Інструкція для авторів щодо оформлення статті та процедура її рецензування

ДО ВІДОМА АВТОРІВ!

Науковий журнал складається з п’яти розділів: “Менеджмент”, “Підприємництво”, “Інвестиції та інновації”, «Управління національним господарством» та «Економіка та управління науково-освітньою діяльністю»

Стаття повинна відповідати тематиці наукового журналу і сучасному стану науки, бути актуальною, не опублікованою раніше в інших наукових виданнях. Відповідальність за достовірність викладеного матеріалу, відсутність плагіату і коректність висновків, правильність цитування наукових джерел і посилання на них несе автор статті.

До друку приймаються статті написані українською мовою або однією з мов європейських країн, зокрема  болгарською, грецькою, естонською, ірландською, іспанською, італійською, латиською, литовською, нідерландською, німецькою, польською, португальською, румунською, словацькою, словенською, угорською, фінською, французькою, хорватською, чеською, шведською. До статей додаються анотації українською та англійською мовами, а також мовою країни Європи, якщо стаття написана ані українською, ані англійською мовами. Обсяг статті  - не менше 8 сторінок.

Структура статті повинна відповідати вимогам  і складатися з таких частин:

 1. Постановка проблеми.
 2. Актуальність дослідження.
 3. Формулювання мети та завдань статті.
 4. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
 5. Виклад основного матеріалу.
 6. Висновки.
 7. Перспективи подальших досліджень.
 8. Список використаних джерел
 9. Референс

Вимоги до оформлення статті:

Тексти статей набирають у текстовому редакторі Microsoft Word  відповідно до таких вимог:

1. Формат видання А4 (210x297 мм).

• відступи: ліворуч – 1,8 см, праворуч – 2,5 см, зверху – 2 см, знизу – 2,7 см; до верхнього колонтитула – 1,25 см, до нижнього – 1,6 см.

• колонцифра нижня, по центру сторінки.

2. Основний текст: гарнітура Times New Roman, шрифт – кегль 11. Відступ першого рядка – 1 см. Міжрядковий інтервал – 1,1. Виключка за форматом.

3. Рисунки та графіки у статтю вставляють врозріз сторінки – залежно від розміру.  Підрисунковий підпис Times New Roman, 10, курсивом. Усі рисунки та графіки виконують у вигляді окремих об'єктів за розмірами, які відповідають параметрам сторінки. Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше від одного) під рисунком, по центру тексту (скорочення: Рис. номер).

4. Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі МS Excel або у МS Word з розмірами, приведеними до сторінки складання. Перед таблицею вказують нумераційний заголовок (наприклад, Таблиця 1) - 11 кеглем, по правому краю таблиці, курсивом. Основний текст таблиці (у графках) подається 10 кеглем. Назви таблиць розміщують по центру сторінки 11 кеглем, п/ж, пряме.

Порядок оформлення

З кожного нового рядка вказуються:

1. УДК

2. Ініціали, прізвище автора (авторів) праворуч, над назвою статті (українською мовою, шрифт жирний).

3. ORCID

4. Назва установи. де працюють або навчаються автори, назва кафедри

5. Назва статті українською мовою (літери великі, шрифт жирний, посередині).

7. Анотація українською мовою ( не менше 500 знаків; курсив). Саме слово анотація вказувати не потрібно. Ключові слова (8-10 слів; шрифт жирний)

8. Ініціали, прізвище автора (авторів),

9. Навза установи англійською мовою, де працюють чи начаються автори.

10. Назва статті англійською мовою (шрифт жирний).

11. Анотація англійською мовою (не менше 1800 знаків; курсив). Ключові слова (8-10 слів англійською мовою; шрифт жирний).

12. Текст статті українською або англійською мовами з дотриманням структури (жирним виділити кожен пункт у структурі статті).

13. За умови подання статті мовами інших європейських країн, анотація і ключові слова подаються мовою статті за тими самими вимогами.

14. Список використаних літературних джерел (оформлений згідно ДСТУ 8302:2015. «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»).

15. Референс поданий за стилем APA

Перелік посилань подається у двох форматах в кінці публікації: через один рядок після основного тексту статті згідно ДСТУ 8302:2015. «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» та через один рядок – за міжнародним стилем APA(American Psychological Association). З прикладами оформлення бібліографічних джерел згідно ДСТУ 8302:2015 (з офіційними виправленнями 2017 року) можна ознайомитись за посиланням:

http://www.nbuv.gov.ua/node/868

З правилами та прикладами оформлення літературних джерел за стилем APA можна ознайомитись, перейшовши за посиланням:

https://drive.google.com/file/d/0B8K1Fzv0SbhHV2h2bzJiT01BRGs/view

До редколегії журналу потрібно подати:

 1. Текст статті з дотриманням зазначених вимог.
 2. Відомості про автора українською або англійською мовою: прізвище, ім’я по батькові; ступінь, звання, посада, місце роботи, ВНЗ, місто, країна. Номер телефону та адреса для отримання збірника. Електронна адреса.
 3. Автори без наукового ступеня подають рецензію на статтю наукового керівника (доктора/кандидата наук).

За умови подачі статті іншим європейськими мовами, окрім українською та англійською, автори надсилають рецензії на свої статті англійською мовою, завірені печатками установ, де вони працюють. А також на сторінку резюме статті.