Семантичний Веб: інформаційно-комунікаційна складова соціальної адаптації

Григорович В. Г. Семантичний Веб: інформаційно-комунікаційна складова соціальної адаптації / В. Г. Григорович // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 87–95. – Бібліографія: 34 назв.

Authors: 

Григорович В. Г

An important part of providing social adaptation for the disabled is to provide them with education. The task is difficult due to many factors: the accessibility of the medium, the lack of barriers to education and information. The level of availability of the medium for the people with various forms of disabilities remains one of the most urgent problems. The difficulty in ensuring accessibility is that people with various forms of restrictions require different types of accessibility. Modern information technology contributes to reducing barriers to education and information, in particular Web 3.0 and the Semantic Web that enable implementation of educational and information systems that will take into account the individual characteristics of the user, its possible limitations and, consequently, the special needs. This paper considers the perspectives of Web 3.0 technologies application for the implementation of intelligent educational systems training persons with disabilities. There are three areas of Web 3.0 technologies use in teaching people with special needs: (1) student-oriented design of knowledge and databases for people with special needs, (2) support networks of personality-oriented education of persons with special needs, and (3) administration of the process of student-centered learning for persons with special needs. Obviously, the biggest challenge in realizing the full Semantic Web is the task of transferring existing Web content in the "semantic" form, i.e. the construction of "second level" for existing content: current web – human-oriented (the vast majority of its content has a form suitable only for human processing). A second machine-oriented level should be built to provide content form suitable for processing by machines. This content, educational in particular, should be formed taking into account the possibility of its use by persons with disabilities. Nowadays we witness the first steps of Web 3.0 and the Semantic Web technology design. However, it is important to immediately determine what future we want to get, how you can use new technologies – it will focus research efforts on the implementation of selected areas. Taking into account the needs of persons with disabilities in the design and construction of future technologies will neutralize the difference between the individual members of society, as far as their access to education and social adaptation in general are concerned.

1. Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів // Резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 48/96, прийнята на сорок восьмій сесії Генеральної Асамблеї ООН від 20 грудня 1993 року. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_306.
2. Конвенція про права інвалідів // Резолюція 61/106 Генеральної Асамблеї ООН від 13 грудня 2006 року. — Режим доступу: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml.
3. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення : ДСТУ 2392-94 — [Чинний від 01.01.1995] — Режим доступу: http://gntb.gov.ua/files/sibid.pdf.
4. Загнітко А. П. Основи мовленнєвої діяльності : [навчальний посібник для студентів денної, безвідривної та очно-заочної прискореної форми навчання спеціальності] / А. П. Загнітко, І. Р. Домрачева. — Донецьк. : Український культурологічний центр, 2001. — 56 с.
5. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 № 875-XII : офіц. текст : за станом на 09.07.2014. — Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/875-12.
6. Кунанець Н. Е. Інформаційно-бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами: історія та сучасність : монографія / Н. Е. Кунанець. —
Львів : Галицька видавнича спілка, 2013. — 440 с.
7. Освіта осіб з особливими освітніми потребами [Електронний ресурс] // Освітній портал Львівщини. Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації : [сайт] / Режим доступу: http://osvitportal.loda.gov.ua/sotsialnyizakhyst/prohramno-metodychne-za... (05.10.2014). — Заг. з екрана.
8. Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.04.2006 р. № 289 «Про затвердження Базового переліку корекційних засобів навчання та реабілітаційного обладнання для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (класів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку» :
офіц. текст : за станом на 27 березня 2007 р. — Режим доступу: http://www.uazakon.com/big/text452/pg1.htm.
9. Tim Berners-Lee The World Wide Web: A very short personal history [Електронний ресурс] / Tim Berners-Lee, 1998. — Режим доступу: http://www.w3.org/People/Berners-Lee/ShortHistory.html (22.02.2013). — Заг. з екрана.
10. Tim O’Reilly. What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software [Електронний ресурс] / Tim O’Reilly, 2005. —
Режим доступу: http://oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html (22.02.2013). — Заг. з екрана.
11. Sareh Aghaei Evolution of the World Wide Web: from Web 1.0 to Web 4.0. / Sareh Aghaei, Mohammad Ali Nematbakhsh, Hadi Khosravi Farsani // International Journal of Web & Semantic Technology (IJWesT).— 2012. — Vol. 3 (No. 1, January). — Р. 1–10.
12. Daniel Nations. What is Web 3.0? What Will Web 3.0 Be Like? [Електронний ресурс] / Daniel Nations. — Режим доступу: http://webtrends.about.com/od/web20/a/what-is-web-30.htm (22.02.2013). — Заг. з екрана.
13. Hamed Hassanzadeh A machine learning based analytical framework for semantic annotation requirements / Hamed Hassanzadeh, MohammadReza Keyvanpour, International Journal of Web & Semantic Technology/ — 2011. — Vol.2, No.2. — P. 27–38.
14. Norasak Suphakorntanakit Web 3.0 [Електронний ресурс] / Norasak Suphakorntanakit — 2008. — Режим доступу: http://webuser.hsfurtwangen.de/~heindl/ebte-08ssweb-20-Suphakorntanakit.pdf (22.02.2013). — Заг. з екрана.
15. Пелещишин А.М. Веб 2.0 та семантичний Веб: Порівняльний аналіз перспективних тенденцій розвитку WWW / А. М. Пелещишин, О. Л. Березко // Східно-Європейський журнал передових технологій. — Харків. — 2006. — № 6. — C. 43–51.
16. Пелещишин А.М. WWW як соціальна мережа / А. М. Пелещишин, О. Л. Березко // Proc. of the Second Intern. Conf. on Computer Science and Engineering «CSE-2007». — Lviv. — 2007. — P. 29–30.
17. Пелещишин А.М. Особливості сучасних концепцій розвитку Вебу / А. М. Пелещишин, О. Л. Березко // Proc. of the First Intern. Conf. on Computer Science and Engineering «CSE-2006». — Lviv. — 2006. — P. 9–12.
18. Peleschyshyn A. Typical Ways of Web Communities Development / A. Peleschyshyn, Y. Syerov // Proc. of the Intern. Conf. on Computer Science and Information Technologies «CSIT-2006». — Lviv. 2006. — P. 56–58.
19. Назаровець С. А. Аналіз цитувань в епоху 2.0. / С.А. Назаровець // Третя науково-практична конференція «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства», 29 вересня 2011 р. — Львів. — 2011. — C. 202–208.
20. Кунанець Н. Э. Дифференцированное обслуживание пользователей с особенными потребностями / Н. Э. Кунанец // Социальные проекты новой эпохи: инновации через интеграцию : Материалы Междун. междисц. научно-практ. конф., Ектеринбург, 24–25 сентября 2013 г. — Свердл. обл. б-ка для слепых. — Екатеринбург. — 2013. — 148 с. — С. 51–65.
21. Ярош О. Ми можемо працювати з вимкненими моніторами [Текст] / О. Ярош // Рівне-ракурс. — 2008. — 6–7 лютого. — 4 с. 22. Stephen W. Hawking (British physicist) / Encyclopædia Britannica. — Режим доступу: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/257505/Stephen-W-Hawking.
23. Програмне та алгоритмічне забезпечення сховищ та просторів даних [Текст] : монографія / Н. Б. Шаховська // Нац. ун-т "Львів. політехніка«.— Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — 194 с.
24. Сховища та простори даних [Текст] : монографія / Н. Б. Шаховська, В. В. Пасічник. — Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. — 244 с.
25. Сховища даних [Текст] : навч. посіб. / В. В. Пасічник, Н. Б. Шаховська ; наук. ред. В. Пасічник. — Л. : Магнолія-2006, 2008. — 492 с. — (Серія «Комп’ютинг»).
26. Web-community based on dataspaces / N. B. Shakhovska, J.Lipinski, M. Medykovski, Yu. Syerov // Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту» ISDMCI’2009 : зб. наук. пр. у 2 т., 18–22 трав. 2009 р., Євпаторія, Україна. — Х. ; Херсон, 2009. — Т. 2. — C. 9–13.
27. Jason Ohler The Semantic Web in Education / Jason Ohler // EDUCAUSE Quarterly. — 2008. — vol. 31. — No. 4 (October—December). — Режим доступу:
http://www.educause.edu/ero/article/semantic-web-education.
28. Оцінювання якості інформаційних ресурсів у web-проектах / А. Ю. Берко, К. А. Алексеєва // Актуальні проблеми економіки . — 10/2012 . —
№ 10. — С. 226–234.
29. Берко А. Ю. Застосування фактологічної реляційної моделі для інтеграції неоднорідних структур даних / А. Ю. Берко // Східно-Європейський журнал передових технологій. — № 5/2(41). — Харків, 2009. — С. 37–40.
30. Берко А .Ю. Семантична інтеграція неповних та неточних даних / А. Ю. Берко, В. А. Висоцька // Системи обробки інформації : зб. наук. праць ХУПВ
ім. І. Кожедуба. — 2009. — Вип. 7(79). — C. 93–98.
31. Берко А. Ю. Методи та засоби семантичної інтеграції даних / А. Ю. Берко // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». «Комп’ютерні науки та
інформаційні технології». — 2009. — No 638. — С. 190–199.
32. Берко А. Ю. Застосування онтологій у процесах семантичної інтеграції даних / А. Ю. Берко // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка».
«Комп’ютерні науки та інформаційні технології». — 2009. — No 650. — С. 18–27.
33. Берко А. Ю. Онтологічні моделі семантичної інтеграції даних. Математичне моделювання складних систем / А. Ю. Берко // Зб. наук. праць Львівського інституту новітніх технологій і управління. — 2009. — С. 153–159.
34. Берко А. Ю. Семантична інтеграція даних на основі онтологій / Андрій Берко // Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем», Дніпропетровськ, 12–14 листопада 2008. — С. 40–41.