Інструкція для авторів

Стаття повинна відповідати тематиці наукового журналу і сучасному стану науки, бути актуальною, не опублікованою раніше в інших наукових виданнях. Відповідальність за достовірність викладеного матеріалу, відсутність плагіату і коректність висновків, правильність цитування наукових джерел і посилання на них несе автор статті.

До друку приймаються статті написані українською та англійською мовами. До статей додаються анотації англійською та українською мовами. Обсяг статті разом із двома анотаціями – 5-6 сторінок (включаючи таблиці, графіки, рисунки): 11 шрифт, інтервал – 1,1.

Структура статті повинна відповідати вимогам ВАК України і складатися з таких частин:

 1. Постановка проблеми.
 2. Актуальність дослідження.
 3. Формулювання мети та завдань статті.
 4. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
 5. Виклад основного матеріалу.
 6. Висновки.
 7. Перспективи подальших досліджень.
 8. Список використаних літературних джерел

 

Вимоги до оформлення статті:

Тексти статей набирають у текстовому редакторі Microsoft Word 97, Word XP, Word 2003, відповідно до таких вимог:

 1. Формат видання А4 (210x297 мм).
  • відступи: ліворуч – 1,8 см, праворуч – 2,5 см, зверху – 2 см, знизу – 2,7 см; до верхнього колонтитула – 1,25 см, до нижнього – 1,6 см.
  • колонцифра нижня, по центру сторінки.
 2. Основний текст: гарнітура Times New Roman, шрифт – кегль 11. Відступ першого рядка – 1 см. Міжрядковий інтервал – 1,1. Виключка за форматом.
 3. Рисунки та графіки у статтю вставляють врозріз сторінки – залежно від розміру.  Підрисунковий підпис Times New Roman, 10, курсивом. Усі рисунки та графіки виконують у вигляді окремих об'єктів за розмірами, які відповідають параметрам сторінки. Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше від одного) під рисунком, по центру тексту (скорочення: Рис. номер).
 4. Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі МS Excel або у МS Word з розмірами, приведеними до сторінки складання. Перед таблицею вказують нумераційний заголовок (наприклад, Таблиця 1) - 11 кеглем, по правому краю таблиці, курсивом. Основний текст таблиці (у графках) подається 10 кеглем. Назви таблиць розміщують по центру сторінки 11 кеглем, п/ж, пряме.

 

Порядок оформлення

З кожного нового рядка вказуються:

 1. Ініціали, прізвище автора (авторів) праворуч, над назвою статті (українською мовою, шрифт жирний).
 2. Електронна адреса автора/авторів (усіх, після кожного прізвища).
 3. Назва статті українською мовою (літери великі, шрифт жирний, посередині).
 4. Анотація українською мовою ( 1800-2200 знаків; курсив). Саме слово анотація вказувати не потрібно. Ключові слова (8-10 слів; шрифт жирний)
 5. Ініціали, прізвище автора (авторів), назва статті англійською мовою (шрифт жирний).
 6. Анотація англійською мовою (1800-2200 знаків; курсив). Ключові слова (8-10 слів англійською мовою; шрифт жирний).
 7. Текст статті українською або англійською мовами з дотриманням структури (жирним виділити кожен пункт у структурі статті).
 8. Список використаних літературних джерел (Оформлення списку літератури відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання") У випадку використання україномовних та російськомовних джерел слід подати їх транслітераційний переклад.

 

До редколегії журналу потрібно подати:

 1. Текст статті з дотриманням зазначених вимог.
 2. Відомості про автора українською або англійською мовою: прізвище, ім’я по батькові; ступінь, звання, посада, місце роботи, ВНЗ, місто, країна. Номер телефону та адреса для отримання збірника.
 3. Автори без наукового ступеня подають рецензію на статтю наукового керівника (доктора/кандидата наук).
 4. Довідку про відсутність академічного плагіату (див. додаток)

Після того, як члени редколегії розглянули подану статтю і надали схвальний відгук, авторові повідомляється про дозвіл на її публікацію. Стаття може бути повернена для доопрацювання.

 

Список використаних джерел формується у порядку появи посилань у тексті.

Позатекстове бібліографічне посилання використовують переважно у наукових виданнях у разі багаторазових посилань на одні й ті самі документи задля уникнення повторного подання однакових бібліографічних записів або через їхню велику кількість.

Позатекстові бібліографічні посилання нумерують у межах усього документа, застосовуючи наскрізне нумерування (арабськими цифрами), та наводять як перелік бібліографічних записів і розміщують наприкінці основного тексту.

У заголовку бібліографічного запису подають ПІБ всіх авторів; замість знака «крапка й тире» («. − »), якій розділяє зони бібліографічного опису, в бібліографічному посиланні рекомендовано застосовувати знак «крапка».

Відомості про згадуваний документ, опублікований іншою мовою, у бібліографічних посиланнях наводять мовою оригіналу.

Позатекстове бібліографічне посилання пов’язують із фрагментом тексту документа, якому воно належить, у квадратних дужках у тексті.

Бібліографічний опис використаного джерела може обмежуватися обов’язковою інформацією, необхідною для однозначної ідентифікації цього джерела.

Не повинно бути «літерного міксу» в списках літератури: використання в англійських текстах кириличних літер, кириличного написання і навпаки (А, О, С, Т, М, Е, Р, Х, В, Н). Це унеможливлює коректну індексацію публікації і підрахунок цитованості.

Приклади опису використаних джерел відповідно до ДСТУ 8302:2015 у приєднаних файлах (.pdf)