Координація у системах підтримання прийняття рішень з розподілу обмежених ресурсів

2009;
: сс. 117 – 128
Authors: 

Катренко А.В., Верес Ю.О.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Розглянуто проблеми координації у системах розподілу обмежених ресурсів. Визначено перелік задач, які повинна розв’язувати відповідна система підтримання прийняття рішень, запропоновано комплекс математичних моделей прийняття рішень,
що забезпечують мінімізацію сумарних видатків системи.

1. Чуев И. Н. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебник для вузов / И. Н. Чуев, Л. Н. Чуева. – М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2006. – 368 с. 2. Кобелев Н. Б. Практика применения экономико-математических методов и моделей: учеб.-практ. пособие / Н. Б. Кобелев. – М.: ЗАО “Финстатинформ”, 2000. – 246 с. 3. Розен В. В. Математические модели принятия решений в экономике: учебное пособие / В. В. Розен. – М.: Книжный дом “Университет”, Высшая школа, 2002. – 288 с. 4. Власов М. П. Моделирование экономических процессов / М. П. Власов, П. Д. Шимко. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 409 с. – (Высшее образование). 5. Кугаенко А. А. Методы динамического моделирования в управлении экономикой: учебное пособие с компакт-диском / Под ред. П. Е. Кондрашова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Университетская книга, 2005. – 456 с. 6. Кузьмін О. Є. Основи менеджменту: підручник / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – К.: Академвидав, 2003. – 416 с. 7. Катренко А. В. Системний аналіз: підручник / А.В. Катренко. – Львів: Магнолія-2006, 2009. – 352 с. – (Серія “Комп’ютинґ”). 8. Саати Т. Аналитическое планирование. Организация систем / Т. Саати, К. Крис. – М. : Радио и связь, 1991. – 224 с. 9. Верес О.М. СППР з керування розподілом обмежених ресурсів / О. М. Верес, Ю. О. Верес, А. В. Катренко // Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Інформаційні системи та мережі. – 2008. – № 610. – С. 52–62.