Моделювання інформаційно-технологічного супроводу інклюзивного навчання осіб з особливими потребами

2015;
: сс. 120 - 129

Пасічник В.В. Моделювання інформаційно-технологічного супроводу інклюзивного навчання осіб з особливими потребами / Пасічник В.В., Шестакевич Т.В. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – № ___ : Інформаційні системи та мережі. – С. ___–___. – Бібліографія: 17 назв.

Authors: 

Пасічник В.В., Шестакевич Т.В.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж

Досліджено освітні процеси інклюзивної форми навчання осіб з особливими потребами. Розроблено методологічні основи формування та ефективного використання комплексу інформаційних технологій супроводу інклюзивних освітніх процесів для осіб з особливими потребами. Запропоновано модель інформаційно-технологічного супроводу для набуття освіти особи з особливими потребами.

1. Бобало Ю. Я. Програмно-методичний комплекс для моделювання та оптимізації процесів забезпечення якості РЕА на стадії виготовлення / Ю. Я. Бобало, А. П. Бондарєв, М. Д. Кіселичник, О. В. Надобко, Л. А. Недоступ, П. В. Тарадаха, Л. В. Чирун, Т. В. Шестакевич // Радіоелектроніка та телекомунікації : [збірник наукових праць] / відповідальний редактор Б. А. Мандзій. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. — С. 206–212.
2. Вовнянка Р.В. Метод видобування знань з текстових документів / Р.В. Вовнянка, Д.Г. Досин, В.В. Ковалевич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2014. — № 783 : Інформаційні системи та мережі. — С. 302–312.
3. Григорович В. Г. Генератор проектів системних трансформацій освітніх комплексів для дітей з особливими потребами / В. Г. Григорович, В. В. Єгорова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2014. — № 805 : Інформаційні системи та мережі. — С. 386-394.
4. Інклюзивна освіта: основні положення [Електронний ресурс] / Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» / Режим доступу : http://www.ussf.kiev.ua/ie_inclusive_education/.
5. Колупаєва А.А. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання. Видання доповнене та перероблене: наук.-метод. посіб. / А.А. Колупаєва, Л.О. Савчук — К. : Видавнича група «АТОПОЛ», 2011. — 274 с.
6. Литвин В.В. Підхід до розв’язування задачі вибору тифлокоментатора опису сюжету для людей з вадами зору / В.В. Литвин, А.Б.Демчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2013. — № 770 : Інформаційні системи та мережі. — С.138-143.
7. Лозицький О. А. Система опрацювання технічних текстів українською мовою з метою їх адаптації для людей з вадами зору / О. А. Лозицький, Н. Е. Кунанець // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2014. — № 805 : Інформаційні системи та мережі. — С. 316-324.
8. Нікольський Ю.В. Дискретна математика / Ю.В. Нікольський, В.В. Пасічник, Ю.М.Щербина. — К. : Видавнича група BHV, 2007. — 368 с.
9. Нормативно-правова база в сфері інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://ussf.kiev.ua/ielegalframework/.
10. Пасічник В.В. Математична лінгвістика. [Книга 1. Квантитативна лінгвістика] : [Навчальний посібник] / Пасічник В.В., Щербина Ю.М., Висоцька В.А., Шестакевич Т.В. — Львів : Новий світ — 2000, 2012. — 359 с.
11. Пасічник В.В. Структурне моделювання процесів інклюзивного навчання осіб з особливими потребами / Пасічник В.В., Шестакевич Т.В. // Інформаційні системи та мережі : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; відповідальний редактор В. В. Пасічник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. — С. 180-196. — (Вісник / Національний університет «Львівська політехніка» ; № 805).
12. Про вищу освіту : Закон України № 1178-2 від 1 липня 2014 року [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45512.
13. Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання : Закон України № 1324-VII від 5 червня 2014 року [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1324-18.
14. Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки «Безбар’єрна Україна» : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. N 784 [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/784-2009-%D0%BF.
15. Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти від 20 квітня 2011 р. : Постанова Кабінету Міністрів України N 462 від 20 квітня 2011 року [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/462-2011-%D0%BF.
16. Розроблено Типові навчальні плани спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України. — Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/ua/news/28170-rozrobleno-tipovi-navchalni-plani-sp....
17. Щербина Ю. М. Утворення українських дієприкметників за допомогою породжувальних граматик / Ю. М. Щербина, Ю. В. Нікольський, В. А. Висоцька, Т. В. Шестакевич // Інформаційні системи та мережі : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет «Львівська політехніка» ; відповідальний редактор В. В. Пасічник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. — С. 354-369. — (Вісник / Національний університет «Львівська політехніка» ; № 715).