Аналіз ефективності аспектно-орієнтованої реалізації для забезпечення супроводу системи клієнт-серверної архітектури

2015;
: сс. 177 - 186
Authors: 

Левус Є.В. Шалак М.І. Вітоль О.Я.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра програмного забезпечення

Розглянуто аспектно-орієнтоване програмування як метод інженерії програмного забезпечення для підвищення супроводжуваності клієнт-серверних програмних систем. Наведено результати перепроектування раніше створеної системи на основі об’єктно- орієнтованої технології з метою локалізації наскрізної функціональності. Використано відповідні метрики коду для порівняння ефективності об’єктно-орієнтованої та аспектно-орієнтованої реалізацій цієї системи. Виявлено найбільш та найменш ефективні аспектно-орієнтовані реалізації функціональності клієнт-серверної системи.

1. Zelkowitz M. V. Principles of Software Engineering and Design / Zelkowitz M. V., Shaw A. C., Gannon J. D. // Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, NJ. — 1979. 2. VAN Vliet H. Software Engineering: Principles and Practices / 2nd Edition. John Wiley & Sons, West Sussex, England, — 2000. 3. Rajiv D. Banker. Software complexity and maintenance costs / Srikant M. Datq Chris F. Kemerer, Dani Zweig // Communications of the ACM. — 2003. — No 11. — P. 81–94. 4. Kiczales G., Aspect-oriented programming / Kiczales G., Lamping J., Mendhekar A. — Springer-Verlag: Palo Alto Research Center, 1997. — 41 p. 5. ТкачукН. В. Ободномподходекоценкеэффективностипримененияпостобъектно-ориентированныхтехнологийприсопровождениипрограммныхсистем / ТкачукН. В., НагорныйК. А. // Проблемыпрограммирования (Problems in Programming. Scientific Journal). ISSN 1727 — 4907 — К.: НАНУкрани. — 2010. — No 2–3 (спец. выпуск). — С. 252–260. 6. Tkachuk Mykola. Knowledge-Based Approach to Effectiveness Estimation of Post Object-Oriented Technologies in Software Maintenance / Mykola Tkachuk, Konstiantyn Nagornyi, Rustam Gamzayev. // Proceedings of the 11th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer, Lviv, Ukraine, May 14–16, 2015. 7. НагорныйК. А. Разработкаиприменениеметодикиоценкиэффективностипостобьектно-ориентированныхтехнологий / К. А. Нагорный // Восточно-Европейскийжурналпередовыхтехнологий. — 2013. — No 10. — С. 23–28. 8. ТкачукН. В. Ободномподходекоценкеэффективностипримененияпостобъектно-ориентированныхтехнологийприсопровождениипрограммныхсистем / Н. В. Ткачук, К. А. Нагорный // Проблемыпрограммирования (Problems in Programming. Scientific Journal). ISSN 1727 — 4907 — К.: НАНУкрани. — 2010. — No 2–3 (спец. выпуск). — С. 252–260. 9. НагорнийК. А. Архітектурнімоделітаметрикиоцінюванняскладностізастосуванняпостоб’єктно-орієнтованихтехнологійрозробкипрограмнихсистем / М. М. Литвинчук, К. А. Нагорний, М. В. Ткачук // ВісникХНУім. В. Н. Каразіна, Серія"Математичнемоделювання. Інформаційнітехнології. Автоматизованісистемиуправління". — 2012. — No 1015. — С.234—245. 10. ЯковинаВ. С. Аналізвикористанняаспектно-орієнтованогопрограмуванняякзасобупідвищеннянадійностіпрограмногозабезпечення / В. С. Яковина, Д. В. Федасюк, Н. М. Мамроха. // Інженеріяпрограмногозабезпечення. — 2010. — No 2. — С. 23–28. 11. ЯковинаВ. С. Аспектнадекомпозиціякомпонентівза-хистурозподіленоїсистемитепловогопроектування / В. С. Яковина, Н. ММамроха., М. М. Сенів // Збірникматеріалівшостоїміжнародноїконференції"Інтернет-Освіта-Наука-2008"ІОН-2008. — Вінниця. — Т. 2. — С. 407–410. 12. Gary Pollice. Professor of Practice, Worcester Polytechnic Institute. Aspect-Oriented Programming: What is it good for [Електроннийресурс]. — Режимдоступу: http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/mar06/pollice/. 13. Friedrich Steimann, The Paradoxical Success of Aspect-Oriented Programming / Friedrich Steimann — Hagen: Lehrgebiet Programmiersysteme, 2006. — 28 p. 14. ШалакМ. Застосуванняаспектно-орієнтованогопідходувінженеріїпрограмнихсистем, щовимагаютьтривалогосупроводу / М. Шалак, Є. Левус // 70—тастудентськанауково-технічнаконференція : збірниктездоповідей / Національнийуніверситет"Львівськаполітехніка«. — Львів : Вид-воЛьвівськоїполітехніки, 2012. — С. 163. 15. Oman P. W, A Definition and Taxonomy for Software Maintainability / Hagemeister J., Ash D. — Technical Report #91—08—TR, Software Engineering Test Laboratory, University of Idaho, Moscow, 1991. 16. Introduction to Code Metrics. [Електроннийресурс]. — Режимдоступу : http://radon. readthedocs.org/ en/latest/intro.html. 17. БезменовМ. І. Метрикиякоцінкамоделейякостіпрограмногозабезпеченнямедичногообладнання / М. І. Безменов, О. М. Ланських, В. Г. Борисов // ВестникНациональноготехническогоуниверситета «ХПИ» : Системныйанализ, управлениеиинформацион- ныетехнологии. — 2010. — No 9. — С. 188–196. 18. ПомороваО. В. Аналізметодівтазасобівоцінкиякостіпрограмнихсистем / О. В. Поморова, Т. О. Говорущенко // Радіоелектронніікомп’ютернісистеми. — 2009. — No 6. — C. 148–158. 19. Code Metrics Values [Електроннийресурс] / Microsoft — 2012. — Режимдоступу: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb385914.aspx. 20. Метрикикодаиихпрактическаяреализацияв Subversion и ClearCase. Часть 1 — метрики [Електроннийресурс] / АлександрНовичков, АлександрШамрай. — 2012. — Режимдоступу: http://cmcons.com /articles/CC_CQ/dev_metrics.