Застосування формальних грамматик у моделюванні інформаційно-технологічного супроводу інклюзивного навчання

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет "Львівська політехніка"

Досліджено освітні процеси інклюзивного навчання осіб з особливими потребами. Розроблено методологічні основи формування комплексу інформаційних технологій супроводу набуття освіти особами з особливими потребами. Запропоновано модель інформаційно-технологічного супроводу набуття освіти особою з особливими потребами.

1. Про вищу освіту : Закон України № 1178-2 від 1 липня 2014 року [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45512.

2. Банч Г. 10 ключевых пунктов успешной инклюзии / Г. Банч// Аутизм и нарушения развития. – 2010. – № 3. – С. 50–67.

3. Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі: практичний посібник. / [Тім Лорман, Джоан Деппелер, Девід Харві]; пер. з англ. – К.: СПД-ФО Парашин І. С., 2010. – 296 с.

4. Единая концепция специального федерального государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья : основные положения / Н. Н. Малофеев [и др.] // Дефектология. – 2010. – № 1. – С. 6–22.

5. Иттерстад Г. Инклюзия – что означает это понятие и с какими проблемами сталкивается норвежская школа, претворяя его в жизнь? / Г. Иттерстад // Психологическая наука и образование. – 2011. – №3. – С. 41–49.

6. Даніелс Е., Стаффорд К. Залучення дітей з особливими потре/ бами до системи загальноосвітніх класів / Даніелс Е., Стаффорд К. – Л. : Тов. «Надія», 2000. – 256 с.

7. Колупаєва А. А. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання: наук.-метод. посіб. / А. А. Колупаєва, Л. О. Савчук. – Вид. доп. та перероб. – К. : Видавн. група «АТОПОЛ», 2011. – 274 с.

8. Дікова-Фаворська О. М. Особа з функціональними обмеженнями в колі проблем здоров'я-навчання-працевлаштування : монографія / О. М. Дікова-Фаворська та ін.; ВНЗ Ун-т «Україна», Житомир. екон.-гуманіт. ін-т. – Житомир : Полісся, 2009. – 364 c.

9. Колупаєва А. А., Найда Ю. М. Здійснення процесу оцінки та розробки індивідуального навчального плану / Інклюзивна школа: особливості організації та управління: навч.-метод. посібник / Кол.: авторів: Колупаєва А. А., Найда Ю. М., Софій Н. З. та ін. За заг. ред. Даниленко Л. І. – К., 2007. – 128 с.

10. Кут В. І. Інформаційні технології систем дистанційного навчання осіб з особливими потребами: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.06 – інформаційні технології / В. І. Кут. – Тернопіль, 2013. – 22 с.

11. Сервіс електронних журналів успішності [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://emsy.org/.

12. Кунанець Н. Е. Інформаційно-бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами: історія та сучасність [Текст] : монографія / Н. Е. Кунанець ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Галицька видавнича спілка, 2013. – 439 с.

13. Комп'ютерне розпізнавання жестів: програмно-алгоритмічний підхід [Текст] : [монографія] / О. Годич, М. Давидов, Ю. Нікольський та ін. – Львів : ТОВ "Компанія "Манускрипт", 2011. – 310 с.

14. Кут В. Математичне та програмно-алгоритмічне моделювання системи дистанційного навчання осіб з особливими потребами / В. Кут, Ю. Нікольський, В. Пасічник // Комп’ютерні науки та інформац. технології : збірник наукових праць – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – № 710. – С. 113–122.

15. Шестакевич Т. В. Інформаційно-технологічний супровід освітніх процесів для осіб з особливими потребами / Шестакевич Т. В. // Інформаційні системи та мережі : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – № 783. – С. 251–261.

16. Бобало Ю. Я. Програмно-методичний комплекс для моделювання та оптимізації процесів забезпечення якості РЕА на стадії виготовлення / Ю. Я. Бобало, А. П. Бондарєв, М. Д. Кіселичник, О. В. Надобко, Л. А. Недоступ, П. В. Тарадаха, Л. В. Чирун, Т. В. Шестакевич // Радіоелектроніка та телекомунікації. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – № 738. – С. 206–212.

17. Пасічник В. В. Математична лінгвістика. [Книга 1. Квантитативна лінгвістика] : навч. посібник / Пасічник В. В., Щербина Ю. М., Висоцька В. А., Шестакевич Т. В. – Львів : Новий світ – 2000, 2012. – 359 с.

18. Щербина Ю. М. Утворення українських дієприкметників за допомогою породжувальних граматик / Ю. М. Щербина, Ю. В. Нікольський, В. А. Висоцька, Т. В. Шестакевич // Інформаційні системи та мережі : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – № 783. – С. 251–261.

19. Нікольський Ю.В. Дискретна математика / Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина – К. : Видавнича група BHV, 2007. – 368 с.