Геоінформаційні системи на основі просторово-часових моделей даних

2010;
: сс. 149-157
Authors: 

Жежнич П.І., Осика В.О.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж
 

Описано методику розроблення геоінформаційних систем та систем моніторингу екологічної ситуації регіонів. Наведена методика отримання та оброблення даних та оцінки екологічного становища.
 

1. Інформатизація космічного землезнавства / Під ред. О.І. Калашникова, Л.В. Сивай. – К.: Наукова думка, 2001 – 606 с. 2. Красовский Г.Я, Петросов В.А. Інформаційні технології космічного моніторингу водних екосистем і прогнозу водоспоживання міст. – К.: Наукова думка, 2003. – 224 с.
3. Крета Д.Л., Перминова С.Ю. Особенности синтеза системы картографического обеспечения управления экологической безопасностью в Херсонской области // Ученые записки Таврического нац. университета. – Симферополь, 2007. – Т.20 (59), №1. – С.90–97. 4. Постанова Кабінету
Міністрів України № 1198 від 3 серпня 1998 року “Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру”. 5. Постанова Кабінету Міністрів України № 2303 від 16 грудня 1999 року “Про створення урядової
інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій”. 5. Абрамов И.Б., Лущик А.В. Изменения гидродинамических и гидрохимических условий под воздействием полигонов твердых бытовых отходов на территориях распространения эолово-делювиальных лессовидных отложений // Екологія довкілля і безпека життєдіяльності. – К.: Знання, 2007. – № 1. – С.10. 6. Яковлєв Є.О. Геохімічні та екзогенні геологічні процеси як фактор техногенної перебудови геологічного середовища України в XXI сторіччі (теоретично-методичні аспекти) // Актуальні проблеми
геології України. 7. Наукова конференція професорсько-викладацького складу геологічного факультету КНУ ім. Т.Г. Шевченка, 16–17 травня 2000 р.: Матеріали доп. – Київ, 2000. – 4 с. 8. Волошкіна О.С., Перминова С.Ю.Романенко Г.М. До питання розрахунку міграції забруднюючих
речовин в межах зон санітарної охорони підземних водозаборів // Екологія і ресурси: Зб. наук. праць Інституту проблем національної безпеки. – К.: ІПНБ, 2007. – № 16. – С.69–83.