Моделювання стратегій поведінки конкурентних фірм на ринку надання туристичних послуг

Автори: 
Грицюк Ю. І., Грицюк М. Ю.

Національний університет“Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

Розглянуто особливості побудови математичних моделей, які описують різні стратегії поведінки конкурентних фірм на ринку надання туристичних послуг. З'ясовано, що на ринку надання послуг будь-який його суб'єкт має діяти згідно зі встановленими правилами поведінки та взаємодії учасників цього ринку. Розроблено математичні моделі стратегій поведінки та взаємодії двох конкурентних фірм при наданні однієї туристичної послуги, результати якої дали змогу визначити реакцію однієї фірми на дії конкурента, встановити стратегією поведінки та ситуацію (не)рівноваги Штакельберга, точку рівноваги Курно і Неша, а також уможливило дослідити стійкість розглянутих станів рівноваги. Розроблено моделі стратегій недосконалої та досконалої конкуренції туристичних фірм на ринку надання послуг, що дало змогу прийняти обґрунтовані управлінські рішення.

1. Агафонова  Л.  Г.  Визначення  конкурентоспроможності  туристичного  продукту/
Л. Г. Агафонова// Стратегія розвитку туристичної індустрії та громадського харчування. – К. :
Изд-во КТЕУ, 2000. – С. 430–434. 2. Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика/
Г. Л. Азоев. – M.: Изд-во“Центр экономики и маркетинга”, 2006. – 208 с. 3. Астахова В. І.
Маркетинг: навч. посіб. / В. І. Астахова. – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2006. – 208 с. 4. Березін О. В.
Економіка підприємства: навч. посіб. / О. В. Березін, Л. М. Березіна, Н. В. Бутенко. – К.: Вид-во
“Знання”, 2009. – 390 с. 5. Градов А. П. Национальная экономика/ А. П. Градов. – Изд. 4-е,
[перераб. и доп.]. – СПб. : Изд-во“Питер”, 2005. – 240 с. 6. Грицюк М. Ю. Методи комплексного
оцінювання варіантів стратегічного розвитку туристичної галузі/ М. Ю. Грицюк, Ю. І. Грицюк//
Вісник Національного університету“Львівська політехніка”: зб. наук. праць. – 2013. – №672:
Комп'ютерні  науки  та  інформаційні  технології. –  С. 110–119. 7. Грицюк  Ю.І.  Оптимізація
проекту  стратегічного  розвитку  туризму  в  регіоні  Українських  Карпат/  М.  Ю.  Грицюк,
Ю. І. Грицюк// Вісник Нац. ун-ту“Львівська політехніка”: зб. наук. праць. – 2015. – №856:
Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – С. 13–21. 8. Интрилигатор М. Математические
методы оптимизации и экономическая теория/ М. Интрилигатор. – М.: Изд-во“Айрис-Пресс”,
2002. – 353 с. 9. Кабушкин Н. И. Менеджмент туризма: учебник/ Н. И. Кабушкин. – Мн.: Изд-во “Новое знание”, 2002. – 409 с. 10. Карандаев И. С. Прикладная математика: учеб. пособ. [для студ.
ВУЗов] / И. С. Карандаев, В. И. Малыхин, В. И. Соловьев. – М.: Изд-во“ИНФРА-М”, 2002. – 256 с.
11. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: підручник/ В. Я. Кардаш. – К.: Вид-во КНЕУ,
2001. – 239 c. 12. Кіптенко  В.  К. Менеджмент  туризму: підручник[для  студ. і  викл.  ВНЗ] /
В. К. Кіптенко. – К.: Вид-во“Знання”, 2010. – 502 с. 13.  Математические методы и модели
исследования  операций/  В.  А.  Колемаев,  В.  И.  Малыхин,  В.  И.  Соловьев  и  др. –  М.:  Изд-во
“ЮНИТИ-ДАНА”, 2008. – 592 с. 14. Мак-Кинси Дж. Введение в теорию игр/ Дж. Мак-Кинси. – М.:
Изд-во ГИФМЛ, 1960. – 420 с. 15. Манн И. Б. Конкуренция и конкуренты. Теория и практика: учеб.-практ. пособ. / И. Б. Манн. – М.: Изд-во“Акамес”, 1996. – 320 с. 16. Мулен Э. Теория игр с
примерами  из  математической  экономики/  Э.  Мулен. –  М.:  Изд-во“Мир”, 1985. –
200 с. 17. Оуэн Г. Теория игр/ Г. Оуэн. – М.: Изд-во“Мир”, 1971. – 232 с. 18. Родионова Н. В.
Антикризисный  менеджмент: учеб.  пособ. [для  студ.  ВУЗов] / Н.  В.  Родионова. –  М.:  Изд-во
ЮНИТИ-ДАНА, 2002, – 273 с. 19. Соловьев В. И. Методы оптимальных решений: учеб. пособ. /
В.  И.  Соловьев. –  М.:  Изд-во“Финансовый  ун-т”, 2012. – 364 с. 20. Тарасюк  Г.  М.  Планова
діяльність  як  системний  процес  управління  підприємством:  монографія/  Г.  М.  Тарасюк. –
Житомир: Вид-во ЖДТУ, 2006. – 469 с. 21. Ткаченко Т. І. Конкурентоспроможність в туризмі як
провідний напрям сталого розвитку/ Т. І. Ткаченко// Науково-інформаційний вісник Академії наук
вищої  освіти  України. – 2012. –  №2(79). – С. 96–104. 22. Фатхутдинов  Р.  А.  Конкуренто-способность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент/ Р. А. Фатхут-динов. – М.: Изд-во“Маркетинг”, 2002. – 892 с. 23.  Нейман Дж. Теория игр и экономическое
поведение/ Дж. фон Нейман, Э. Моргенштерн. – М.: Изд-во“Наука”, 1970. – 708 с. 24. Шершньова З. Є.
Стратегічне управління: підручник/ З. Є. Шершньова. – Вид. 2-ге, [перероб. та доп.]. – К.: Вид-во
КНЕУ, 2004. – 699 с. 25. Экономическая стратегия фирмы: учеб. пособ. / под ред. засл. деят. науки
РФ, д-ра экон. наук, проф. А. П. Градова. – Изд. 2-е, [перераб. и доп.]. – СПб.: Изд-во“Специальная
лит-ра”, 1999. – 589 с. 26. Юданов А. Ю. Конкуренция. Теория и практика: учеб.-практ. пособ. /
А. Ю. Юданов. – М.: Изд-во“Акамес”, 1996. – 207 с.