ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАЛЮТНО-КУРСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Надіслано: Вересень 24, 2015
Прийнято: Вересень 24, 2015
Автори: 
S. Tkach

Yuri Fedkovich Chernivtsi National University

Досліджено основні джерела надходження іноземної валюти в Україну. Проаналізовано переваги та недоліки кожного джерела для вітчизняної економіки. З’ясовано вплив валютних надходжень на стан платіжного балансу країни та динаміку валютного курсу національної грошової одиниці. Визначено, що в умовах складної політичної ситуації, яка склалася в Україні, проблема залучення іноземного капіталу надзвичайно загострилася. Обґрунтовано доцільність ефективнішого використання наявних джерел фінансового забезпечення валютно-курсової стабільності в Україні.

1. Krugman, P. A model of balance-of-payments crises // Journal of Money, Credit and Banking. – 1979. – Vol. 11. – pp. 311–325. 2. Kulkarni K. Testing the J‐Curve Hypothesis Case Studies from Around the World / K. Kulkarni. – Denver, CO. – 2009. – pp. 2–29. 3. Obstfeld, M. Rational and self-fulfilling balance-of-payments crises // American Economic Review. – 1986. – Vol. 76(1). – pp. 72–81. 4. Rose A. K. The role of exchange rates in a popular model of international trade: Does the ‘Marshall–Lerner’ condition hold? // Journal of International Economics. – Vol. 30. – 1991. – pp. 301–316. 5. Береславська О. Дисбаланси валютного ринку України / О. Береславська // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 3. – С. 3–9. 6. Литвицький В. Дисбаланс, або платіжний дефіцит / В. Литвицький // Вісник НБУ. – 2009. – № 7. – С. 9–13. 7. Ніколайчук С. Вплив глобальної фінансово-економічної кризи на платіжний баланс України та динаміку його осноних показників / C. Ніколайчук,  І. Каушан // Вісник Національного банку України. – 2009. – №11. – С. 32–40. 8. Сіденко В. Р. Регулювання платіжного балансу країни в умовах глобальної нестабільності / В. Р. Сіденко // Економіка і прогнозування. – 2014. – № 3. – С. 7–19. 9. Шевчук В. О. Платіжний баланс, економічне зростання і стабілізаційна політика: монографія / В. Шевчук. – Львів: Кальварія, 2008. – 734 с.  10. Крупка І. М. Міжнародний рух капіталу і проблеми розвитку економіки України / І. М. Крупка // Вісник Львів. ун-ту. Серія: Економіка – 2008. – Вип. 40. – С.287–295. 11. Луцишин  З.  Асиметрія  фінансової  глобалізації / З. Луцишин // Економічний  Часопис-XXI.  –  2006. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.soskin.info/ ea.php?pokazold=20060712&n=7-&y=2006. 12. Осокіна В. Грошові трансферти трудових мігрантів в контексті інвестицій в економіку / В. Осокіна,  Н. Руденко // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2013. – № 151. – С. 67–72. 13. Сільченко В. В. Особливості використання і наслідки впровадження іноземного капіталу / В. В. Сільченко // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка. – 2009. – №3. – С. 52–58. 14. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний  ресурс]. –  Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua – Назва з екрана. 15. Офіційний сайт Центрального розвідувального управління США [Електронний  ресурс]. –  Режим доступу : www.cia.gov – Назва з екрана. 16. Бюлетень Національного банку України // Національний банк України. – 2015. – №1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/doccatalog/ document? id=13617293. 17. Платіжний баланс і зовнішній борг України // Національний банк України. – 2013. [ Електронний  ресурс]. – Режим доступу : http://bank.gov.ua/doccatalog/ document?id=7471977. 18. Грущинська Н. М. Розвиток експортного потенціалу України в сучасних світогосподарських процесах / Н. М. Грущинська,  М . П. Музиченко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №7 (109). – С. 19-26. 19. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду [Електронний  ресурс]. –  Режим доступу : www.imf.org – Назва з екрана. 20. Крупка І. М. Особливості та перспективи іноземного інвестування в економіку України / І. М. Крупка // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Економіка – 2009. – № 111. – С. 30–33. 21. Перекази мігрантів з-за кордону та можливі заходи щодо їх заохочення  та  ефективного використання Аналітична  записка // Національний інститут стратегічних досліджень [ Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua. 22. Ratha D. Leveraging remittances for development / Migration Policy Institute. – Policy brief. – June. – 2007. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.migrationpolicy.org/pubs/ MigDevPB_062507.pdf.