого сформульовано авторську дефініцію цього поняття.

Структуровано чинники активування сільського зеленого туризму в Україні. Обґрунтовано соціально-економічні наслідки розвитку зеленого туризму для сільських територій та для їх населення. 

За даними Державної служби статистики України оцінено показники діяльності вітчизняних фізичних осіб-підприємців у сфері сільського ( зеленого) туризму. Окреслено перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Україні.

1. Крюкова І. О. Стратегічні імперативи розвитку зеленого туризму у Південному регіоні України / І. О. Крюкова // Економічний форум. – 2015. – №.1. – С. 69–74. 2. Биркович В. І. Сільський зелений туризм – пріоритет розвитку туристичної галузі України / В.І. Биркович // Стратегічні пріоритети. Науково-аналітичний щоквартальний збірник. – 2008. – №1 (6). – С. 138–143. 3. Булах Т. М. Сільський туризм як перспективний напрям для соціально-економічного розвитку села / Т. М. Булах // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – №11. – С. 143–147.  4. Горішевський П. В. Сільський зелений туризм : організація гостинності на селі: підручник / П. В. Горішевський, В. П. Васильєв, Ю. В. Зінько. – Івано-Франківськ: Місто-Н, 2003. – 148 с.  5. Камушков О. С. Розвиток зеленого туризму як ланки туристичної сфери України / О. С. Камушков // Держава та регіони. (Серія: Економіка і підприємництво). – 2009. – № 5. – С. 78–83. 6. Коробка С. В. Зелений туризм як фактор підвищення конкурентоспроможності сільської місцевості / С. В. Коробка // Економіка. Управління. Інновації. – 2012. – №1 (7) //  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : tourlib.net/statti_ukr/korobka.htm.7.  Оппельд Л. І.  Міжнародний досвід зеленого туризму в україн : проблеми та перспективи  / Л. І. Оппельд , О. Гордіян  // Ефективна економіка – 2014. – №.1. 8.  Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua. 9. Рутинський М. Й. Сільський туризм [Текст] : навч. посібник / М. Й. Рутинський, Ю. В. Зінько. – К. : Знання, 2006. – 272 с. 10. Траченко Л. В. Социальное значение зеленого туризма в контексте развития сельских территорий Украины / Л. В. Траченко, С. В Тымчук, Л. М Нещадим // Современные технологии управления. – 2015. – № .1(49). – С. 43–47. 11. Федорченко В. К. Історія туризму в Україні / В. К. Федорченко,  Т. А. Дьорова. –  К. : Вища школа, 2002.  – 195с.