Інформаційно-технологічний супровід освітніх процесів для осіб з особливими потребами

Шестакевич Т. В. Інформаційно-технологічний супровід освітніх процесів для осіб з особливими потребами / Т.В. Шестакевич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 783 : Інформаційні системи та мережі. – С. 251–261. – Бібліографія: 21 назв.

Authors: 

Шестакевич Т. В.

The article deals with the specifics of the educational process for individuals with special needs. The IT support level of phases of the educational process for this category of persons was analyzed. The specificity of inclusive learning was considered. A model of IT support of the educational process for individuals with special needs was proposed.

1. Кут В.І. Концептуальні засади формування дистанційного навчально-консультаційного центру для осіб з особливими потребами. / В.І. Кут // Науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Інформаційні технології та системи очима молоді». (24–25 листопада 2011р.) — Хмельницький — 2011. Частина 1. — С. 66 — 69.
2. Пасічник В. Інформаційні технології та системи дистанційного навчання осіб з особливими потребами / Пасічник В., Кут В. // Вісник ТНТУ. — 2012. — Том 65. — № 1. — С.127-137.
3. Нормативно-правова база в сфері інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://ussf.kiev.ua/ielegalframework/.
4. Спеціальна психологія. Тексти. Ч. II. / За ред. М.П. Матвєєвої, С.П. Миронової. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2001. — 140 с.
5. Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: Монографія. — К.: «Самміт-книга», 2009. — 272 с. 6. Грозная Н.С. От школы к взрослой жизни. Обзор зарубежных подходов [Електронний ресурс] / Н.С. Грозная // Синдром Дауна XXI век. 2008. № 1.— C. 24-30. — Режим доступу : http://downsideup.org/sites/default/files/media/periodika/nomer_10_2013//
xxi_10_for_web.pdf.
7. Колупаєва А.А. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання. Видання доповнене та перероблене: наук.-метод. посіб. / А.А. Колупаєва, Л.О. Савчук, К.: Видавнича група «АТОПОЛ», 2011. — 274 с.
8. Сварник М. Інклюзивна освіта в Україні: попередній аналіз ситуації [Електронний ресурс] / М. Сварник // Інклюзивна освіта. Збірник матеріалів проекту. — К., 2013. — Режим доступу : http://ussf.kiev.ua/index.php?go=Content&id=94.
9. Основи інклюзивної освіти. Навч.-метод. посібник / за заг. ред.. Колупаєвої А.А. — К: «А. С. К.», 2012. — 308 с.
10. Кут В.І. Інформаційні технології систем дистанційного навчання осіб з особливими потребами. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 05.13.06 — інформаційні технології / В.І. Кут — Тернопіль, 2013. — 22 с.
11. Комп’ютерне розпізнавання жестів: програмно-алгоритмічний підхід [Текст] : [монографія] / О. Годич, М. Давидов, Ю.
Нікольський та ін. — Л. : ТОВ «Компанія «Манускрипт», 2011. — 310 с.
12. Кунанець Н Е. Інформаційно-бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами: історія та сучасність [Текст] : монографія / Н. Е. Кунанець; Нац. ун-т «Львівська Політехніка». — Л. : Галицька видавнича спілка, 2013. — 439 с.
13. Кут В. Алгоритм створення дистанційного навчально-консультаційного центру для осіб з особливими потребами / В. Кут // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 3-ої Науково-практичної конференції, 18–20 жовтня 2011 року, Львів / Національний університет «Львівська політехніка». — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. — С. 161–164.
14. Інформаційна модель [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%....
15. Нікольський, Ю. В. Моделі процесів аналізу даних із невизначеністю та надлишковістю : автореферат дисертації доктора технічних наук : 01.05.02 / Ю. В. Нікольський ; Національний університет «Львівська політехніка». — Львів, 2010. — 36 с.
16. Берко А. Ю. Застосування баз даних : навч. посібник / А. Ю. Берко, О. М. Верес. — Львів : Ліга-Прес, 2007. — 208 с.
17. Бобало Ю. Я. Програмно-методичний комплекс для моделювання та оптимізації процесів забезпечення якості РЕА на стадії виготовлення / Ю. Я. Бобало, А. П. Бондарєв, М. Д. Кіселичник, О. В. Надобко, Л. А. Недоступ, П. В. Тарадаха, Л. В. Чирун, Т. В. Шестакевич // Радіоелектроніка та телекомунікації : [збірник наукових праць] / відповідальний редактор Б. А. Мандзій. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. — С. 206–212.
18. Щербина Ю. М. Утворення українських дієприкметників за допомогою породжувальних граматик / Ю. М. Щербина,
Ю. В. Нікольський, В. А. Висоцька, Т. В. Шестакевич // Інформаційні системи та мережі : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет «Львівська політехніка» ; відповідальний редактор В. В. Пасічник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. — С. 354–369. — (Вісник / Національний університет «Львівська політехніка» ; № 715).
19. Пасічник В.В. Математична лінгвістика. [Книга 1. Квантитативна лінгвістика] : [Навчальний посібник] / Пасічник В.В., Щербина Ю.М., Висоцька В.А., Шестакевич Т.В. — Львів : Новий світ — 2000, 2012. — 359 с.
20. Нікольський Ю. Модель процесу аналізу даних / Ю. Нікольський // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [збірник
наукових праць] / відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Л. : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. — С. 108–116.
21. Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. / М. М. Фіцула. — 3-тє вид., стереотип. — К. : Академвидав, 2009. — 560 с.